Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 363405-2015

Prikaži smanjeni prikaz

16/10/2015    S201

Luksemburg-Luxembourg: EIB - HL-1276 RAY Održavanje i unaprjeđenje

2015/S 201-363405

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska investicijska banka
Poštanska adresa: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2950
Država: Luksemburg
Na pažnju (osoba za kontakt): g. Henning Lihn, Odjel za javnu nabavu i kupnju, uputa: HL-1276
E-pošta: cs-procurement@eib.org
Telefon: +352 4379-1
Telefaks: +352 437704

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://www.eib.org

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1099

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
HL-1276 RAY Održavanje i unaprjeđenje
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 27: Ostale usluge

NUTS kod LU00 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
EIB je po statutu obvezan uskladiti se s najboljom tržišnom praksom, uključujući usvajanje zahtjeva Basel III (stupovi 1 i 2). Banka je uglavnom usklađena s Uredbom i Direktivom o kapitalnim zahtjevima (CRR/CRD IV) i trenutno vrši fino usklađivanje provedbe temeljene na naprednom unutarnjem ocjenjivanju kreditnog rizika Basela III Stupa 1 (AIRB).
U ovom kontekstu, Banka traži pružatelja usluga kako bi se nadopunila unutarnja nastojanja u provedbi dodatnih funkcionalnosti u njezinom kalkulatoru kreditnog rizika Basela III Stupa 1 (Moody's RiskAuthority) i njegovom održavanju.
Pružatelj usluga će:
— savjetovati o provedbi predloženih promjena izračunu regulatornog kapitala u rješenju Moody's RiskAuthority,
— pripremiti funkcionalne specifikacije i opisati postupak i razvoj sustava koji su nužni za predložene promjene u izračunu regulatornog kapitala u rješenju Moody's RiskAuthority,
— surađivati s vlasnicima podataka kako bi se osigurali odgovarajući izvori podataka za izračun regulatornog kapitala,
— vršiti stvarnu funkcionalnu provedbu i održavanje izračuna regulatornog kapitala u rješenju Moody's RiskAuthority,
— surađivati s IT odjelom Banke za provedbu svih zahtijevanih promjena kako i kad je to potrebno,
— ispitivati povezani IT razvoj, uključujući u kontekstu promjena/integracije prethodnih aplikacija, stvoriti i pratiti prijavu problema,
— izraditi povezanu dokumentaciju koju će koristiti EIB.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

66171000 Usluge financijskog savjetovanja, 72210000 Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa), 72246000 Usluge savjetovanja o sistemima

