Roba - 353609-2022

01/07/2022    S125

Hrvatska-Zagreb: Računarska oprema i potrepštine

2022/S 125-353609

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Nacionalni registracijski broj: 28163265527
Poštanska adresa: HORVATOVAC 102a
Mjesto: ZAGREB
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ured nabave PMF-a
E-pošta: nabava@dekanat.pmf.hr
Telefon: +385 14606041/+385 14606023
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pmf.unizg.hr
Adresa profila kupca: www.pmf.unizg.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME, PREMA GRUPAMA (PONOVLJENO)

Referentni broj: 014V-PMF/21
II.1.2)Glavna CPV oznaka
30200000 Računarska oprema i potrepštine
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Računala i računalna oprema se nabavlja za potrebe ustrojstvenih jedinica Fakulteta te je potrebna za redovan uredski rad, te izvođenje nastave, a dijelom za znanstvena istraživanja, kao i za potrebe raznih projekata financiranih iz nacionalnih, međunarodnih i europskih izvora. Predmet nabave podijeljen je na grupe kako slijedi: Grupa 2. - Prijenosna računala - uredska, Grupa 6. - Monitori,Grupa 8. - Računala kompatibilna s MacOS.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 1 024 635.00 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GRUPA 2. - PRIJENOSNA RAČUNALA - UREDSKA

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30213100 Prenosiva računala
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sukladno točki 2.7. Dokumentacije o nabavi, Mjesto izvršenja ugovora, tj. isporuke:

II.2.4)Opis nabave:

Nabava za grupu 2. je za potrebe ustrojstvenih jedinica Fakulteta te je potrebna za redovan uredski rad, te izvođenje nastave, a dijelom za znanstvena istraživanja, kao i za potrebe raznih projekata financiranih iz nacionalnih, međunarodnih i europskih izvora.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 bodova (10%)
Cijena - Ponder: 90 bodova (90%)
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GRUPA 6. - MONITORI

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30231300 Zasloni za prikaz
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sukladno točki 2.7. Dokumentacije o nabavi, Mjesto izvršenja ugovora, tj. isporuke:

II.2.4)Opis nabave:

Nabava za grupu 6. je za potrebe ustrojstvenih jedinica Fakulteta te je potrebna za redovan uredski rad, te izvođenje nastave, a dijelom za znanstvena istraživanja, kao i za potrebe raznih projekata financiranih iz nacionalnih, međunarodnih i europskih izvora.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 bodova (10%)
Cijena - Ponder: 90 bodova (90%)
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GRUPA 8. - RAČUNALA KOMPATIBILNA S MacOS

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30200000 Računarska oprema i potrepštine
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sukladno točki 2.7. Dokumentacije o nabavi, Mjesto izvršenja ugovora, tj. isporuke:

II.2.4)Opis nabave:

Nabava za grupu 8. je za potrebe ustrojstvenih jedinica Fakulteta te je potrebna za redovan uredski rad, te izvođenje nastave, a dijelom za znanstvena istraživanja, kao i za potrebe raznih projekata financiranih iz nacionalnih, međunarodnih i europskih izvora.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 bodova (10%)
Cijena - Ponder: 90 bodova (90%)
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 226-594507
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
07/03/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Alfa kompjuter usluge d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 70346031690
Poštanska adresa: Hvarska 1A
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: alfa-kompjuter@zg.t-com.hr
Telefon: +385 16181888
Telefaks: +385 16181295
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 257 200.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 251 870.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
03/06/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 4
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Inpro
Nacionalni registracijski broj: 79178903202
Poštanska adresa: Miroslava Krleže 28
Mjesto: Čakovec
NUTS kod: HR061 Međimurska županija
Poštanski broj: 40000
Država: Hrvatska
E-pošta: inpro@inpro.hr
Telefon: +385 40363777
Telefaks: +385 40363770
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 233 400.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 228 109.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 3
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
04/06/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: iStyle d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 98828194905
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 16, Avenue Centar
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: info@istyle.hr
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 611 800.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 544 656.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Ukupna procijenjena godišnja vrijednost nabave SVIH računala i računalne opreme za potrebe PMF-a ukupno iznosi: 3.000.000,00 kn (bez PDV-a)

a) Procijenjena vrijednost ponovljene predmetne nabave za sve grupe nadmetanja ukupno iznose 1.102.400,00 kn (bez PDV-a), odnosno po grupama, kako slijedi:

• Procijenjena vrijednost za grupu 2. iznosi: 257.200,00 kn (bez PDV-a);

• Procijenjena vrijednost za grupu 6. iznosi: 233.400,00 kn (bez PDV-a);

• Procijenjena vrijednost za grupu 8. iznosi: 611.800,00 kn (bez PDV-a). Vrsta postupka javne nabave: Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti, prema grupama. Naručitelj je prethodno proveo otvoreni postupak velike vrijednosti po grupama, VEZA ev. br. 002V-PMF/21, u kojem su poništene grupe 2., 6. i 8., za koju se sada ponavlja postupak javne nabave.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb (www.dkom.hr)

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku, te se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (putem sustava e-Žalba).

Metoda i način dostavljanja žalbe kao i komunikacije sa DKOM dani su na stranicama EOJN-a putem sljedećeg linka:

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000039492-elektronička-žalba-od-1-siječnja-2018-

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu na dokaziv način.

Žalba se izjavljuje u skladu s člankom 405. i u roku sukladno članku 406. ZJN 2016.

Žalba se izjavljuje u roku deset (10) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN 2016.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/06/2022