Usluge - 389225-2014

Prikaži smanjeni prikaz

14/11/2014    S220

Hrvatska-Zagreb: Održavanje i popravak računalne opreme

2014/S 220-389225

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Nacionalni registracijski broj: 02958272670
Poštanska adresa: Margaretska 3
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba za nabavu i investicije i Služba za razvoj i upravljanje tehničkih sustava, komunikacijskih i internih tehničkih sustava
Na pažnju (osoba za kontakt): Ivana Ivančan, dipl. iur.; Dario Jagačić, struč. spec. ing. el.
E-pošta: nabava@hzzo.hr
Telefon: +385 14806432
Telefaks: +385 14806418

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: www.hzzo.hr

Adresa profila kupca: www.hzzo.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+002-0052319

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Službeni naziv: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – Prijamni ured
Nacionalni registracijski broj: 02958272670
Poštanska adresa: Margaretska 3
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Prijamni ured
Na pažnju (osoba za kontakt): Božena Mrazović
E-pošta: nabava@hzzo.hr
Telefon: +385 14806346
Telefaks: +385 14806418
Internetska adresa: www.hzzo.hr

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: Obvezno i dopunsko zdravstveno osiguranje
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Nabava usluge održavanja poslužitelja, računalne i mrežne opreme za 2015. godinu.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 7: Računalne i srodne usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Mjesto pružanja usluga su lokacije na kojima se nalazi oprema prema popisu lokacija naručitelja u tablici u Tehničkoj specifikaciji.

NUTS kod HR HRVATSKA

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet nabave je usluga održavanja poslužitelja, računalne i mrežne opreme Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu, prema Tehničkoj specifikaciji iz Priloga 9.2. ove dokumentacije, Troškovniku iz Priloga 9.3. ove dokumentacije te ostalim uvjetima iz ove dokumentacije za nadmetanje.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