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Usluge u najvećoj mogućoj mjeri treba vršiti jedan član osoblja pružatelja usluga („savjetnik”) koji je određen za ovaj projekt, kako bi se osigurao kontinuitet i učinkovita uporaba resursa (prosječno 2 do 3 dana tjedno). Prisutnost savjetnika na lokaciji bit će nužna tijekom cijelog trajanja ugovora (u mjeri opisanoj u nastavku).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 500 000 EUR
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: da
Broj mogućih obnavljanja: 2
U slučaju ugovora o javnoj nabavi robe ili ugovora o javnim uslugama koji se trebaju obnoviti, procjena vremenskog okvira za ugovore koji će slijediti:
u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 24 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Plaćanje unutar 30 dana od registracije zahtjeva za plaćanje u propisanom obliku.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Ako se ugovor sklopi sa zajednicom (konzorcijem), EIB može zatražiti usvajanje pravnog oblika prije potpisivanja ugovora. Svi članovi zajednice solidarno su odgovorni za izvršenje ugovora. Zajednicu će predstavljati 1 ponuditelj koji će biti njezin jedini glasnogovornik.
Ponuditelji moraju steći sve relevantne dozvole potrebne za provođenje prethodno navedenih usluga prije početka provođenja zadatka te moraju tijekom cijelog razdoblja provođenja zadatka, djelovati u skladu sa svim zakonima i odredbama koji su na snazi.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Ponuditelji će biti isključeni iz sudjelovanja u ovom pozivu na nadmetanje ako se na njih, sukladno članku 45. Direktive 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31.3.2004 o o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe te ugovora o javnim uslugama, odnose bilo koji od sljedećih kriterija za isključenje:
a. ako su u stečaju ili u likvidaciji, ako njihovim poslovanjem upravlja sud, ako su sklopili dogovor s vjerovnicima, ako su obustavili poslovne aktivnosti ili se nalaze u bilo kojoj sličnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka predviđenog nacionalnim zakonodavstvom ili propisima;
b. ako su predmetom proglašenja stečaja, naloga za obveznu likvidaciju ili upravljanje od strane suda ili dogovora s vjerovnicima ili bilo kojeg sličnog postupka u skladu s nacionalnim zakonima i propisima;
c. ako su pravomoćnom presudom osuđeni za kažnjivo djelo povezano s njihovim profesionalnim ponašanjem u skladu sa zakonskim odredbama predmetne države;
d. ako su bili krivi za težak profesionalni propust dokazan sredstvima koje javni naručitelj može prikazati;
e. ako nisu ispunili obveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje ili plaćanje poreza u skladu sa zakonskim odredbama države u kojoj imaju poslovni nastan ili onim države javnog naručitelja;
f. ako su predmetom osude konačnom presudom za koju zna javni naručitelj, a ona je nastupila uslijed 1 ili više sljedećih razloga:
(i) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, kako je određeno člankom 2. stavkom 1. Zajedničke akcije 98/733/JHA(20);
(ii) korupcija, kako je određena člankom 3. Akta Vijeća od 26.5.1997(21) i člankom 3. stavkom 1. Zajedničke akcije 98/742/JHA(22);
(iii) prijevara u smislu članka 1. Konvencije sastavljenog na temelju članka K.3. Ugovora o Europskoj uniji, o zaštiti financijskih interesa Europske zajednice(23);
(iv) pranje novca, kako je određeno člankom 1. Direktive Vijeća 91/308/EEZ od 10.6.1991 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca(24);
g. ako su krivi za dostavljanje netočnih informacija koje zahtijeva javni naručitelj za sudjelovanje u ovom pozivu na nadmetanje ili nisu pružili takve informacije.
Ponuditelji moraju pokazati da nisu u 1 ili više prethodno navedenih situacija pružanjem sljedećih dokaza u vezi s prethodno navedenim stavkama:
(a) u vezi s prethodnim stavkama (a), (b), (c) i (f), odgovarajući(e) izvod(e) iz sudskog registra ili, u suprotnom, jednakovrijedne dokumente koje je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo zemlje u kojoj ima poslovni nastan. Izvadak(ci) ili jednakovrijedni dokumenti trebaju biti najnovijeg datuma. Ovisno o nacionalnom zakonodavstvu države u kojoj imaju poslovni nastan, ovi se dokumenti trebaju odnositi na pravne i/ili fizičke osobe; u potonjem se slučaju trebaju odnositi na osobu(e) koja(e) ima(ju) ovlasti predstavljanja ponuditelja i potpisivanja okvirnog ugovora u slučaju da ponuda bude uspješna;
(b) u vezi s prethodno navedenom točkom (e), potvrde najnovijeg datuma koje je izdalo tijelo nadležno za socijalno osiguranje i porezno tijelo države u kojoj ponuditelj ima poslovni nastan. Ako dotična država ne izdaje takve potvrde, one se mogu zamijeniti izjavom pod prisegom ili svečanom izjavom pred nadležnim pravosudnim ili upravnim tijelom, javnim bilježnikom ili nadležnim strukovnim tijelom u toj državi. Dostavljene izjave ne smiju biti starije od 4 mjeseca prije krajnjeg roka za dostavu ponuda.
Ovisno o nacionalnom zakonodavstvu države u kojoj imaju poslovni nastan, ovi se dokumenti trebaju odnositi na pravne i/ili fizičke osobe; u potonjem se slučaju trebaju odnositi na osobu(e) koja(e) ima(ju) ovlasti predstavljanja ponuditelja i potpisivanja ugovora u slučaju da ponuda bude uspješna;
(c) u vezi s prethodno navedenim stavkama (d) i (g), svečana izjava kojom se izjavljuje da ponuditelj nije kriv za profesionalni propust i da se dostavljaju sve informacije koje se traže ovim pozivom na nadmetanje u dobroj vjeri i bez netočnih informacija. Ovu svečanu izjavu mora(ju) potpisati osoba(e) ovlaštena(e) za zastupanje ponuditelja i potpisivanje ugovora ako ponuda bude odabrana i ona ne smije biti starija od 4 mjeseca s obzirom na krajnji datum za dostavu ponuda.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Tražena sposobnost i zahtijevani dokumenti bit će navedeni u uputama za nadmetanje.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Tražena sposobnost i zahtijevani dokumenti bit će navedeni u uputama za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: da

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
HL-1276.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
27.11.2015
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
engleski. francuski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 180 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Osobe ovlaštene sudjelovati na javnom otvaranju ponuda: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja dotičnih okolnosti na znanje.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
6.10.2015