Pomognite nam poboljšati internetske stranice TED-a ispunjavanjem kratke ankete!

Roba - 355159-2018

14/08/2018    S155    Roba - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Aparati za detekciju i analizu

2018/S 155-355159

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Institut za med. istraživ. i medicinu rada
Nacionalni registracijski broj: 30285469659
Poštanska adresa: Ksaverska cesta 2
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: drobnjak@imi.hr
Telefon: +385 14682504
Telefaks: +385 14773303

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.imi.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+0F2-0022080
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Znanstvenoistraživačka

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Oprema za kemijski laboratorij IMI-a – projekt AIRQ

Referentni broj: JN-OP-VV/01-18
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38430000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Oprema za kemijski laboratorij IMI-a – projekt AIRQ.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 10 696 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Maseni spektrometar induktivno spregnute plazme(ICP-MS)

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433100
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U sjedištu naručitelja.

II.2.4)Opis nabave:

Maseni spektrometar induktivno spregnute plazme(ICP-MS).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Efikasnost plazme u razdvajanju oksida (CeO+/Ce+) / Ponder: 12 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Linearno dinamičko područje detektora / Ponder: 12 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Reakcijsko/kolizijski sustav / Ponder: 12 %
Cijena - Ponder: 64 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 452 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 120
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. projekt "Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalit

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Analizator organskog i elementarnog ugljika s peći, generatorom vodika i uređajem za proizvodnju čiste vode

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38434000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U sjedištu naručitelja.

II.2.4)Opis nabave:

Analizator organskog i elementarnog ugljika s peći, generatorom vodika i uređajem za proizvodnju čiste vode.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za analizator organskog i elementnog ugljika / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za generator vodika / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 80 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 560 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 90
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU Fondova u financijskom razdoblju od 2014.-2020. projekt "Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kva

II.2.14)Dodatni podaci

Dodatni CPV u točki 2.1. DON-a.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Tekućinski kromatograf visoke djelotvornosti opremljen spektrometrom masa, fluorescentnim i UV detektorom i oprema za pripravu uzoraka (uparivač i ekstraktor)

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38432200
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U sjedištu naručitalja

II.2.4)Opis nabave:

Tekućinski kromatograf visoke djelotvornosti opremljen spektrometrom masa, fluorescentnim i UV detektorom i oprema za pripravu uzoraka (uparivač i ekstraktor).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Uređaj za automatsko unošenje uzoraka za tekućinski kromatograf – broj mjesta na pladnju / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Fluorescentni detektor – ekscitacijski raspon monokromatora / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: UV detektor – brzina snimanja signala / Ponder: 6 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Maseni detektor – SQ – točnost masa / Ponder: 5 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Maseni detektor – SQ – rad s ionskim izvorima / Ponder: 5 %
Cijena - Ponder: 64 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 900 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 90
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU Fondova u financijskom razdoblju od 2014.-2020. projekt "Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kva

II.2.14)Dodatni podaci

Dodatni CPV u točki 2.1. DON-a.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Ionski kromatograf za određivanje molekularnih markera organskog ugljika s uređajem za proizvodnju čiste vode

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38432200
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U sjedištu naručitelja.

II.2.4)Opis nabave:

Ionski kromatograf za određivanje molekularnih markera organskog ugljika s uređajem za proizvodnju čiste vode.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Raspon tlakova (izraženo u psi) / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: „On line“ priprava eluensa / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Kapilare za spajanje svih dijelova sustava / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 70 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 644 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 90
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU Fondova u financijskom razdoblju od 2014.-2020. projekt "Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kva

II.2.14)Dodatni podaci

Dodatni CPV naveden u točki 2.1. DON-a.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Dvokanalni ionski kromatograf za određivanje anorganskih komponenti opremljen spektrometrom masa i konduktometrijskim detektorom i uređaj za proizvodnju čiste vode

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38432200
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U sjedištu naručitelja.

II.2.4)Opis nabave:

Dvokanalni ionski kromatograf za određivanje anorganskih komponenti opremljen spektrometrom masa i konduktometrijskim detektorom i uređaj za proizvodnju čiste vode.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Raspon tlakova (izraženo u psi) / Ponder: 5 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Rezolucija detektora (izražena u nS/cm) / Ponder: 5 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme izmjene polariteta kod rada spektrometra masa (izraženo u ms) / Ponder: 5 %
Kriterij kvalitete - Naziv: „On line“ priprava eluensa za dva kanala / Ponder: 5 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Kapilare za spajanje svih dijelova sustava / Ponder: 5 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok za dvokanalni ionski kromatograf za određivanje anorganskih komponenti opremljen spektrometrom masa i konduktometrijskim detektorom / Ponder: 5 %
Cijena - Ponder: 70 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 500 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 90
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU Fondova u financijskom razdoblju od 2014.-2020. projekt "Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kva

II.2.14)Dodatni podaci

Dodatni CPV kao u točki 2.1. DON-a.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Rendgenski spektrometar

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U sjedištu naručitelja.

II.2.4)Opis nabave:

Rendgenski spektrometar.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatni zahtjevi za detekcijskim limitima za ukupno efektivno mjerenje po uzorku manje od 1h - 1 sukladno US EPA method IO-3.3 za sljedeće elemente kao u točki 6.6.6. DON-a / Ponder: 20 %
Cijena - Ponder: 70 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 800 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 120
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU Fondova u financijskom razdoblju od 2014.-2020. projekt "Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kva

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Automatizirani robotizirani sustav za vaganje filtara s mikrovagom

Grupa br.: 7
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38311000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U sjedištu naručitelja.

II.2.4)Opis nabave:

Automatizirani robotizirani sustav za vaganje filtara s mikrovagom.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Nosači za filtre koji su dizajnirani sa zaštitom od kontaminacije filtra taloženjem (poklopac) i koji djeluju kao Faradey-ev kavez / Ponder: 30 %
Cijena - Ponder: 70 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 600 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 160
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU Fondova u financijskom razdoblju od 2014.-2020. projekt "Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kva

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Mjerač temperature i atmosferskog tlaka

Grupa br.: 8
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38931000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U sjedištu naručitelja.

II.2.4)Opis nabave:

Mjerač temperature i atmosferskog tlaka.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Automatska kompenzacija na atmosferski tlak / Ponder: 20 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 70 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 40 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 90
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU Fondova u financijskom razdoblju od 2014.-2020. projekt "Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kva

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Informacijski sustav

Grupa br.: 9
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
48821000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U sjedištu naručitelja.

II.2.4)Opis nabave:

Informacijski sustav.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 80 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 120
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU Fondova u financijskom razdoblju od 2014.-2020. projekt "Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kva

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Oprema za razaranje uzoraka-sustav za mikrovalno razaranje pri visokom tlaku

Grupa br.: 10
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
31711422
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U sjedištu naručitelja.

II.2.4)Opis nabave:

Oprema za razaranje uzoraka – sustav za mikrovalno razaranje pri visokom tlaku.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Veličina rotora / Ponder: 10 %
Cijena - Ponder: 90 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 120 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 90
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU Fondova u financijskom razdoblju od 2014.-2020. projekt "Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kva

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Navedeno u točki 7.15. DON-a.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 17/09/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 17/09/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

U sjedištu naručitelja.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Sukladno točki 7.20. DON-a.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/08/2018