Tjenesteydelser - 378665-2015

Vis forkortet udgave

28/10/2015    S209

Nederlandene-Haag: Rengøring, affaldshåndtering og sanitærartikler

2015/S 209-378665

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Eurojust
Postadresse: Maanweg 174
By: Haag
Postnummer: 2516 AB
Land: Nederlandene
Att: Indkøb
Mailadresse: procurement@eurojust.europa.eu
Telefon: +31 704125649
Fax: +31 704125585

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.eurojust.europa.eu/procurement/Pages/ongoing-calls-tender.aspx

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1119

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Rengøring, affaldshåndtering og sanitærartikler.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 14: Bygningsrengøring og ejendomsadministration
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Haag, Nederlandene.

NUTS-kode NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 4

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 0,01 og 1 860 000 EUR
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Rengøringskontrakten vil være en multitjenesteydelseskontrakt, der omfatter:
— regelmæssig rengøring
— rengøringstjenester efter anmodning
— supplerende rengøringstjenester
— indvendig vinduespudsning
— levering af hygiejniske/sanitære artikler og samtlige forbrugsvarer
— affaldsforvaltning, herunder indsamling og ekstern behandling af alt genbrugsaffald, inklusive destruktion af fortrolige artikler
— skadedyrsbekæmpelse
— indendørs grønne faciliteter (valgfrit).
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90910000 Rengøring, 33700000 Produkter til personlig pleje, 42968200 Automater til hygiejneartikler, 42968300 Automat til toiletpapirruller

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Som angivet i udbudsmaterialet.
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4)Andre særlige vilkår
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Som angivet i udbudsmaterialet.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Som angivet i udbudsmaterialet.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Som angivet i udbudsmaterialet.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Som angivet i udbudsmaterialet.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Som angivet i udbudsmaterialet.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Som angivet i udbudsmaterialet.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
2015/EJ/11/PR.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: 26.11.2015
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
26.11.2015
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
Andet: Bud skal afgives på 1 af Den Europæiske Unions officielle sprog. Da Eurojusts arbejdssprog er engelsk, sætter Eurojust stor pris på at modtage bud på engelsk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Eurojust
Postadresse: postboks 16183
By: Haag
Postnummer: 2500 AB
Land: Nederlandene
Internetadresse: http://www.eurojust.europa.eu

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16.10.2015