Bygge og anlæg - 374151-2019

08/08/2019    S152

Danmark-Hjørring: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 152-374151

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Udbudsjurist Christian Norup eller projektleder Martin Fuglsang telefon: +45 72 81 30 94 e-mail: FES-NFP04@mil.dk
E-mail: FES-UES06@MIL.DK
Telefon: +45 25425886
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forberedende anlægsarbejder i forbindelse med Nyt Kampfly Program

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører forberedende anlægsarbejder og etablering af byggeplads 731. Flyvestation Skrydstrup i forbindelse med den forestående etablering af faciliteter til de kommende Joint Strike Fighter F-35 kampfly. Entreprisen omfatter hovedsageligt strukturering og omlægning af eksisterende forsyningsledninger i nye tracéer, jord- og belægningsarbejder, herunder befæstelser og vejudstyr. Derudover indgår etablering af byggepladshegn om delbyggeplads samt etablering af skurby og Security Building (inkl. forsyning).

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 42 400 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45216000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til ordensmagten eller beredskabstjenester samt militære bygninger
45216200 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med militære bygninger og anlæg
45221111 Anlægsarbejde: veje
45230000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
45113000 Byggepladsarbejder
45111200 Terrænregulering og rydning af byggeplads
45112000 Udgravning og fjernelse af jord
45111230 Jordstabiliseringsarbejde
45112200 Afrømning af jord
45212600 Opførelse af pavilloner
45232411 Anlægsarbejde: spildevandsledninger
44161200 Hovedvandledninger
45342000 Opsætning af hegn
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Arbejdet udføres på Flyvestation Skrydstrup, Plantagevej 14, 6541 Bevtoft, matr.nr. 81 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter:

— Tilrigning af egen arbejdsplads (skurby/oplagsplads),

— Rydning af arealet og omlægning af eksisterende ledninger,

— Etablering af vejanlæg, afvanding og forsyningsanlæg,

— Etablering af sandpude for fremtidige anlæg,

— Etablering af byggeplads for fremtidige entreprisearbejder, herunder etablering af skurby, miljøstation og p-pladser,

— Etablering af delbyggeplads for fremtidige entreprisearbejder, herunder byggepladshegn, automatisk port og security-bygning,

Delbyggepladsen skal etableres og ibrugtages først. Entreprenøren skal flytte egen skurby/oplagsplads fra delbyggepladsen inden ibrugtagning.

Entreprisen indeholder følgende estimerede hovedmængder:

— Generel rydning af et areal på ca. 33 ha,

— Etablering af ca. 4 300 meter regn og spildevandsledninger i dimensionerne ø 160 – ø 1 400 mm,

— Etablering af ca. 2 100 m trykledning,

— Etablering af ca. 1 200 meter vandledning,

— Etablering af ca. 17 000 meter kabler,

— Opgravning og bortskaffelse af ca. 23 000 meter ledninger,

— Opbygning af ca. 26 500 m2 sandpude,

— Opbygning af ca. 60 000 m2 stabilgrus,

— Jord- og muldarbejde af ca. 130 000 m3,

— Etablering af parkeringsplads til 329 biler,

— Etablering af Skurby med tilhørende maskinplads, miljøplads og materialeplads,

— Etablering af ca. 680 m byggepladshegn omkring delbyggeplads.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 095-228523
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Forberedende anlægsarbejder i forbindelse med Nyt Kampfly Program

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
16/07/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 9
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Arkil A/S
CVR-nummer: 15070544
Postadresse: Jernet 4E
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 42 400 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Til punkt I.3) bemærkes, at ordregiver på grund af fortrolighedshensyn, jf. udbudslovens § 132, stk. 2, jf. § 5, stk. 2, har undladt at give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til en begrænset del af udbudsmaterialet i form af tegninger, der er klassificeret til niveauet "Til Tjenestebrug" eller "Må ikke offentliggøres".

Materialet kan tilgås på Flyvestation Skrydstrup efter aftale med xx i følgende tidsrum.

— Mandag den 3. juni kl. 08:00 - 12:00,

— Tirsdag den 4. juni kl. 08:00 - 10:00 og 12:00 - 14:00,

— Torsdag den 6. juni kl. 08:00 - 12:00,

— Onsdag den 12. juni kl. 08:00 - 12:00,

— Torsdag den 13. juni kl. 08:00 - 12:00.

Materialet bliver tilgængeligt for den vindende entreprenør;

2) Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudsloven § § 135-136 nævnte udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudsloven § 137,stk. 1, nr. 1, 2 og 4, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Erhvervsstyrelsen
Postadresse: Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: erst@erst.dk
Telefon: +45 72200030
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/08/2019