Varer - 357861-2022

04/07/2022    S126

Danmark-København: Spunsjern

2022/S 126-357861

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Udviklingsselskabet By & Havn I/S
CVR-nummer: 30823702
Postadresse: Nordre Toldbod 7
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1259
Land: Danmark
Kontaktperson: Sebastian Schjelde Nørrevang
E-mail: ssn@byoghavn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.byoghavn.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://rib-software.dk/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Byudvikling og havnedrift

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af spunsjern til Enghave Brygge

II.1.2)Hoved-CPV-kode
44212400 Spunsjern
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af indkøb/bestilling og levering af spunsjern for kaj- og kanalvægge til Enghave Brygge. Anslået mængde af leverancen er forventeligt ca. 740 lbm spunsvæg i længder varierende fra 6,6 m til 12,0 m. Anslået samlet vægt af spunsleverance er ca. 740 ton. Det forudsættes, at der anvendes stål S355 GP iht. DS/EN 10248-1.

Spunsjern skal overholde krav angivet i DS/EN 10263 samt tolerancer iht. DS/EN 10248-2 Spunsjern leveres som nye, ubeskadigede jern med kun uvæsentlige rustangreb, dvs. maksimalt rustgrad B iht. ISO 8501-1:2007. Spunsjernene leveres ubehandlede fra værk. De leverede spunsjern skal være fri for overfladefejl, indre fejl og formfejl af hensyn til stålets styrke, anvendelse og udseende.

Der henvises til kravspecifikationen, som indeholder krav til spunsjernet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Leveringsstedet er Enghave Brygge, som er et område i Københavns Sydhavn.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter udbudslovens afsnit II. Udbuddet vedrører indkøb af spunsjern, som angivet ovenfor i pkt. II.1.4.

Ordregiver vil udelukke tilbudsgiver fra at deltage i udbuddet, hvis denne er omfattet af følgende udelukkelsesgrunde:

• en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136, og/eller

• en eller flere af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og 7.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de nævnte udelukkelsesgrunde, vil By & Havn indhente følgende dokumentation:

Virksomheder, der er etableret i Danmark, kan anvende en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at de ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Det gælder også, hvis virksomheden har udenlandske ledelsesmedlemmer.

Virksomheder, der ikke er etableret i Danmark, kan fremlægge følgende dokumentation for, at virksomheden ikke er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde (i prioriteret rækkefølge):

• Uddrag fra relevante registre eller tilsvarende dokumenter udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed samt certifikater udstedt af de kompetente myndigheder

• Erklæringer under ed

• Erklæringer på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor virksomheden er etableret.

Dokumentationen må ikke være udstedt tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen.

Består tilbudsgiver af en sammenslutning af virksomheder, jf. afsnit 7.2.1 i udbudsbetingelserne, skal dokumentation i forhold til udelukkelsesgrunde fremlægges for hver af virksomhederne i sammenslutningen.

I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af stk. 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang. Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for ansøgeres og tilbudsgiveres og eventuelle underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen. Det vil medføre udelukkelse fra udbudsproceduren, hvis en tilbudsgiver er omfattet af forbuddet. Ifm. tilbudsafgivelsen skal tilbudsgiverne udfylde og underskrive en egen-erklæring vedr. russisk ejerskab (bilag IV til udbudsbetingelserne), som skal vedlægges tilbuddet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 4
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet kan tilgås på byggeweb under TN188549.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Da udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvor alle interesserede kan afgive et tilbud, er der ikke en udvælgelsesprocedure ud over, at tilbudsgiver skal opfylde de af By & Havn opstillede mindstekrav til hhv. økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig kapacitet for at kunne tages i betragtning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Tilbudsgiver skal i de seneste 3 afsluttede og reviderede årsregnskaber have haft en omsætning pr. år på 13.000.000 DKK

• Tilbudsgiver skal have haft en soliditetsgrad på mindst 20 % i det senest afsluttede og reviderede årsregnskab.

