Roba - 378466-2019

09/08/2019    S153

Hrvatska-Zagreb: Oprema za trafostanice

2019/S 153-378466

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 13148821633
Poštanska adresa: Kupska 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: jn-GISpostrojenja110kV@hops.hr
Telefon: +385 14545111
Telefaks: +385 14545277
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hops.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F5-0031981
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Električna energija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

GIS postrojenja 110 kV za TS Terminal, TS Zamošće i TS Cvjetno naselje

Referentni broj: 3000-V-14/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
31682540 Oprema za trafostanice
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Ovim predmetom nabave isporučuju se metalom oklopljena i plinom SF6 izolirana (GIS) postrojenja. Pod nabavom GIS postrojenja 110 kV za TS Terminal, TS Zamošće i TS Cvjetno naselje, u okviru ovog DON-a podrazumijeva se sljedeće:

— izrada tehničke dokumentacije GIS postrojenja 110 kV prije početka proizvodnje,

— proizvodnja i isporuka metalom oklopljenog i plinom SF6 izoliranih postrojenja 110 kV unutarnje izvedbe,

— doprema, istovar i smještaj opreme na skladište Naručitelja,

— izrada izvedbenog projekta upravljanja, signalizacije, zaštite i mjerenja GIS postrojenja 110 kV,

— transport, montaža i ispitivanje do pune funkcionalnosti i spremnosti za puštanje u pogon.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 38 350 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GIS postrojenja 110 kV za TS Terminal

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
31682540 Oprema za trafostanice
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR03 Jadranska Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Split, prema točki 2.6. DON-a.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je isporuka roba, izvođenje radova i izvršenje usluga u skladu s Tehničkim specifikacijama, Troškovnikom te cjelokupnim DON-om, u kojima su naznačeni naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za sastavljanje ponude.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 15 %
Cijena - Ponder: 85 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 12 600 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GIS postrojenja 110 kV za TS Zamošće

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
31682540 Oprema za trafostanice
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR03 Jadranska Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Pelješac, Split, prema točki 2.6. DON-a.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je isporuka roba, izvođenje radova i izvršenje usluga u skladu s Tehničkim specifikacijama, Troškovnikom te cjelokupnim DON-om, u kojima su naznačeni naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za sastavljanje ponude.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 15 %
Cijena - Ponder: 85 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 12 950 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GIS postrojenja 110 kV za TS Cvjetno naselje

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
31682540 Oprema za trafostanice
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Tumbri, Zagreb, prema točki 2.6. DON-a.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je isporuka roba, izvođenje radova i izvršenje usluga u skladu s Tehničkim specifikacijama, Troškovnikom te cjelokupnim DON-om, u kojima su naznačeni naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za sastavljanje ponude.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 15 %
Cijena - Ponder: 85 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 12 800 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

Prema točki 8. DON-a.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Prema točki 7.4. DON-a.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 09/09/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 09/09/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN-a 2016.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
06/08/2019