Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Tjenesteydelser - 375047-2023

22/06/2023    S119

Danmark-København: Teknisk inspektion og prøvning

2023/S 119-375047

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
E-mail: ajsi@bane.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Assessering af kapacitet udvidelse og sporfornyelse

Sagsnr.: NA0035 og NFSP0564
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71630000 Teknisk inspektion og prøvning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet omfatter assessering NFSP0564 Sporfornyelse spor 1, Hjørring og NA0035 Kapacitetsudvidelse Hjørring, samt heraf afledte arbejder i signalanlæg, stærkstrømsanlæg, geoteknik og afvanding m.m. Dette arbejde er planlagt til udførelse i 2024.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
71630000 Teknisk inspektion og prøvning
71631000 Teknisk inspektion
71631400 Teknisk inspektion af ingeniørmæssige konstruktioner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Projektet omfatter assessering NFSP0564 Sporfornyelse spor 1, Hjørring og NA0035 Kapacitetsudvidelse Hjørring, samt heraf afledte arbejder i signalanlæg, stærkstrømsanlæg, geoteknik og afvanding m.m. Dette arbejde er planlagt til udførelse i 2024.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

NA0035 Kapacitet ydelse:

Option 1 : Assessering i projekteringsfasen; Optionen udnyttes i det tilfælde af at kvaliteten af materialet jf. NA0035-CSM-3 Assessor ydelser afsnit 3.2, som assessor skal kvalitetssikre ikke er tilfredstillende, hvorfor det er nødvendigt med en yderli-gere assesseringsrunde i projekteringsfasen.

Option 2 : Assesering i udførelsesfasen; Optionen udnyttes i det tilfælde af at kvali-teten af materialet jf. NA0035-CSM-3 Assessor ydelser afsnit 3.3 som assessor skal kvalitetssikre ikke er tilfredstillende, hvorfor det er nødvendigt med en yderligere assesseringsrunde i udførelsesfasen i projektet NA0035.

Option 3 : NoBo ydelse – Verifikation i forhold til TSI-CCS (Kommissionens forord-ning (EU) 2016/919 af 27. maj 2016 om den tekniske specifikation for interoperabi-litet gældende for togkontrol og kommunikationssystemerne i jernbanesystemet i Den Europæiske Union): Udarbejdelse af verifikationserklæring og teknisk dossier, gældende for projekteringsfasen (design) og udførelsen (as built). Se bilag NA0035-CSM-03.1 Nobo ydelse for ydelsesbeskrivelse.

NFSP0564 Sporfornyelse:

Option 4 : Assessering i projekteringsfasen; Optionen udnyttes i det tilfælde af at kvaliteten af materialet jf. NA0035-CSM-3 Assessor ydelser afsnit 3.2, som assessor skal kvalitetssikre ikke er tilfredstillende, hvorfor det er nødvendigt med en yderli-gere assesseringsrunde i projekteringsfasen.

Option 5 : Assesering i udførelsesfasen; Optionen udnyttes i det tilfælde af at kvali-teten af materialet jf. NA0035-CSM-3 Assessor ydelser afsnit 3.3 som assessor skal kvalitetssikre ikke er tilfredstillende, hvorfor det er nødvendigt med en yderligere assesseringsrunde i udførelsesfasen i projektet NA0035.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 049-090575
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Assessering af kapacitet udvidelse og sporfornyelse

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
29/06/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: RINA Denmark
CVR-nummer: 29447675
Postadresse: Strandvej 60
By: Hellerup
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 2900
Land: Danmark
E-mail: julia.akishina@rina.org
Telefon: +45 28689338
Fax: +39 3351882634
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgendefrister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevetudvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/06/2023