Usluge - 387877-2018

06/09/2018    S171

Luksemburg-Luxembourg: Preseljenje administrativnih odjela Suda Europske unije

2018/S 171-387877

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Sud Europske unije
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: AO-UGB@curia.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://curia.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3902
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Preseljenje administrativnih odjela Suda Europske unije

Referentni broj: COJ-PROC-18/006
II.1.2)Glavna CPV oznaka
98392000 Usluge preseljenja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Sud je odlučio objaviti ovaj poziv na podnošenje ponuda s ciljem sklapanja ugovora o pružanju usluga preseljenja različitih administrativnih odjela Suda, kako bi se oslobodili prostori u zgradi TZ/T bis i koristio kompleks prostorija novog Tornja C koji je trenutačno u izgradnji.

Zadatak obuhvaća 5 dijelova:

— koordinaciju i pripremne radove preseljenja,

— stavljanje na raspolaganje različite opreme (kamiona, dizala,kolica, kartonskih kutija itd.),

— stvarne usluge preseljenja,

— koordinaciju isključivanja i ponovnog uključivanja telefona, računala i pisača,

— koordinaciju usluga čišćenja.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 800 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU LUXEMBOURG
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Luxembourg, Luksemburg

II.2.4)Opis nabave:

Ovim se ugovorom predviđa osigurati pomoć, koordinaciju i praćenje usluga preseljenja osoblja različitih administrativnih odjela Suda kao i usluga preseljenja različitih administrativnih odjela Suda kako bi se oslobodili prostori u zgradi TZ/T bis i koristio kompleks prostorija novog Tornja C koji je trenutačno u izgradnji.

Ugovor obuhvaća, ali nije ograničen samo na, 2 aspekta: pripremu preseljenja i samo preseljenje, uključujući i sve s njime povezane usluge.

Detaljni podaci navedeni su u prilogu I. – Tehničke specifikacije uputa za nadmetanje.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 800 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Početak: 15/02/2019
Završetak: 16/08/2019
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Posjeti lokacijama bit će organizirani na datume i u vrijeme određeno u pismu poziva na nadmetanje. Prisustvovanje posjetu lokaciji obvezno je, a ponude gospodarskih subjekata koji nisu u njima sudjelovali bit će odbijene. Gospodarski subjekti koji žele sudjelovati u posjetu trebaju o tome poslati obavijest na sljedeću adresu e-pošte: AO-UGB@curia.europa.eu

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti točku 5.4.1) uputa za nadmetanje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 01/11/2018
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 07/11/2018
Lokalno vrijeme: 10:30
Mjesto:

Otvaranje ponuda održat će se u prostorima Suda Europske unije, bâtiment Tour A, bureau TA 018/11, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925, Luxembourg, LUKSEMBURG.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Ponuditelji koji žele nazočiti otvaranju ponuda moraju svoju namjeru potvrditi pisanim putem na adresu AO-UGB@curia.europa.eu najkasnije do 5.11.2018. Dozvoljen je samo 1 zastupnik po ponuditelju. Zastupnik mora kod sebe imati osobnu iskaznicu i akt kojim je ovlašten zastupati društvo natjecatelja na otvaranju ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 43031
Internetska adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
Telefon: +33 388172313
Internetska adresa: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 43031
Internetska adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/08/2018