Usluge - 350138-2018

10/08/2018    S153

Belgija-Bruxelles: Tehnička podrška razvoju i provedbi politike obnovljivih izvora energije (RES): „Potencijal za harmonizaciju i usklađivanje zdravstvenih i sigurnosnih normi vjetroelektrana na kopnenim i izvanobalnim lokacijama“

2018/S 153-350138

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Energy
Poštanska adresa: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: ENER-TENDER-2018-499@EC.EUROPA.EU
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/energy/en/home
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3841
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3841
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Energija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Tehnička podrška razvoju i provedbi politike obnovljivih izvora energije (RES): „Potencijal za harmonizaciju i usklađivanje zdravstvenih i sigurnosnih normi vjetroelektrana na kopnenim i izvanobalnim lokacijama“

Referentni broj: ENER/C1/2018-499
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet je ovog ugovora analizirati potencijal za harmonizaciju i usklađivanje zdravstvenih i sigurnosnih normi u pogonu, održavanju i razgradnji vjetroelektrana i njihovoj izgradnji na kopnenim i izvanobalnim lokacijama.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 700 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zadaci će se obavljati u objektima izvoditelja. Sastanak između izvoditelja i Komisije održat će se u prostorima Komisije u Bruxellesu.

II.2.4)Opis nabave:

Studijom se trebaju ispuniti sljedeći ciljevi:

— obaviti pregled zakona koji su na snazi ili u pripremi koji omogućuju jednostavnu identifikaciju zajedničkih elemenata i potencijalnih razlika,

— obaviti pregled normi i postupaka certificiranja na snazi ili u pripremi s obzirom na njihov opseg i tehnički sadržaj,

— uspostaviti sveobuhvatni sporazum u sektoru energije vjetra na procesu identificiranja područja gdje bi daljnji harmonizacija ili usklađivanje mogli biti korisni,

— razviti detaljnu metodologiju koja se može koristiti za kvalifikaciju, procjenu i prioritet potencijalne harmonizacije ili usklađivanja na europskoj razini. Ova metodologija trebala bi imati snažnu potporu svih zainteresiranih strana u sektoru energije vjetra,

— predstaviti katalog s 15-30 potencijalnih zdravstvenih i sigurnosnih inicijativa za sektor energije vjetra i njihove očekivane društveno-ekonomske koristi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 700 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 15
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Radni program Obzor 2020. za 2018.–2020.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 14/09/2018
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 18/09/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Directorate-General for Energy, Unit C/1, Rue De Mot 24, 1040 Brussels, BELGIJA

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Ponuditelji mogu sudjelovati na sastanku, ali ih može predstavljati samo 1 osoba. Nakon što sve ponude budu otvorene, predsjednik odbora za otvaranje ponuda objavit će nazive ponuditelja i odluku o valjanosti svake zaprimljene ponude. Cijene navedene u ponudama neće biti objavljene.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
E-pošta: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 3881-72313
Telefaks: +33 3881-79062
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti o rezultatu nadmetanja ili, u suprotnom, od datuma na koji je podnositelj žalbe primio predmetne okolnosti na znanje. Upućivanjem žalbe Europskom ombudsmanu ovaj se rok ne obustavlja i ne započinje novi rok za podnošenje žalbe.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Nidergerünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/08/2018