TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 350801-2015

Vis forkortet udgave

07/10/2015    S194

Italien-Ispra: JRC/IPR/2015/C.4/0029/AMI — Rådgivning

2015/S 194-350801

Indkaldelse af interessetilkendegivelser

 1.Ordregivende myndighed:

Europa-Kommissionen, Det Fælles Forskningscenter, Forvaltning af afdelingen i Ispra, att. fr. C. Remy, TP 582, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIEN. E-mail: jrc-ism-c4-c5-lv-procurement@ec.europa.eu
 2.Procedure vedrørende deltagelse:

1. Formålet med denne indkaldelse af interessetilkendegivelser er at opstille en liste over prækvalificerede ansøgere, som skal inviteres til at indgive et bud vedrørende indgåelse af tjenesteydelseskontrakter på området for følgende aktiviteter:
bistand til Direktoratet for Forvaltning af afdelingen i Ispra og JRC-Ispras institutioner inden for konstruktion, forvaltning og udførelse af arbejder i forbindelse med opførelse, genoprettelse og vedligeholdelse af bygninger, faciliteter og infrastruktur på stedet
i overensstemmelse med det, som fremgår af del 4 i denne bekendtgørelse.
2. Optagelse på listen forpligter på ingen måde den ordregivende myndighed i forhold til tildelingen af kontrakter.
3. Interesserede parter (ansøgere) skal tilkendegive deres interesser på 1 af de officielle sprog i Den Europæiske Union og sende deres ansøgning til adressen, som fremgår af punkt 1 via en af følgende metoder:
a) pr. post eller kurer til adressen, som fremgår af del 1 ovenfor eller
b) ved personlig aflevering til adressen ovenfor hos Ispra JRC's interne posttjeneste, bygning nr. 1. Tjenesten er åben mandag til fredag, 9:00–12:00 og 14:00–16:00, undtagen på dage hvor JRC er lukket.
Ansøgninger indsendt på andre måder vil ikke blive taget i betragtning.
4. Send venligst via e-mail (jrc-ism-c4-c5-lv-procurement@ec.europa.eu) stilet til tjenesten/embedsmanden nævnt ovenfor, datoen hvor interessetilkendegivelsen blev sendt og post-/kurertjenesten, som blev anvendt.
5. Interessetilkendegivelsen skal placeres i en konvolut og udvendig mærkes med: adressen og navnet på Kommissionens/embedsmandens tjeneste i punkt 1 samt følgende:
»JRC/IPR/2015/C.4/0029/AMI — Servizi di consulenza — Si prega il servizio postale interno di non aprire questa busta«.
6. Denne konvolut skal indeholde alle dokumenterne, som fremgår af del 3 i denne bekendtgørelse. Alle dokumenter skal også vedlægges i elektronisk format (på et USB-stik eller CD).
7. Dokumentation. Denne bekendtgørelse og dokumentationen, som skal vedlægges, hvis en ansøgning skal indsendes, kan hentes via følgende link:
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1064
Reference: JRC/IPR/2015/C.4/0029/AMI
8. Henvendelser. I løbet af proceduren er kontakt mellem den ordregivende myndighed og ansøgerne kun tilladt under særlige omstændigheder og kun på følgende betingelser:
a) Inden sidste frist for indgivelse af ansøgninger:
— På ansøgernes anmodning kan den ordregivende myndighed give yderligere oplysninger udelukkende med henblik på præcisering af kontraktens art.
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1064 skal være den eneste kilde til anmodninger om yderligere oplysninger. Disse kan kun foretages ved at klikke på »Spørgsmål&Svar« og »Stil et spørgsmål«.
— Den ordregivende myndighed kan, på eget initiativ, offentliggøre oplysninger vedrørende fejl, unøjagtigheder, udeladelser eller skrivefejl i udbudsmaterialets tekst.
— Alle yderligere oplysninger, inklusive ovennævnte, vil blive offentliggjort på følgende adresse:
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1064
b) I løbet af vurderingen af ansøgningen:
— Den ordregivende myndighed må anmode om præciseringer eller yderligere dokumentation, som anses for at være nødvendig for at vurdere ansøgningen.
— Ansøgeren skal vedlægge disse dokumenter og/eller præciseringer i god tid i overensstemmelse med procedurerne, som fremgår af anmodningen.
 3.Dokumenter, der skal leveres:

