Usluge - 359881-2022

04/07/2022    S126

Hrvatska-Krk: Studija izvodljivosti

2022/S 126-359881

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ponikve voda d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 64125437677
Poštanska adresa: Vršanska 14
Mjesto: Krk
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51500
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Edi Furijan
E-pošta: edi.furijan@ponikve.hr
Telefon: +385 51654651
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ponikve.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F5-0025558
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

USLUGA IZRADE STUDIJSKE DOKUMENTACIJE I APLIKACIJE ZA POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA PONIKVE VODA d.o.o.

Referentni broj: UMV-55/22
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79314000 Studija izvodljivosti
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je usluga izrada projektne i studijske dokumentacije s aplikacijskim paketom te dokumentacije o nabavi za prijavu projekta Izrade

STUDIJSKE DOKUMENTACIJE I APLIKACIJE ZA POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA PONIKVE VODA d.o.o., USLUŽNO PODRUČJE 26 (otoci Krk, Cres i Lošinj), VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OTOKA KRKA – PODSUSTAV PONIKVE, ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA,

sukladno traženim uvjetima navedenim u ovoj Dokumentaciji o nabavi, Troškovniku i Projektnom zadatku koji se prilažu ovoj Dokumentaciji o nabavi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79314000 Studija izvodljivosti
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja usluga je uslužno područje naručitelja Ponikve voda d.o.o.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je usluga izrada projektne i studijske dokumentacije s aplikacijskim paketom te dokumentacije o nabavi za prijavu projekta Izrade STUDIJSKE DOKUMENTACIJE I APLIKACIJE ZA POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA PONIKVE VODA d.o.o., USLUŽNO PODRUČJE 26 (otoci Krk, Cres i Lošinj), VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OTOKA KRKA – PODSUSTAV PONIKVE, ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA,sukladno traženim uvjetima navedenim u ovoj Dokumentaciji o nabavi, Troškovniku i Projektnom zadatku koji se prilažu ovoj Dokumentaciji o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično stručno iskustvo stručnjaka / Ponder: 70
Cijena - Ponder: 30
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

22.1.1 Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz poglavlja 22.1.1, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- ispunjeni E-ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Naručitelj će prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, radi provjere okolnosti navedenih u e-ESPD-u, osim ako već posjeduje te dokumente.

U slučaju provjere informacija navedenih u e-ESPD obrascu, Naručitelj će prihvatiti sljedeće dokumente kao dostatan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz poglavlja 22.1.1:

- izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Svaki član zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno dokazuje sposobnost iz ove točke.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta, naručitelj može dostavljene podatke provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadležnog tijela ili treće strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama, osim u slučaju ako je gospodarski subjekt upisan u službeni popis odobrenih gospodarskih subjekata u državi članici u kojoj gospodarski subjekt ima poslovni nastan.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

Navedeno u t.35 DoN-a

Jamstvo za ozbiljnost ponude

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Plaćanje se obavlja na temelju vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije (računa) ispostavljene od strane odabranog ponuditelja za uredno izvršene usluge, u roku od 30 dana od dana primitka valjanog računa, koji se dostavlja na adresu Naručitelja.

Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za usluge koje će izvesti podugovaratelj, Naručitelj obvezno neposredno plaća podugovaratelju.

Na zaprimanje, obradu i plaćanje računa primjenjuje se Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 94/18).

Način plaćanja u odnosu na postotak izrade dokumentacije definiran je u nacrtu ugovora (knjiga 2).

Plaćanje se vrši u kunama.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Navedeno u t.56 DoN-a

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 22/07/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 19/11/2022
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 22/07/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

Vršanska 14, Krk

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Navedeno u t.52 DoN-a

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/06/2022