• Tilbudsgiver skal have haft en egenkapital på mindst 50.000.000 DKK i det senest afsluttede og reviderede årsregnskab.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder de angivne krav til økonomisk og finansiel formåen, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge:

• Reviderede årsregnskaber eller uddrag heraf, der viser tilbudsgivers soliditetsgrad og egenkapital i det ved tilbudsfristen senest afsluttede og reviderede årsregnskab, henholdsvis omsætning for de ved tilbudsfristen 3 seneste afsluttede og reviderede årsregnskaber.

Tilbudsgiver kan dokumentere sin opfyldelse af minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen ved ethvert andet dokument, som By & Havn vurderer passende, hvis tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående dokumenter.

Består tilbudsgiver af en sammenslutning af virksomheder, jf. afsnit 7.2.1 i udbudsbetingelserne, skal dokumentation i forhold til egnethed fremlægges for hver af virksomhederne i sammenslutningen. Baserer tilbudsgiver sig på en eller flere andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. afsnit 7.2.1 i udbudsbetingelserne, skal dokumentation for udelukkelsesgrunde samt relevant dokumentation for egnethed tillige vedlægges for støttevirksomheden eller støttevirksomhederne.

Tilbudsgiver er desuden ikke forpligtet til at fremlægge dokumentation for oplysninger, som By & Havn selv kan indhente via adgang til en national database. Tilbudsgiver bedes dog i så fald oplyse, hvor denne dokumentation kan findes.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Da udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvor alle interesserede kan afgive et tilbud, er der ikke en udvælgelsesprocedure ud over, at tilbudsgiver skal opfylde de af By & Havn opstillede mindstekrav til hhv. økonomisk og finansiel formåen samt teknisk og faglig kapacitet for at kunne tages i betragtning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver stiller følgende minimumskrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen:

• Referencer for sammenlignelige leverancer, hvor ordregivers honorar for spunsleverance udgjorde mindst 3.000.000 DKK

Følgende oplysninger bør desuden angives for hvert referenceprojekt:

1) Bygherrens navn og kontaktperson

2) Udførelsestidspunktet / tidspunktet for spunsleverancen

3) Entrepriseform

4) Værdi af spunsleverancen ekskl. moms

5) Kort beskrivelse af leverancen, herunder hvilke spunsprofiler der blev leveret, hvordan levering foregik, særlige risici forbundet med leverancen samt hvilke konkrete roller og opgaver tilbudsgivers varetog med angivelse af, hvorfor denne rolle eller opgave efter tilbudsgivers opfattelse er relevant i forhold til den udbudte opgave.

Tilbudsgiver kan dokumentere sin opfyldelse af minimumskrav til teknisk og faglig kapacitet ved ethvert andet dokument, som By & Havn vurderer passende, hvis tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge:

• Kontaktoplysninger (e-mail og telefonnummer) til kontaktperson(-er) hos de kunder, som tilbudsgiver har oplyst som referencer i ESPD, i det omfang oplysningerne herom ikke måtte fremgå af ESPD.

Består tilbudsgiver af en sammenslutning af virksomheder, jf. afsnit 7.2.1 i udbudsbetingelserne, skal dokumentation i forhold til egnethed fremlægges for hver af virksomhederne i sammenslutningen.

Baserer tilbudsgiver sig på en eller flere andre enheders tekniske og faglige formåen, jf. afsnit 7.2.1 i udbudsbetingelserne, skal relevant dokumentation for egnethed tillige vedlægges for støttevirksomheden eller støttevirksomhederne.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til leveranceaftalen.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2022/S 102-282558
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/07/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/07/2022
Tidspunkt: 23:59
Sted:

Der afholdes ikke licitation. Tilbudsgiverne er derfor ikke være berettiget til at være tilstede ifm. åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig påwww.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lov om Klagenævnet for Udbuds § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig påwww.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internetadresse

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/06/2022