Indkaldelsen af interessetilkendegivelser skal omfatte følgende dokumenter:
1. et ansøgningsbrev, som er underskrevet af kandidaten eller en af hans behørige repræsentanter, der tydeligt angiver procedurens referencenummer (JRC/IPR/2015/C.4/0029/AMI) samt følgende:
a. sektoren eller sektorerne (delliste(er)) i del 7 i denne bekendtgørelse, for hvilke der er blevet indgivet en ansøgning
b. hver deltagers rolle og ansvarsområder hvis en ansøgning er fra en midlertidig sammenslutning
c. alle underkontrahenter hvis kapaciteter kan inddrages for at kunne opfylde mindstekapaciteten, som fremgår af del 11, inklusive en erklæring fra underkontrahenten herom
d. navn og reference på en kontaktperson i forbindelse med denne procedure
e. ansøgerens kontaktpersons e-mailadresse.
2. tro og love-erklæring (bilag A til denne bekendtgørelse) som bekræfter, at ansøgeren ikke befinder sig i nogen af udelukkelsesgrundene (se del 10), behørigt underskrevet af en bemyndiget repræsentant
3. skriftlig dokumentation, som skal vedlægges i forbindelse med vurderingen af udvælgelseskriteriet, som fremgår af del 11 i denne bekendtgørelse.
 4.Generel beskrivelse af fremgangsmåden:

1. Denne procedure (indkaldelse af interessetilkendegivelser) er for tjenesteydelser relateret til projektering, rådgivningsarbejde, der vedrører arkitektur, anlægsarbejder, byplanlægning, projektering af miljø og anlæg som en del af aktiviteterne, der udføres på Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter i Ispra (JRC — Ispra).
2. Indkaldelsen af interessetilkendegivelser er åben og listen over prækvalificerede ansøgere er gyldig for perioden, som fremgår af del 9. Interesserede økonomiske aktører kan indgive ansøgning på ethvert tidspunkt indtil 3 måneder før denne periode udløber.
3. Til hver sektor (delliste) i del 7 nedenfor skal den ordregivende myndighed opstille en liste over prækvalificerede ansøgere, som opfylder de respektive kriterier, der er fastlagt i del 11.
 5.Databeskyttelse:

1. Hvis besvarelsen på indkaldelsen af interessetilkendegivelser indebærer registrering og behandling af personoplysninger (såsom fornavn, efternavn, adresse og cv), vil sådanne oplysninger blive behandlet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18.12.2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutioner og -organer og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Medmindre andet er anført, kræves de personlige oplysninger til formålene, som fremgår af del 4, og vil udelukkende blive behandlet af Direktoratet for Forvaltning af afdelingen i Ispra med henblik på dette formål. Oplysninger vedrørende behandlingen af personlige oplysninger kan findes i erklæringen om privatlivets fred på:
http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf
2. Ansøgeres personoplysninger kan blive registreret enten i systemet for tidlig varsling alene eller både i systemet for tidlig varsling og den centrale database om udelukkelser af Kommissionens regnskabsansvarlige hvis de befinder sig i 1 af de situationer, der er nævnt i:
— Kommissionens afgørelse 2008/969/EF, Euratom af 16.12.2008 om det system for tidlig varsling, der skal anvendes af Kommissionens anvisningsberettigede og af forvaltningsorganerne (for yderligere oplysninger se erklæringen om privatlivets fred på http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm)
— Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 1302/2008 af 17.12.2008 om den centrale database om udelukkelser (for yderligere oplysninger se erklæringen om privatlivets fred på:
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE).
 6.Brug af listen:

1. I tilfælde af at en specifik kontrakt med relation til 1 af sektorerne, som er beskrevet i del 7, indgås, skal den ordregivende myndighed opfordre alle ansøgere i den relative delliste til at indgive et bud på baggrund af de relevante specifikationer og i overensstemmelse med proceduren, som er fastlagt i den specifikke bekendtgørelse.
2. Listen, der oprettes på baggrund af denne procedure, skal kun anvendes til at tildele kontrakter med lave værdier.
3. For hver af aktivitetssektorerne (del 7) må det samlede beløb for samtlige kontrakter, der underskrevet på et år, ikke overstige 134 000 EUR.
 7.Fuldstændig beskrivelse af de omfattede områder:

