Roba - 366550-2019

05/08/2019    S149

Hrvatska-Zagreb: Spektralni analizator

2019/S 149-366550

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Prirodoslovno-matematički fakultet
Nacionalni registracijski broj: 28163265527
Poštanska adresa: Horvatovac 102a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ured nabave PMF-a
E-pošta: nabava@dekanat.pmf.hr
Telefon: +385 14606041
Telefaks: +385 14606023
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pmf.unizg.hr
Adresa profila kupca: www.pmf.unizg.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0031173
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava znanstvene opreme - Komplet 2

Referentni broj: 09V-PMF/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38433300 Spektralni analizator
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je: Nabava znanstvene opreme: Komplet 2.

Predmet nabave je podijeljen u devet (9) grupa predmeta nabave kako slijedi:

Grupa I. 3He,

Grupa II. LIBS komplet,

Grupa III.: Spremnik tekućeg dušika i spremnik tekucćeg helija nominalnog ukupnog

Volumena 1000 l,

Grupa IV. Dilucijski hladnjak za NMR,

Grupa V. Kriostat opremljen za optička mjerenja u FIR području,

Grupa VI. Kriostat opremljen za optička mjerenja u MIR području,

Grupa VII. Elipsometar s kriostatom,

Grupa VIII. FTIR komplet,

Grupa IX. LHe/LN2 kriostat.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 562 388.89 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa I - 3He

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433300 Spektralni analizator
24111300 Helij
24111200 Rijetki plinovi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

3He

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Izotopska čistoća plina / Ponder: 20
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 341 165.19 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 90
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa II - LIBS komplet

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433300 Spektralni analizator
38433300 Spektralni analizator
33114000 Spektroskopski uređaji
42122160 Rashladne crpke
38434000 Analizatori
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

LIBS komplet.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeni garancijski period (jamstveni rok) / Ponder: 20
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 624 948.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 90
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa III - Spremnik tekućeg dušika i spremnik tekucćeg helija nominalnog ukupnog volumena 1000 l

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433300 Spektralni analizator
44614100 Posude za skladištenje
44612200 Spremnici za plin
44614300 Kontejnerski sustav za skladištenje
44615000 Posude pod tlakom
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Spremnik tekućeg dušika i spremnik tekućeg helija nominalnog ukupnogvolumena 1000 l.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Razina statičnog isparavanja dušika za spremnik dušika (na dan) / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Razina statičnog isparavanja helija za spremnik helija (na dan) / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 260 364.60 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 130
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa IV - Dilucijski hladnjak za NMR

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433300 Spektralni analizator
42511000 Izmjenjivači topline i uređaji za ukapljivanje zraka ili drugih plinova
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
42511200 Uređaji za ukapljivanje zraka ili drugih plinova
24111200 Rijetki plinovi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Dilucijski hladnjak za NMR.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Snaga hlađenja na 150 mK / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Veličina prostora za uzorak u komori za miješanje (cm^3) / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Najniža temperatura u komori za miješanje / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 70
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 247 844.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 210
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa V - Kriostat opremljen za optička mjerenja u FIR području

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433300 Spektralni analizator
42513200 Rashladna oprema
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Kriostat opremljen za optička mjerenja u FIR području.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Brzina hlađenja: od sobne temperature (20 do 25 stupnjeva Celzija) do 4.5 K / Ponder: 20
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 200 483.06 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 180
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa VI - Kriostat opremljen za optička mjerenja u MIR području

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433300 Spektralni analizator
42513200 Rashladna oprema
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Kriostat opremljen za optička mjerenja u MIR području.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Postignuti vakuum jedinice za ispumpavanje plina / Ponder: 20
Kriterij kvalitete - Naziv: Pomak pozicije uzorka kod radne temperature od 4.2 K / Ponder: 20
Cijena - Ponder: 60
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 193 967.20 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 180
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa VII - Elipsometar s kriostatom

Grupa br.: 7
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433300 Spektralni analizator
33114000 Spektroskopski uređaji
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Elipsometar s kriostatom.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Učestalost mjerenja po valnoj duljini / Ponder: 20
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 750 660.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 180
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa VIII - FTIR komplet

Grupa br.: 8
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433300 Spektralni analizator
38510000 Mikroskopi
38433210 Spektrometar emisija
38433000 Spektrometri
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

FTIR komplet.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje garancijskog perioda (jamstvenog roka) na interferometar i izvor zračenja / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Preciznost pozicioniranja ogledala interferometra / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Odnos signal/šum (S/N): (u transmisiji), kod 1 minutnog skena, s razlučivanjem 4 cm-1 / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 70
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 910 502.56 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 70
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa IX - LHe/LN2 kriostat

Grupa br.: 9
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433300 Spektralni analizator
42943000 Termostatske kupke i dodaci
42943210 Uronjivi termostati
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

LHe/LN2 kriostat.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeni garancijski period (jamstveni rok) / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 32 454.28 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 90
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora, za svih 9 grupa predmeta nabave (od grupa 1 do grupe 9), za koje podnosi svoju ponudu, dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Definirano Prilogom I. Prijedlog ugovora koji je sastavni dio Dokumentacije o nabavi.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 17/09/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 17/09/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102a, Zagreb, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
31/07/2019