Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Radovi - 388853-2020

Submission deadline has been amended by:  546683-2020
18/08/2020    S159

Hrvatska-Imotski: Opći građevinski radovi na cjevovodu

2020/S 159-388853

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vodovod Imotske krajine d.o.o. Imotski
Nacionalni registracijski broj: 41272392545
Poštanska adresa: Blajburška 133
Mjesto: Imotski
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21260
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Željko Topić
E-pošta: vodovod-topic@net.hr
Telefon: +385 989784156
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vodovod-imk.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F5-0029994
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Imotski – izgradnja linijskih građevina

Referentni broj: VV-02/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45231100 Opći građevinski radovi na cjevovodu
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe te izrada izvedbenih projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostataka u jamstvenom roku, u svemu prema Uvjetima Ugovora o građenju za građevinske i inženjerijske radove po projektima Naručitelja (Fidic Crvena knjiga).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 140 198 441.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Lot 1: Područje 1 - Kanalizacijska i vodoopskrbna mreža naselja Imotski

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231100 Opći građevinski radovi na cjevovodu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grad Imotski, Naselja Medvidovića Draga – zapadni dio, Naselja Glavina Donja - istočni dio

II.2.4)Opis nabave:

Radovi na kanalizacijskoj i vodoopskrbnoj mreži.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatno trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke / Ponder: 30 %
Cijena - Ponder: 70 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 43 701 213.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 35
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Lot 2: Područje 2 - Kanalizacijska i vodoopskrbna mreža naselja Glavina Donja - zapad, Donji Proložac i Postranje

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231100 Opći građevinski radovi na cjevovodu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Naselja Postranje, Donji Proložac i zapadni dio naselja Glavina Donja.

II.2.4)Opis nabave:

Radovi na kanalizacijskoj i vodoopskrbnoj mreži.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatno trajanje razdoblja odgovornosti za nadostatke / Ponder: 30 %
Cijena - Ponder: 70 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 38 440 687.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 35
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

LOT 3: Područje 3 - Kanalizacijska i vodoopskrbna mreža naselja Glavina Donja - istok, Medvidovića Draga i Donji Vinjani

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231100 Opći građevinski radovi na cjevovodu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Naselja Glavina Donja -istočni dio, Donji Vinjani i Medvidovića Draga, Imotski - istočni dio.

II.2.4)Opis nabave:

Izgradnja kanalizacijske i vodoopskrbne mreže

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatno trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke / Ponder: 30 %
Cijena - Ponder: 70 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 42 808 481.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 35
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Lot 4: Vodoopskrba aglomeracije Imotski

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231100 Opći građevinski radovi na cjevovodu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grad Imotski, Medvidovića Draga, Glavina Donja, Donji Vinjani, Donji Proložac, Postranje, Grubine, Drum, Šumet, Kamenmost, Hršćevani, Zmijavci, Runovići, Slivno, Poljica i Lokvičići.

II.2.4)Opis nabave:

Radovi na vodoopskrbi aglomeracije Imotski.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatno trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke / Ponder: 30 %
Cijena - Ponder: 70 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 15 248 060.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 18
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

4.1 Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuditeljima je dopušteno dostaviti dokaze sposobnosti zajedničke za sve grupe predmeta nabave uz jednu od grupa, odnosno ako je isti ponuditelj predao ponudu za više grupa te su kriteriji za odabir gospodarskog subjekta isti. U tom je slučaju dovoljno dostaviti jedan primjerak dokaza za sve grupe. Krierij Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti je primjenjiv za sve grupe predmetne nabave.

Gospodarski subjekti su u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

— Gospodarski subjekt obvezan je u ponudi kao preliminarni dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti dostaviti ispunjen e-ESPD obrazac (Dio IV: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Naručitelj će prije donošenja odluke od gospodarskog subjekta koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi sljedeće ažurirane popratne dokumente (osim ako već posjeduje te dokumente):

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Svaki član zajednice gospodarskih subjekata pojedinačno dokazuje sposobnost iz ove točke.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta, naručitelj može dostavljene podatke provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadležnog tijela ili treće strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama. Gospodarski subjekt može u postupku javne nabave dostaviti potvrdu nadležnog tijela o upisu u službeni popis odobrenih gospodarskih subjekata ili potvrdu od tijela nadležnog za potvrđivanje u državi članici u odnosu na kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, sukladno članku 279. stavka 1. ZJN-a 2016.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
Popis i kratki opis pravila i kriterija:

Određeni Dokumentacijom o nabavi.

III.1.6)Tražena jamstva :

Određena Dokumentacijom o nabavi.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 28/09/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 5 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 28/09/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Blajburška 133, HR-21260 Imotski.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
13/08/2020