1. Typen af tjenester, der kræves, opdeles i følgende sektorer (dellister):
A. arkitektonisk, bygningsmæssig og strukturel projektering, statisk testning
B. geografiske og geotekniske undersøgelser
C. sikkerhedsmæssig koordinering
D. projektering af elektriske og specielle installationer
E. projektering af HVAC/BMS-installationer
F. energibesparelser — energicertificering — miljøteknik
G. topografiske undersøgelser
H. sanitære installationer — dræningssystemer — vandledninger
I. periodiske inspektioner i henhold til præsidentielt dekret 462/01.
 8.Beskrivelse af udførelsesstedet for tjenesteydelserne:

1. Udelukkende som information, inden for JRC Ispra, er der følgende:
— kemiske laboratorier
— biologiske laboratorier
— laboratorier som forvalter termohydrauliske og mekaniske installationer
— laboratorier, som forvalter it-systemer
— kontorer
— butikker
— workshopper
— et anlæg til fremstilling af termisk energi og elektricitet
— anlæg til pumpning, behandling og rensning af vand
— transformatorstationer
— varmevekslerstationer
— kasseformede gennemløb (tekniske tunneler), som indeholder rør og kabelgennemføringer til levering af energi til bygninger
— bygninger, der er tiltænkt nuklearrelaterede aktiviteter i den klassificerede zone set fra et strålingsbeskyttelsesmæssigt synspunkt (i henhold til lovdekret 230/95).
2. Ispra-anlægget har en ekstraterritorial status, som i forbindelse med projektering og anlæggelse resulterer i autonomi for JRC, hvad angår beslutninger vedrørende procedurer for anvendelse af italiensk lovgivning. Med hensyn hertil:
a. Er der ingen forpligtelse til at indrapportere projekter og anmode om en byggetilladelse fra de italienske myndigheder. Kommissionen har dog et internt kontrolorgan, som godkender projektet og giver tilladelse til bygge- og anlægsarbejdet. Dette organ udsteder også en udtalelse omkring det fuldførte arbejdes levedygtighed (konsultationsprocedure).
b. Er der ingen forpligtelse til at indhente en udtalelse fra de italienske myndigheder, hvad angår brandforebyggelse. I løbet af den ovennævnte konsultationsprocedure er den endelige projektering dog underlagt procedurer, som ligner dem, der anvendes på nationalt plan.
c. JRC behøver ikke at følge det lokale bygningsreglement inden for dets område. Det har dog sin egen udviklingsplan, som indeholder visse krav, hvad angår bygningers maksimale højde, materialer, farver osv. Derudover skal JRC, hvor det er muligt, anvende byggeregulativerne, som er fastlagt af Kommissionens Kontor for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (ref: http://ec.europa.eu/oib/documents_fr.htm). Endelig skal det bemærkes, at nogle udvendige arbejder på det omgivende hegn (boliger og installationer) kan være underlagt godkendelse af de kompetente nationale myndigheder.
 9.Gyldighedsfrist for den liste, der oprettes på baggrund af denne indkaldelse af interessetilkendegivelser:

Listen, der oprettes på baggrund af denne bekendtgørelse, er gyldig i 3 år fra datoen, hvor den sendes til offentliggørelse (se del 13).
 10.Udelukkelseskriterier:

1. For at være valgbar til deltagelse i denne procedure skal ansøgere ikke befinde sig i 1 af udelukkelsessituationerne, som fremgår af artikel 106 og 107 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25.10.2012
2. Ansøgere (inklusive alle medlemmer af midlertidige sammenslutninger af virksomheder) samt alle navngivne underkontrahenter skal underskrive tro og love-erklæringen (bilag A til denne bekendtgørelse), der angiver, at de ikke befinder sig i nogle af situationerne, som fremgår deraf.
3. Efter anmodning fra den ordregivende myndighed skal kontraktens valgte tilbudsgiver (se del 6.2 ovenfor), inklusive alle medlemmer i tilfælde af en midlertidig sammenslutning af virksomheder og alle navngivne underkontrahenter i forbindelse med gennemførelsen af nærværende kontrakt fremlægge dokumentationen, som fremgår af artikel 143, stk. 3 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29.10.2012.
 11.Udvælgelseskriterier — teknisk kapacitet:

