Usluge - 352196-2021

Submission deadline has been amended by:  588212-2021
12/07/2021    S132

Hrvatska-Dubrovnik: Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu

2021/S 132-352196

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vodovod Dubrovnik d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 00862047577
Poštanska adresa: V. Nazora 19
Mjesto: Dubrovnik
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 20000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Nikša Bušlje
E-pošta: niksa.buslje@vodovod-dubrovnik.hr
Telefon: +385 20642087
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vodovod-dubrovnik.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F5-0025214
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Upravljanje projektom za projekt sufinanciran od EU Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik (Tender 12)

Referentni broj: VV-5/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71310000 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Upravljanje projektom

Za projekt sufinanciran od EU

Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 11 500 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71310000 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu
72240000 Usluge sistemske analize i programiranja
79110000 Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja
79418000 Usluge savjetovanja na području javne nabave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
II.2.4)Opis nabave:

Upravljanje projektom za projekt sufinanciran od EU Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik (Tender 12).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručna kvalifikacija Stručnjaka 1: Voditelj projekta / Ponder: 35 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručna kvalifikacija Stručnjaka 5: Stručnjak za financije / Ponder: 5 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručna kvalifikacija Stručnjaka 6: Stručnjak za pravno savjetovanje / Ponder: 30 %
Cijena - Ponder: 30 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 11 500 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Europski strukturni fondovi - Operativni program konkurentnost i kohezija 2014-2020.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 19/08/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 19/08/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

Vodovod Dubrovnik d.o.o., V. Nazora 19. - zgrada CIS-a

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
07/07/2021