S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Ured za publikacije EU-a ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Radovi - 392023-2019

20/08/2019    S159    Radovi - Obavijest o sklopljenim ugovorima - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta

2019/S 159-392023

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Radovi

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 55545787885
Poštanska adresa: Vončinina 3
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marica Cikoja-Ratkovski
E-pošta: marica.cikojaratkovski@hrvatske-ceste.hr
Telefon: +385 14722462

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hrvatske-ceste.hr

Adresa profila kupca: www.hrvatske-ceste.hr

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Bosna i Hercegovina, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, broj telefona: +387 33284750 Broj telefaksa: +387 33284751, Internet adresa: www.mkt.gov.ba
Nacionalni registracijski broj: 4200862970008
Poštanska adresa: Trg Bosne i Hercegovine 1
Mjesto: Sarajevo
NUTS kod: HRZZZ
Poštanski broj: 71 000
Država: Hrvatska
E-pošta: kabinet@mkt.gov.ba

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.mkt.gov.ba

Adresa profila kupca: www.mkt.gov.ba

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) Republike Hrvatske.

I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izgradnja dionica Okučani - granica Bosna i Hercegovina, I. faza - most na granici preko rijeke Save

Referentni broj: 1.503.-300/18
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45233000
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Izgradnja dionica Okučani - granica Bosna i Hercegovina/I. faza - most na granici preko rijeke Save.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 19 540 997.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45233000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, i po potrebi u izdvojenim proizvodnim pogonima izvođača.

II.2.4)Opis nabave:

Izgradnja dionica Okučani - granica Bosna i Hercegovina/I. faza - most na granici preko rijeke Save.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjaci / Ponder: 20 BODOVA
Kriterij kvalitete - Naziv: Dužina jamstvenog roka / Ponder: 10 BODOVA
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 70 BODOVA
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 194-437991
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Izgradnja dionica Okučani - granica Bosna i Hercegovina/I. faza - most na granici preko rijeke Save.

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
16/07/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Integral Inzenjering a.d. Laktasi
Nacionalni registracijski broj: 4401145050005
Poštanska adresa: Omladinska 44
Mjesto: Laktasi
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 78250
Država: Bosna i Hercegovina
E-pošta: jovica.grozdanic@integralgrupa.com
Telefon: +387 1337400
Telefaks: +387 1337491
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Đuro Đaković montaža doo
Nacionalni registracijski broj: 59126265572
Poštanska adresa: Dr. Mile Budaka 1
Mjesto: Slavonski Brod
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: ddm.novoime@ddmontaza.hr
Telefon: +385 35448269
Telefaks: +385 35445683
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata
Nacionalni registracijski broj: 06588149401
Poštanska adresa: Roberta Frangeša Mihanovića 9
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@zagreb-montaza.hr
Telefon: +385 15557700
Telefaks: +385 15557709
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 221 000 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 19 540 997.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se vjerojatno daje u podugovor
Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:

MASIVO d.o.o. za građenje i usluge u iznosu od 52.650,00 kn; ELEKTRO-ENERGETIKA d.o.o. u iznosu od 59.780,00 kn; HAPČIĆ d.o.o. u iznosu od 3.232,42 kn; Institut za građevinarstvo IG d.o.o. u iznosu od 6.821,32 kn i INTEGRAL INŽENJERING A.D. u iznosu od 1.974.415,65 kn

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Sukladno odredbama točke 58. POUKA O PRAVNOM LIJEKU, dokumentacije o nabavi.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10 000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/08/2019