1. Formålet med udvælgelseskriterierne er at fastslå, om ansøgerne har den tekniske kapacitet til at levere tjenesteydelserne, som fremgår af del 7.
2. De, der er valgbare til prækvalifikation er professionelle, sammenslutninger af professionelle og ingeniørvirksomheder.
3. For hver sektor i del 7 kan en professionel hverken indgive en ansøgning som både en individuel ansøger og som et medlem af en sammenslutning/sammenslutning af virksomheder/ingeniørvirksomheder og eller som et medlem af 1 eller flere sammenslutninger/sammenslutninger af virksomheder/ingeniørvirksomheder.
4. »Register« skal forstås som et register fra en professionel sammenslutning eller forening eller et lignende register. Optagelse i et sådan register er et lovmæssigt krav for at kunne udføre aktiviteten.
5. Hvad angår ansøgninger, der er indgivet af virksomheder, sammenslutninger eller ingeniørvirksomheder kan detaljer vedrørende projekter (arbejder), som er indgivet i forbindelse med overholdelsen af de tekniske professionelle krav, være fra 1 eller flere medarbejdere i virksomheden/sammenslutningen/ingeniørvirksomheden under forudsætning af, at den professionelle part (der har undertegnet hvert projekt) er specifikt angivet og omfattet af ansøgerens medarbejdere.
6. For at leve op til kravene i de forskellige kategorier, kan den samme tjenesteydelse kun anvendes én gang.
7. For hver sektor (delliste), der er nævnt i del 7, som der udtrykkes interesse for, skal de relevante dokumenter fremlægges til støtte for erklæringerne, der er fremsat med henblik på overensstemmelse med kravene. En sådan dokumentation kan være i form af: ansættelseskontrakter, kopier af fakturer, erklæringer fra tjenesteydere, uddrag af projekter osv., som tydeligt viser, at tjenesteydelserne blev leveret behørigt og at de fremlagte oplysninger (med henblik på overensstemmelse med kravene) er sande.
8. Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til, hvis den anser det for relevant, at kræve at ansøgerne fremlægger forklarende dokumentation, hvis de ovennævnte dokumenter ikke tydeligt forklarer de udførte aktiviteter.
9. Hvis en sammenslutning af flere økonomiske aktører indgiver en ansøgning, skal alle medlemmerne deraf fremlægge de relevante dokumenter med hensyn til kriterierne i del 11. Alle tekniske kriterier skal gælde for sammenslutningen som helhed, hvad sammenslutningens samlede ressourcer.
A. arkitektonisk, bygningsmæssig og strukturel projektering, statisk testning
1. Ansøgeren skal opfylde følgende krav:
i. have været optaget i registret i mindst 10 år og have en juridisk tilladelse
ii. have udført projekter/statiske tests med relation til arbejderne for mindst:
a) 5 000 000 EUR
eller
b) 10 000 m3.
2. Kravet under punkt ii. kan være delvist dækket, hvis disse kravs 2 procentdele samlet set giver mindst 100 %, når de lægges sammen.
For eksempel kan en ansøger med projekter relateret til arkitekt-, bygningsmæssig og strukturel projektering, statisk testning som svarer til:
— 2 000 000 EUR → 40 % af 5 000 000 EUR
— 6 000 m3 → 60 % af 10 000 m3.
De 2 procentdele giver over 100 % af det overordnede krav, når de lægges sammen
B. geografiske og geotekniske undersøgelser
1. Ansøgeren skal opfylde følgende krav:
i. have udført mindst 30 undersøgelser inden for de 3 år forud for indgivelsen af ansøgningen (erklæringen skal vedlægges en beskrivende rapport og en analyse af undersøgelsesresultaterne)
C. sikkerhedsmæssig koordinering
1. Ansøgeren skal opfylde følgende krav:
i. have juridisk tilladelse i mindst 6 på hinanden følgende år
D. projektering af elektriske og specielle installationer
1. Ansøgeren skal opfylde følgende krav:
