Usluge - 368495-2019

06/08/2019    S150

Portugal-Lisabon: Sigurnosne usluge za Europsku agenciju za pomorsku sigurnost i Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama

2019/S 150-368495

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za pomorsku sigurnost
Poštanska adresa: Praça Europa 4
Mjesto: Lisbon
NUTS kod: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Poštanski broj: 1249-206
Država: Portugal
Osoba za kontakt: Mr BIEDRON Wiktor — Facilities and Logistics
E-pošta: OP252019@emsa.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.emsa.europa.eu
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama
Poštanska adresa: Praça Europa 4
Mjesto: Lisbon
NUTS kod: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Poštanski broj: 1249-206
Država: Portugal
E-pošta: OP252019@emsa.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.emsa.europa.eu
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5242
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Sigurnosne usluge za Europsku agenciju za pomorsku sigurnost i Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama

Referentni broj: EMSA/OP/25/2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79710000 Usluge na području sigurnosti
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je trenutnog nadmetanja sklapanje 2 ugovora s istim izvršiteljem radi pružanja sigurnosnih i povezanih usluga za prostore EMSA-e i EMCDDA-a u Lisabonu.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 600 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Sigurnosne usluge za Europsku agenciju za pomorsku sigurnost

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79713000 Čuvarske službe
79711000 Usluge nadzora alarmnih uređaja
79714000 Usluge nadzora
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: PT17 Área Metropolitana de Lisboa
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Lisabon, u prostorima EMSA-e.

II.2.4)Opis nabave:

Nadmetanje je podijeljeno u 2 grupe, a ishod će biti dodjela 2 zasebnih ugovora, 1 po grupi. Ugovor (okvirni ugovor o uslugama) za grupu 1 potpisat će izabrani ugovaratelj i EMSA. Obje grupe dodjeljuju se jednom ugovaratelju, stoga su ponuditelji dužni pružiti ponude za grupu 1 i grupu 2.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 900 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Sigurnosne usluge za Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79711000 Usluge nadzora alarmnih uređaja
79713000 Čuvarske službe
79714000 Usluge nadzora
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Lisabon, u prostorima EMCDDA-e.

II.2.4)Opis nabave:

Nadmetanje je podijeljeno u 2 grupe, a ishod će biti dodjela 2 zasebnih ugovora, 1 po grupi. Ugovor (ugovor o uslugama) za grupu 2 bit će potpisan između izabranog ugovaratelja i EMCDDA-e. Obje grupe dodjeljuju se jednom ugovaratelju, stoga su ponuditelji dužni pružiti ponude za grupu 1 i grupu 2.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 700 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Obnovljivo 3 puta, svaki puta na razdoblje od 1 godine.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Nije primjenjivo

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 25/09/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 31/12/2019
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 27/09/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Prijave zaprimljene elektronički bit će otvorene u 11:00 (prema SEV/srednjoeuropskom ljetnom vremenu), odnosno u 10:00 (prema vremenu u Lisabonu), u prostorima EMSA-e.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: ECJ.Registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: www.curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/07/2019