Internetske stranice TED-a spremne su za e-obrasce od danas, 2. 11. 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Usluge - 351776-2021

12/07/2021    S132

Hrvatska-Zagreb: Usluge oglašavanja i plasmana

2021/S 132-351776

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatska akademska i istraživačka mreža - Carnet
Nacionalni registracijski broj: 58101996540
Poštanska adresa: Josipa Marohnića 5
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Odjel za podršku poslovanju ustanove
E-pošta: e-skole-nabava@carnet.hr
Telefon: +385 6661616
Telefaks: +385 6661615
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.carnet.hr
Adresa profila kupca: www.carnet.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: javna ustanova koja djeluje u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava usluge izrade svih elemenata diseminacije i vidljivosti - faza 2 u sklopu II. faze programa e-Škole

Referentni broj: 42-20-VV-OP
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79340000 Usluge oglašavanja i plasmana
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Nabava usluge izrade svih elemenata diseminacije i vidljivosti - faza 2 u sklopu II. faze programa e-Škole

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 2 349 754.00 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79340000 Usluge oglašavanja i plasmana
79416000 Usluge na području odnosa s javnošću
79342000 Usluge plasmana
79413000 Usluge savjetovanja na području upravljanja plasmanom
22462000 Promidžbeni materijal
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Odabrani ponuditelj će pružati usluge u svom sjedištu/uredu.Nadalje, prema potrebama naručitelja, sastanci i druge aktivnosti u sklopu ovog predmeta nabave održavat će se u sjedištu naručitelja.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava usluge izrade svih elemenata diseminacije i vidljivosti - faza 2 u sklopu II. faze programa „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo osoblja pružatelja usluge / Ponder: 60
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 40
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 002-002918
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Nabava usluge izrade svih elemenata diseminacije i vidljivosti - faza 2 u sklopu II. faze programa e-Škole

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
12/05/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 7
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 5
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 7
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Printshop d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 53605605523
Poštanska adresa: Grgura Budislavića 135
Mjesto: Zadar
NUTS kod: HR03 Jadranska Hrvatska
Poštanski broj: 23000
Država: Hrvatska
E-pošta: b2b@printshop.hr
Telefon: +385 23628444
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Recom d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 18432368449
Poštanska adresa: Kamenarka 31
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: lovro.reljanovic@recom.hr
Telefon: +385 16609626
Telefaks: +385 16659991
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 4 756 342.98 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2 349 754.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
07/07/2021