Usluge - 359112-2022

04/07/2022    S126

Hrvatska-Zagreb: Savjetodavne usluge u području okolišne tehnike

2022/S 126-359112

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Nacionalni registracijski broj: 28921383001
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 220
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR025 Osječko-baranjska županija
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Selma Mlivić Sršan
E-pošta: Selma.MlivicSrsan@voda.hr
Telefon: +385 31252800
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.voda.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0025570
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Vodno gospodarstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Projekt NATURAVITA – Aktivnost 7.2. projekta, Izrada studije tipologije i klasifikacijskog sustava za ocjenu ekološkog stanja za Kopačevsko jezero

Referentni broj: OP 2022/92
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71313000 Savjetodavne usluge u području okolišne tehnike
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet ovog postupka je nabava usluge Izrade studije tipologije i klasifikacijskog sustava za ocjenu ekološkog stanja za Kopačevsko jezero

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 200 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71313000 Savjetodavne usluge u području okolišne tehnike
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR025 Osječko-baranjska županija
II.2.4)Opis nabave:

Predmet ovog postupka je nabava usluge Izrade studije tipologije i klasifikacijskog sustava za ocjenu ekološkog stanja za Kopačevsko jezero

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo angažiranih tehničkih stručnjaka iz točke 22.2. ove Dokumentacije o nabavi / Ponder: 60 bodova
Cijena - Ponder: 40 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 200 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Naturavita

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 20/07/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 20/07/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Splavarska 2a, 31000 Osijek

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje sukladno Dijelu četvrtom, Glavi II ZJN 2016.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška 43/IV, Zagreb, u roku od 10 dana i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi;

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka;

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Ponuditelj može dostaviti žalbu elektroničkim putem sukladno Pravilniku o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 101/17).

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/06/2022