Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Radovi - 347579-2017

05/09/2017    S169

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na sustavima željezničkih pruga i žičara

2017/S 169-347579

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HŽ Infrastruktura d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 39901919995
Poštanska adresa: Mihanovićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Not specified
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: eufunds@hzinfra.hr
Telefon: +385 14534258
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hzinfra.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F5-0017979
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Željezničke usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izvođenje radova na projektu „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata”.

Referentni broj: 21-EU/17-DS
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45234000 Građevinski radovi na sustavima željezničkih pruga i žičara
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su radovi na projektu „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata”.

Radovi uključuju: izgradnju kontejnerskog terminala Brajdica, rekonstrukciju kolodvora Rijeka Brajdica, izgradnju izvlačnjaka i rekonstrukciju željezničkog tunela Brajdica (proširenje profila za smještaj drugog kolosijeka) te druge prateće radove (vodoopskrba i odvodnja, elektroenergetske instalacije, opremanje pruge SS i TK uređajima, rekonstrukcija kontaktne mreže, prelaganje postojeće infrastrukture i sl.).

Detaljan opis predmeta nabave nalazi se u Knjizi 3. ove Dokumentacije o nabavi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 237 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45234000 Građevinski radovi na sustavima željezničkih pruga i žičara
45221242 Građevinski radovi na željezničkom tunelu
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
45241200 Radovi na licu mjesta na izgradnji odobalnog terminala
45234115 Radovi na željezničkoj signalizaciji
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grad Rijeka.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su radovi na projektu „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata”. Radovi uključuju: izgradnju kontejnerskog terminala Brajdica, rekonstrukciju kolodvora Rijeka Brajdica, izgradnju izvlačnjaka i rekonstrukciju željezničkog tunela Brajdica (proširenje profila za smještaj drugog kolosijeka) te druge prateće radove (vodoopskrba i odvodnja, elektroenergetske instalacije, opremanje pruge SS i TK uređajima, rekonstrukcija kontaktne mreže, prelaganje postojeće infrastrukture i sl.).Detaljan opis predmeta nabave nalazi se u Knjizi 3. ove Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: (b) Razdoblje osiguravanja svih potrebnih rezervnih dijelova prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog sustava i njihove zamjene o trošku ugovaratelja / Ponder: 5 %
Kriterij kvalitete - Naziv: (c) Razdoblje osiguravanja zamjene dijelova skretnica o trošku ugovaratelja / Ponder: 5 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 237 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 30
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Ovaj predmet nabave sufinancira se sredstvima iz fondova EU u sklopu Instrumenta za Povezivanje Europe (CEF) – Sektor prometa.
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta dokazuje se izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi njegovog poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 17/10/2017
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 17/10/2017
Lokalno vrijeme: 12:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
31/08/2017