i. optagelse i det professionelle register
ii. have udført projekter med relation til elektriske installationer, som omfatter mindst:
a) projektering af bygge- og anlægsinstallationer på mindst 10 MW
eller
b) projektering af transformerstationer på mindst 25 MW (hovedtransformerens størrelse)
eller
c) endelig projektering til elektriske arbejder på mindst 1 000 000 EUR.
2. Kravet under punkt ii. kan være delvist dækket, hvis disse kravs 3 procentdele samlet set giver mindst 100 %, når de lægges sammen.
For eksempel en ansøger, som har udført projekter med relation til elektriske installationer, som omfatter:
— bygge- og anlægsinstallationer: 5 MW → 50 % af 10 MW
— transformerstationer: 5 MW → 20 % af 25 MW
— final konstruktion til elektriske arbejder 300 000 EUR → 30 % af 1 000 000 EUR.
De 3 procentdele giver over 100 % af det overordnede krav, når de lægges sammen.
E. projektering af HVAC/BMS-installationer
1. Ansøgeren skal opfylde følgende krav:
i. optagelse i det professionelle register
ii. have udført projekter med relation til installationer/arbejder (HVAC/BMS), som omfatter mindst:
a) projekter med relation til varmefordelingsinstallationer til bygge- og anlægsarbejder på mindst 40 MW
eller
b) projektering af industrielle kraftvarmeværker på mindst 100 MW
eller
c) projekter vedrørende bygge- og anlægsarbejder på mindst 4 000 000 EUR.
2. Kravet under punkt ii. kan være delvist dækket, hvis disse kravs 3 procentdele samlet set giver mindst 100 %, når de lægges sammen.
For eksempel en ansøger, som har udført projekter med relation installationer/arbejder (HVAC/BMS) , som omfatter:
— bygge- og anlægsinstallationer: 20 MW → 50 % af 40 MW
— industrielle kraftvarmeværker: 25 MW → 25 % af 100 MW
— bygge- og anlægsarbejder på 1 000 000 EUR → 25 % af 4 000 000 EUR.
De 3 procentdele giver over 100 % af det overordnede krav, når de lægges sammen
F. energibesparelser — energicertificering — miljøteknik
1. Ansøgeren skal opfylde følgende krav:
i. have en juridisk tilladelse i Lombardiet (liste over certifikater)
ii. skal have udført:
a) mindst 50 energicertificeringer
eller
b) mindst 10 energirehabiliteringsprojekter.
2. Kravet under punkt ii. kan være delvist dækket, hvis disse kravs 2 procentdele samlet set giver mindst 100 %, når de lægges sammen.
For eksempel en ansøger, som udfører certificeringer med hensyn til energibesparelser — energicertificering — miljøteknik
— 25 energicertificeringer →50 % af 50
— 5 energirehabiliteringsprojekter →50 % af 10.
De 2 procentdele giver over 100 % af det overordnede krav, når de lægges sammen.
G. topografiske undersøgelser
1. Ansøgeren skal opfylde følgende krav:
i. have udført mindst 10 topografiske undersøgelseskampagner.
H. sanitære installationer — dræningssystemer — vandledninger
1. Ansøgeren skal opfylde følgende krav:
i. mindst 10 installationsprojekter.
I. periodiske inspektioner i henhold til præsidentielt dekret 462/01.
1. Ansøgeren skal opfylde følgende krav:
i. have de juridiske tilladelser, som kræves for installationscertificeringsaktiviteten.
 12.Efterfølgende information:

1. Detaljer vedrørende kontrahenter, som har indgået en kontrakt på over 15 000 EUR, tildelt under proceduren i del 4, vil blive offentliggjort på den ordregivende myndigheds websted senest 30. juni året efter tildelingen af kontrakten.
2. I oplysningerne indgår navn og sted (adresse på juridiske personer og oprindelsesland for fysiske personer) samt kontraktens værdi og emne. Fysiske personers oplysninger vil blive slettet 2 år efter det år, hvor tildelingen fandt sted.
 13.Dato for afsendelsen af denne bekendtgørelse

23.9.2015.
 14.Dato for modtagelse af bekendtgørelsen i Publikationskontoret:

23.9.2015.