Usluge - 390755-2019

Submission deadline has been amended by:  449075-2019
19/08/2019    S158    Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Usluge tehničkog projektiranja

2019/S 158-390755

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 55545787885
Poštanska adresa: Vončinina 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marica Cikoja-Ratkovski
E-pošta: marica.cikojaratkovski@hrvatske-ceste.hr
Telefon: +385 14722462

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hrvatske-ceste.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0033042
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova sanacije opasnih mjesta na područjima Zagreb, Varaždin, Rijeka, Zadar i Split

Referentni broj: 1.311.-500/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71320000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova sanacije opasnih mjesta na području:

I. grupa – regija Zagreb, ili II. grupa – regija Varaždin, ili III. grupa – regija Rijeka, ili IV. grupa – regija Zadar ili V. grupa – regija Split.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 570 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova sanacije opasnih mjesta: regija Zagreb

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71320000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
II.2.4)Opis nabave:

Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova sanacije opasnih mjesta: regija Zagreb, sukladno lokacijama i rokovima iz dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjaci / Ponder: 45 %
Cijena - Ponder: 55 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 390 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt sufinancira EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Broj projekta: KK.07.2.1.01.0001

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova sanacije opasnih mjesta: regija Varaždin

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71320000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
II.2.4)Opis nabave:

Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova sanacije opasnih mjesta: regija Varaždin sukladno lokacijama i rokovima iz dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjaci / Ponder: 45 %
Cijena - Ponder: 55 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 650 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 28
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt sufinancira EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj, broj proekta: KK.07.2.1.01.0001

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova sanacije opasnih mjesta: regija Rijeka

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71320000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
II.2.4)Opis nabave:

Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova sanacije opasnih mjesta: regija Rijeka, sukladno lokacijama i rokovima iz dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjaci / Ponder: 45 %
Cijena - Ponder: 55 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 160 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt sufinancira EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj, broj projekta: KK.07.02.1.01.0001

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova sanacije opasnih mjesta: regija Zadar

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71320000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
II.2.4)Opis nabave:

Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova sanacije opasnih mjesta: regija Zadar, sukladno lokacijama i rokovima iz dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjaci / Ponder: 45 %
Cijena - Ponder: 55 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 250 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 22
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt sufinancira EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj, broj projekta KK.07.2.1.01.0001

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova sanacije opasnih mjesta: regija Split

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71320000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
II.2.4)Opis nabave:

Izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova sanacije opasnih mjesta: regija Split, sukladno lokacijama i rokovima iz dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjaci / Ponder: 45 %
Cijena - Ponder: 55 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 120 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 6
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt sufinancira EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj, broj projekta: KK.07.2.1.01.0001

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Sukladno odredbama točke 27. Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti:

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno odredbama prijedloga ugovora koji je sastavni dio dokumentacije o nabavi.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 16/09/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 5 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 16/09/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/08/2019