Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 35221-2020

24/01/2020    S17

Austrija-Beč: Usluge čišćenja za prostore Kuće EU-a u Beču, Austrija

2020/S 017-035221

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, COMM — Communication, COMM.DGA1.C.VI — Vienna — Representation in Austria
Poštanska adresa: Wipplinger Straße 35
Mjesto: Vienna
NUTS kod: AT ÖSTERREICH
Poštanski broj: 1010
Država: Austrija
Osoba za kontakt: Dafina Isheva-Göller
E-pošta: COMM-REP-VIE-AUSSCHREIBUNG@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge čišćenja za prostore Kuće EU-a u Beču, Austrija

Referentni broj: COMM/VIE/2019/RP/0011
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90910000 Usluge čišćenja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge čišćenja za urede i informacijski centar Kuće EU-a.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 376 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90910000 Usluge čišćenja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: AT ÖSTERREICH
II.2.4)Opis nabave:

Usluge čišćenja za prostore Kuće EU-a u Beču, Austrija.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Navedeno u dokumentaciji za nadmetanje / Ponder: 50
Cijena - Ponder: 50
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Ograničeni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 118-288648
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.: COMM/VIE/2019/RP/0011 (LC: SI2906278
Naziv:

Usluge čišćenja za prostore Kuće EU-a u Beču, Austrija

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
20/12/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Götz-Gebäudemanagement GmbH & Co KG
Poštanska adresa: Industriezeile 4
Mjesto: Linz
NUTS kod: AT ÖSTERREICH
Poštanski broj: A-4020
Država: Austrija
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 400 000.00 EUR
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 387 432.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3). Ponuditelje se poziva da redovno provjeravaju ovu stranicu radi mogućih nadopuna o postupku.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/01/2020