Usluge - 375156-2020

10/08/2020    S153

Hrvatska-Zagreb: Usluge programiranja aplikacijske podrške

2020/S 153-375156

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Nacionalni registracijski broj: 43541122224
Poštanska adresa: Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Helena Brizić
E-pošta: nabava@mvep.hr
Telefon: +385 14569911
Telefaks: +385 14597448
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.mvep.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0029184
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava – HVIS-a

Referentni broj: 17/2020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72212000 Usluge programiranja aplikacijske podrške
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava – HVIS-a.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 7 538 862.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72212000 Usluge programiranja aplikacijske podrške
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava – HVIS-a.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo ključnih stručnjaka / Ponder: 20
Kriterij kvalitete - Naziv: Broj stručnjaka s poznavanjem procesa viznog konzularnog poslovanja / Ponder: 20
Cijena - Ponder: 60
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 7 538 862.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
Predviđeni minimalni broj: 5
Najveći broj: 10
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Sukladno dokumentaciji o nabavi

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke, gospodarski subjekt u zahtjevu za sudjelovanje kao preliminarni dokaz dostavlja ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: Upis u strukovni ili obrtni registar), za sve gospodarske subjekte iz zahtjeva za sudjelovanje.

Naručitelj će zatražiti da se u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostave ažurirani popratni dokumenti kojima se dokazuje postojanje sposobnosti iz ove podtočke i to:

1. izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, okolnosti iz ove točke utvrđuju se za sve članove zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno, te se dokumenti kojima se dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti moraju dostaviti za svakog člana zajednice gospodarskih subjekata.

Također, ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor ili se oslanja na sposobnost drugog gospodarskog subjekta, dužan je dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti za sve podugovaratelje kao i gospodarske subjekte na čiju se sposobnost oslanja.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Ograničeni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 21/08/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/08/2020