50312000 Održavanje i popravak računalne opreme

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Usluga održavanja poslužitelja, računalne i mrežne opreme Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu, prema Tehničkoj specifikaciji iz Priloga 9.2. ove dokumentacije, Troškovniku iz Priloga 9.3. ove dokumentacije te ostalim uvjetima iz ove dokumentacije za nadmetanje.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 400 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
8.3. Vrsta, sredstvo jamstva i uvjeti jamstva:
8.3.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude:
Gospodarski subjekt obvezan je dati jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 100 000 HRK koje može biti u obliku bankarske garancije ili u obliku novčanog pologa.
8.3.1.1. Ako ponuditelj daje bankarsku garanciju, u njoj mora biti navedeno sljedeće:
— da je korisnik garancije Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Margaretska 3, Zagreb,
— da se garant obvezuje neopozivo, bezuvjetno na „prvi poziv” korisnika garancije, „bez prigovora”, isplatiti iznos jamstva u slučajevima navedenim u točci 8.3.1.3. (svi slučajevi moraju biti navedeni u garanciji).
Rok valjanosti garancije mora biti najmanje do dana isteka valjanosti ponude. Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, naručitelj će tražiti njihovo produženje. U tu svrhu ponuditelju će se dati primjeren rok.
Bankarska garancija dostavlja se u izvorniku.
8.3.1.2. Ako ponuditelj daje novčani polog, isti uplaćuje u traženom iznosu na račun naručitelja IBAN: HR12 10010051863000160, Model: 64, Poziv na broj odobrenja: 9725-26362-OIB Ponuditelja, Opis: „polog – jamstvo za ozbiljnost ponude – EBN: 8/14-OP”, SWIFT: NBHR HR 2D.
Dokaz o uplati pologa obvezno se dostavlja u ponudi.
8.3.1.3. Naručitelj će zadržati/naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude u sljedećim slučajevima:
— odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
— dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavak 1. točke 3. Zakona,
— nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavak 4. Zakona,
— odbijanja potpisivanja ugovora,
— nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Naručitelj će vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave.
Naručitelj će odabranom ponuditelju vratiti jamstvo za ozbiljnost ponude nakon dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
8.3.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora:
Odabrani ponuditelj obvezan je u roku deset (10) dana od sklapanja pojedinačnog ugovora na temelju okvirnog sporazuma dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, za slučaj povrede ugovornih obveza, u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora (bez PDV-a).
Traženo sredstvo jamstva je bankarska garancija.
U bankarskoj garanciji mora biti navedeno sljedeće:
— da je korisnik garancije Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Margaretska 3, Zagreb,
— da se garant obvezuje neopozivo, bezuvjetno na „prvi poziv” korisnika garancije, „bez prigovora”, isplatiti iznos jamstva u slučaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.
Rok valjanosti garancije mora biti trideset (30) dana od dana ispunjenja ugovora.
Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, naručitelj će ga vratiti odabranom ponuditelju nakon njegovog isteka.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
8.4. Rok, način i uvjeti plaćanja:
Plaćanje će se obavljati na temelju računa koje će izvršitelj usluge ispostavljati naručitelju za uslugu održavanja opreme izvršenu u prethodnom mjesecu. Uz račune, izvršitelj je obvezan priložiti Izvješća o izvršenim uslugama održavanja, potpisana od ovlaštenih predstavnika izvršitelja i naručitelja.
Naručitelj će iznos računa uplatiti na račun izvršitelja, u roku 30 dana od primitka.
Predujma i osiguranja plaćanja nema.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
8.1. Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja:
Više gospodarskih subjekata može dostaviti zajedničku ponudu, neovisno o uređenju njihova međusobnog odnosa. Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice ponuditelja, kako je određeno u ponudbenom listu, uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem. U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.
Razlozi isključenja i dokazi sposobnosti kod zajednice ponuditelja utvrđeni su u točki 3. i 4. ove dokumentacije.
Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna.
Ako zajednička ponuda bude odabrana, naručitelj može nakon odabira od zajednice ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora.
Ponuditelj koji je samostalno podnio ponudu ne smije istodobno sudjelovati u zajedničkoj ponudi kao član zajednice ponuditelja.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 3.1. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja:
Naručitelj je obvezan isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
3.1.1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena dijela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).
Za potrebe utvrđivanja naprijed navedenih okolnosti gospodarski subjekt obvezan je u ponudi dostaviti izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri (3) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti navedenih u točki 3.1.1. ove dokumentacije od tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Ako nije u mogućnosti pribaviti navedenu potvrdu, radi provjere okolnosti navedenih u točki 3.1.1. ove dokumentacije naručitelj može od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
2. jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz prethodne točke 1., ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 1. i 2. ovog stavka ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela navedena u točki 3.1.1. ove dokumentacije.
Odgovarajućom izjavom smatrat će se i popunjena izjava prema obrascu iz Priloga 9.4. ove dokumentacije;
3.1.2. ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe utvrđivanja naprijed navedene okolnosti gospodarski subjekt obvezan je u ponudi dostaviti:
1. potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. ovog stavka, ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovog stavka;
3.1.3. ako gospodarski subjekt dostavi lažne podatke pri dostavi dokumenata kojima dokazuje da ne postoje okolnosti koje dovode do njegova isključenja te da su ispunjeni uvjeti sposobnosti.
3.2. Ostali razlozi isključenja ponuditelja:
Naručitelj može isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust u smislu članka 68. stavak 7. Zakona, koji naručitelj može dokazati na bilo koji način.
Težak profesionalni propust je postupanje gospodarskog subjekta u obavljanju njegove profesionalne djelatnosti protivno odgovarajućim propisima, kolektivnim ugovorima, pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog subjekta neprikladnom i nepouzdanom stranom ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma koji javni naručitelj namjerava sklopiti. Težak profesionalni propust kod izvršenja ugovora o javnoj nabavi je takvo postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili opetovane nedostatke u izvršenju bitnih zahtjeva iz ugovora koji su doveli do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica.
Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje javni naručitelj na temelju objektivne procjene okolnosti svakog pojedinog slučaja.
U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti iz točaka 3.1. i 3.2. utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
U slučaju sudjelovanja podizvoditelja okolnosti iz točaka 3.1. i 3.2. utvrđuju se za sve podizvoditelje.
4. Odredbe o sposobnosti ponuditelja:
4.1. Pravna i poslovna sposobnost:
Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti koje ponuditelj mora zadovoljiti te isprave koje u svrhu dokaza pravne i poslovne sposobnosti mora dostaviti:
4.1.1. Upis u registar ili odgovarajuća izjava:
U skladu s člankom 70. stavak 1. Zakona, ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri (3) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati pravnu i poslovnu sposobnost.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
4.2. Tehnička i stručna sposobnost:
Uvjeti minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti koje ponuditelj mora zadovoljiti te isprave koje u svrhu dokaza tehničke i stručne sposobnosti treba dostaviti:
4.2.1. Ponuditelj mora dostaviti popis ugovora o uslugama održavanja informatičkih sustava izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum pružene usluge i naziv druge ugovorne strane. Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o uredno pruženoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, naručitelj može izravno od druge strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Minimalna razina sposobnosti: popis mora sadržavati najmanje jedan ugovor o uslugama održavanja IT sustava sličnog naručiteljevom. Pod uslugama održavanja IT sustava sličnog naručiteljevom smatraju se usluge sistemskog i aplikativnog održavanja sustava s najmanje dvije tisuće (2 000) korisnika (čime je veličinom, složenošću i potrebnim angažmanom usporediv sa sustavom naručitelja) u kontinuiranom trajanju od minimalno 10 mjeseci (sposobnost izvršenja neprekinutog održavanja).
Dokaz je određen u skladu s člankom 72. stavak 5. točka 1. Zakona i člankom 9. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine, br. 10/12). Naručitelj predmetnim dokazom želi osigurati pouzdanog izvršitelja s iskustvom u pružanju usluga iz predmeta nabave.
4.2.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge (stručnjaka koji će održavati IT sustav naručitelja), kako slijedi:
1. za 2 stručnjaka – potvrdu proizvođača opreme o osposobljenosti za održavanje operacijskog sustava HP Unix v11, njegovih dijelova, konfiguriranja mrežnih sučelja, zrcaljenja diskova, MC Service Guard cluster i rad s RX poslužiteljima;
2. za 2 stručnjaka – potvrdu proizvođača opreme o osposobljenosti za rad na CISCO i HP mrežnim uređajima;
3. za 2 stručnjaka – potvrdu proizvođača opreme o osposobljenosti za održavanje hardvera i rada s HP-ovim Proliant serverima;
4. za 2 stručnjaka – potvrdu proizvođača opreme o osposobljenosti za održavanje vatrozida i Checkpoint proizvoda;
5. za 1 stručnjaka – potvrdu proizvođača opreme o osposobljenosti za održavanje VMware programskih produkata;
6. za 1 stručnjaka – potvrdu proizvođača opreme o osposobljenosti za održavanje HP IMC programskih produkata;
7. za 1 stručnjaka – potvrdu proizvođača opreme o osposobljenosti za održavanje HP OpenView programskih produkata – HP Data Protector.
Ponuditelj mora dati popis s imenima najmanje 6 stručnjaka kojima raspolaže za izvršenje predmeta nabave s kompetencijama traženim u naprijed navedenim točkama 1.-7. s minimalnim radnim iskustvom od 3 godine (radno iskustvo treba biti navedeno uz imena u popisu stručnjaka).
Opremu smiju održavati samo navedeni stručnjaci na mjestu izvršenja usluge. Ukoliko neki od navedenih stručnjaka više ne može biti na raspolaganju ponuditelju za vrijeme izvršenja ugovora, ponuditelj je dužan osigurati novog stručnjaka s traženim kompetencijama u najkraćem roku, na način da IT sustav naručitelja ni u jednom trenutku ne bude ugrožen.
4.2.3. Potvrde proizvođača:
Ponuditelj mora dostaviti potvrde proizvođača opreme da je ovlašten i osposobljen za održavanje opreme iz predmeta nabave na području Republike Hrvatske, kako slijedi:
1. Potvrdu za održavanje Cisco opreme;
2. Potvrdu za održavanje Checkpoint opreme;
3. Potvrdu za održavanje HP opreme (UNIX, ProLiant, mrežne opreme, printera i programske opreme).
Ponuditelj mora dostaviti potvrdu proizvođača opreme kako ima mogućnost eskalacije problema do proizvođača, za opremu: Cisco i HP mrežnu opremu, HP servere, HP storage.
Potvrde ne smiju biti starije od 90 dana od dana početka postupka javne nabave. Objašnjenje razloga zašto se traži potvrda ne starija od 90 dana jest taj da se ovlaštenje za zastupanje proizvođača na duži rok može promijeniti.
4.2.4. Izjava o osiguranju raspoloživosti rezervnih dijelova:
Ponuditelj mora osigurati raspoloživost rezervnih dijelova po odobrenju i specifikaciji proizvođača za sljedeće sustave:
1. HP9000/RX26xx;
2. HP9000/RX16xx;
3. CISCO serije 18xx, 26xx, 28xx, 29xx, 36xx, 38xx, 72xx;
4. HP switchevi;
5. Dell PowerEdge 2600;
6. HP Proliant DL380, ML370;
7. Fujitsu TX300S6r;
8. HP Lefthand;
9. Printronix P7210 i P5210.
S obzirom da su navedeni sustavi kritični za poslovanje HZZO-a, ponuditelj treba dostaviti izjavu kojom se obvezuje osigurati raspoloživost rezervnih dijelova po odobrenju i specifikaciji proizvođača za naprijed navedene sustave.
Gospodarski subjekt može se, po potrebi, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
8/14-OP
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
23.12.2014 - 13:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 23.12.2014 - 13:00

Mjesto:

Margaretska 3, Zagreb.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: 8.13. Pouka o pravnom lijeku:
Pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ili natječaja i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.
Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.
Žalbeni postupak vodi se na hrvatskom jeziku i uz uporabu latiničnog pisma.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (dalje u tekstu: Državna komisija), Koturaška cesta 43/IV, 10 000 Zagreb, u pisanom obliku.
Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način. Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija. Žalba koja nije dostavljena naručitelju u skladu sa člankom 145. stavkom 3. Zakona smatrat će se nepravodobnom.
Žalba se izjavljuje u roku deset (10) dana, i to od dana sukladno članku 146. Zakona:
1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji;
2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;
3. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda;
4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Služba za nabavu i investicije
Poštanska adresa: Margaretska 3
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@hzzo.hr
Telefon: +385 14806432
Telefaks: +385 14806418
Internetska adresa: www.hzzo.hr

VI.5)Datum slanja ove objave:
12.11.2014