Usluge - 366397-2016

20/10/2016    S203

Belgija-Bruxelles: Poziv na nadmetanje br. 06A50/2016/M040 — Prikupljanje, prijevoz, reciklaža i obrada otpada

2016/S 203-366397

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: rue Wiertz 60
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: 1047
Država: Belgija
Osoba za kontakt: unité des contrats et marchés publics
E-pošta: INLO.AO-BRU@europarl.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://europarl.europa.eu

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1890
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na sljedeću adresu:
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: service du courrier officiel — rue Wiertz 60
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1047
Država: Belgija
Osoba za kontakt: unité des contrats et marchés publics
E-pošta: INLO.AO-BRU@europarl.europa.eu
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.europarl.ep.ec/

I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Poziv na nadmetanje br. 06A50/2016/M040 — Prikupljanje, prijevoz, reciklaža i obrada otpada

II.1.2)Glavna CPV oznaka
90000000 Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Prikupljanje, prijevoz, reciklaža i obrada otpada iz zgrada Europskog parlamenta u Bruxellesu.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 600 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Bruxelles.

II.2.4)Opis nabave:

Prikupljanje, prijevoz, reciklaža i obrada otpada iz zgrada Europskog parlamenta u Bruxellesu.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 600 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

ponuditelj mora biti upisan u prikladni obrtni ili strukovni registar, osim u slučaju međunarodne organizacije;

za zajednice gospodarskih subjekata, svaki član mora dostaviti dokaz koji se odnosi na njegovu pravnu i regulatornu sposobnost.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

ponuditelji moraju podnijeti financijska izvješća (bilance, računi dobiti i gubitka te sve ostale povezane financijske informacije) ili izvatke iz istih za najviše posljednje 3 financijske godine za koje su računi zaključeni, u roku za dostavu ponuda.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

ponuditelji moraju dostaviti dokaz o najmanjem godišnjem prometu od 300 000 EUR tijekom posljednje 3 financijske godine za koje su računi zatvoreni, u roku za dostavu ponuda, u području koje je obuhvaćeno ovim ugovorom.

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

ponuditelji moraju dostaviti sve relevantne dokumente s dokazima.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

ponuditelji moraju dostaviti dokaz:

— provedbe, tijekom 3 godine prije roka za dostavu ponuda, najmanje 1 ugovora o zbrinjavanju i obradi sljedećih vrsta otpada:

• otpadni papir i karton,

• organski otpad,

• medicinski otpad,

• baterije.

Ponuditelj treba dostaviti najmanje 1 referencu po vrsti otpada. Za svaku danu referencu mora pružiti sljedeće elemente:

• opis i lokaciju zgrade s pojedinostima o ukupnoj površini,

• kratak opis pruženih usluga,

• potvrdu o usklađenosti s uvjetima ugovora koju je sastavio klijent,

— da poduzeće ima sustav upravljanja kvalitetom tipa ISO 9001 (ili jednakovrijedan sustav u državi podrijetla ponuditelja) ili ovjereni ekvivalent,

— da poduzeće ima sustav upravljanja okolišem tipa EMAS, ISO 14001 (ili jednakovrijedan sustav u državi podrijetla ponuditelja) ili ovjereni ekvivalent,

— da imaju sljedeća odobrenja:

odobrenje koje je izdao IBGE kao odobreni prikupljač u regiji glavnog grada Bruxellesa za zbrinjavanje otpada;

odobrenje koje je izdao IBGE ili jednakovrijedno od ovlaštenih centara za obradu otpada.

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 06/12/2016
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 13/12/2016
Lokalno vrijeme: 09:30
Mjesto:

rue Montoyer 70 — Bruxelles.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

1 zastupnik po ponuditelju.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

Obvezan posjet lokaciji održat će se 9.11.2016 (10:00).

Sastajalište će biti kod ulaza u akreditacijski centar zgrade Altiero Spinelli u Bruxellesu.

Svi gospodarski subjekti koji dobiju dokumentaciju poziva na nadmetanje koja se odnosi na ovaj ugovor mogu sudjelovati u posjetu lokaciji. U svakom slučaju, gospodarski subjekti koji žele sudjelovati moraju poslati e-poštu (inlo.ao-bru@ep.europa.eu), 2 radna dana prije posjeta, s detaljima o nazivu poduzeća i imenom, položajem, brojem osobne iskaznice i datumom rođenja sudionika. Predstavnici moraju imati valjani identifikacijski dokument.

Europski parlament.

Ne mogu prisustvovati više od 2 predstavnika po gospodarskom subjektu. Mora prisustvovati barem 1 predstavnik po gospodarskom subjektu, uz prijetnju isključenja u suprotnom.

Ponude koje su dostavili gospodarski subjekti koji nisu prisustvovali obveznoj posjeti lokacije smatrat će se nezadovoljavajućim.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1

Internetska adresa: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
E-pošta: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313

Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Registar Općeg suda Europske unije
Mjesto: Luxembourg
Država: Luksemburg

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/10/2016