Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 359376-2018

17/08/2018    S157

Belgija-Bruxelles: Europski program usavršavanja za predavače u području poduzetništva

2018/S 157-359376

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME)
Poštanska adresa: Avenue du Bourget 1
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1140
Država: Belgija
E-pošta: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/EASME
Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/easme/en
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3931
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3931
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Europski program usavršavanja za predavače u području poduzetništva

Referentni broj: EASME/COSME/2018/020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
80500000 Usluge izobrazbe
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ovo je poziv na nadmetanje u obliku otvorenog postupka, objavljen s ciljem sklapanja ugovora o pružanju usluga izrade, testiranja, provedbe i širenja programa usavršavanje u području poduzetništva koji će služiti za nadogradnju vještina i pedagoških alata za predavače u ustanovama visokog obrazovanja.

Krajnji je cilj ove mjere promicanje interdisciplinarnog pristupa europskih ustanova visokog obrazovanja, a time i podrška uvođenja nastave poduzetništva i izvan tradicionalne domene ekonomskih škola i fakulteta.

Cilj ove mjere je podržati izradu, razvoj i organizaciju modula usavršavanja namijenjenih predavačima u kontekstu visokog obrazovanja. Izvoditelj će svoje aktivnosti usmjeriti na sadržaj i metodiku programa usavršavanja u području poduzetništva.

Zadaci koje izvoditelj treba izvršiti detaljnije su opisani u uputama za nadmetanje u odjeljku 1.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 400 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
80520000 Sredstva za izobrazbu
80530000 Usluge stručnog osposobljavanja
80570000 Usluge izobrazbe u području osobnog razvoja
79952000 Usluge organiziranja događanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zadaci će se provoditi u prostorima koje je odredio izvoditelj, osim sastanaka koji će se održavati u prostorima EASME-a ili prostorima Europske komisije.

II.2.4)Opis nabave:

Ovo je poziv na nadmetanje u obliku otvorenog postupka, objavljen s ciljem sklapanja ugovora o pružanju usluga izrade, testiranja, provedbe i širenja programa usavršavanje u području poduzetništva koji će služiti za nadogradnju vještina i pedagoških alata za predavače u ustanovama visokog obrazovanja.

Krajnji je cilj ove mjere promicanje interdisciplinarnog pristupa europskih ustanova visokog obrazovanja, a time i podrška uvođenja nastave poduzetništva i izvan tradicionalne domene ekonomskih škola i fakulteta.

Cilj ove mjere je podržati izradu, razvoj i organizaciju modula usavršavanja namijenjenih predavačima u kontekstu visokog obrazovanja. Izvoditelj će svoje aktivnosti usmjeriti na sadržaj i metodiku programa usavršavanja u području poduzetništva.

Zadaci koje izvoditelj treba izvršiti detaljnije su opisani u uputama za nadmetanje u odjeljku 1.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Radni program COSME za 2018. Stavka GGRO/SME/18/D/04 – EU oznaka za usavršavanje profesora visokoškolskih ustanova u području poduzetništva.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 08/11/2018
Lokalno vrijeme: 15:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 12/11/2018
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća, Covent Garden 2, place Charles Rogier 16, 1210 Brussel, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +35 243031
Telefaks: +35 243032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/08/2018