Tjenesteydelser - 353283-2019

26/07/2019    S143

Danmark-Taastrup: Tjenester i forbindelse med ambulant behandling

2019/S 143-353283

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Høje-Taastrup Kommune
CVR-nummer: 19501817
Postadresse: Bygaden 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Jan Hansen
E-mail: janha@htk.dk
Telefon: +45 43591000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.htk.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330953

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=246570&B=HTK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=246570&B=HTK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af misbrugsbehandling

II.1.2)Hoved-CPV-kode
85112200 Tjenester i forbindelse med ambulant behandling
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Høje-Taastrup Kommune udbyder en rammeaftale om misbrugsbehandling for Social- og Handicapcenter. Frist for interessetilkendegivelse er 19.8.2019. Formålet med misbrugsbehandlingen er at bringe borgeren ud af sit misbrug.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Intensiv dagbehandling

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85112200 Tjenester i forbindelse med ambulant behandling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Høje-Taastrup Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Høje-Taastrup Kommune udbyder en rammeaftale om misbrugsbehandling for Social- og Handicapcenter. Frist for interessetilkendegivelse er 19.8.2019. Formålet med misbrugsbehandlingen er at bringe borgeren ud af sit misbrug.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Høje-Taastrup Kommune ønsker, at borgerne møder typisk mandag til fredag, 5-8 timer

Dagligt. I dagbehandling støttes borgerens individuelle mål med en kombination af aktiviteter,

Opgaver, individuelle samtaler og gruppesamtaler. I forbindelse med den intensive

Dagbehandling skal der kunne tilbydes substitutionsbehandling og psykiatrisk bistand og

Erklæringer.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ambulant dagbehandling

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85112200 Tjenester i forbindelse med ambulant behandling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Høje-Taastrup Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Høje-Taastrup Kommune udbyder en rammeaftale om stofmisbrugsbehandling for Social- og

Handicapcenter. Frist for interessetilkendegivelse er 19.8.2019.

Formålet med stofmisbrugsbehandlingen er at, i samarbejde med borgeren, sikre at

Borgeren komme ud af sit misbrug.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Høje-Taastrup Kommune ønsker, at ydelsen leveres 1 – 2 gange ugentligt og tilpasses den

Enkelte borgers situation og behov. Centrale elementer i den ambulante behandling er

Rådgivning, individuelle samtaleforløb og eventuel gruppebehandling.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier: I forbindelse med interessetilkendegivelse

Skal der udfyldes og uploades følgende:

— Brev vedr, interessetilkendegivelse, der som minimum indeholder:

(a) Leverandørens navn, adresse, CVR nr. og kontaktperson,

(b) Beskrivelse af virksomheden,

(c) Hvilke delaftaler man ønsker at byde på:

— 2 referencer for udførelse af tjenesteydelser af samme art med angivelse af modtagere af

tjenesteydelserne, tjenesteydelsernes værdi og udførelsetidspunkt. Høje-Taastrup Kommune

må gerne være den ene reference,

— Seneste to årsregnskaber, som i gennemsnit ikke må udvise negativt resultat.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren skal være etableret med en lokation i Høje-Taastrup Kommune inden

Kontraktstart.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 19/08/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Frist for interessetilkendegivelse 19.8.2019. Udvalgte tilbudsgivere (3-7) modtager

Udbudsmateriale 2.9.2019 med tilbudsfrist 23.9.2019. Evt. forhandlinger i perioden 25-

26.9.2019. Indgåelse af kontrakt 8.10.2019. Driftsstart 1.11.2019. Ændringer i tidsplan,

Sammensætning/indhold/antal af delaftaler forbeholdes.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/07/2019