Roba - 393517-2017

06/10/2017    S192    - - Roba - Obavijest za dobrovoljnu ex-ante transparentnost - Pregovarački postupak bez poziva na nadmetanje 

Hrvatska-Zagreb: Dijagnostička sredstva

2017/S 192-393517

Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost

Roba

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
75297532041
Rockefellerova 7
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Vesna Šinkovec
Telefon: +385 4863246
E-pošta: vesna.sinkovec@hzjz.hr
NUTS kod: HR041

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hzjz.hr

I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Komplet testova za nevidljivo krvarenje u stolici s uslugama izrade i pripreme tiskanog materijala, distribucijom i skladištenjem istog za provedbu NPP ranog otkrivanja raka debelog crijeva.

Referentni broj: EVV-16/2017
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33694000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava kompleta testova za nevidljivo krvarenje u stolici s uslugama izrade i pripreme tiskanog materijala, distribucijom i skladištenjem istog za provedbu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 2 197 000.00 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33694000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Distribucija i dostava do krajnjeg korisnika, poštanskih ureda kao i po Županijskim zavodima za javno zdravstvo (20 zavoda) i Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar”.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava kompleta testova za nevidljivo krvarenje u stolici s uslugama izrade i pripreme tiskanog materijala, distribucijom i skladištenjem istog za provedbu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva za 2017. godinu.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Pregovarački postupak bez prethodne objave
  • Radove, robu ili usluge može pružiti samo određeni gospodarski subjekt zbog sljedećeg:
    • nepostojanje tržišnog natjecanja zbog tehničkih razloga
Objašnjenje:

Pregovarački postupak bez prethodne objave temeljem članka 131. stavka 2. točke b) Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16), a na temelju opisa kompleta testova i stručne smjernice za odabir testa od Povjerenstva za organizaciju, stručno praćenje i kontrolu kvalitete Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva od 14.6.2017 godine, te mišljenju o tehničkim karakteristikama Hemognost testa proizvođača „BioGnost” d. o. o. Klasa: 530-02/17-01/43, Urbroj: 381-13-07/287-17-02 od 29.5.2017 godine.

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom

Odjeljak V: Dodjela ugovora/koncesije

Naziv:

Komplet testova za nevidljivo krvarenje u stolici s uslugama izrade i pripreme tiskanog materijala, distribucijom i skladištenjem istog za provedbu NPP ranog otkrivanja raka debelog crijeva

V.2)Dodjela ugovora/koncesije
V.2.1)Datum sklapanja ugovora:
03/10/2017
V.2.2)Podaci o ponudama
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja/koncesionara
BioGnost d. o. o.
05273195306
Međugorska 59
Zagreb
10040
Hrvatska
NUTS kod: HR041
Ugovaratelj/koncesionar bit će malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe/koncesije (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe/koncesije: 2 200 000.00 HRK
Ukupna konačna vrijednost ugovora/grupe/koncesije: 2 197 000.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor/grupa/koncesija se vjerojatno daje u podugovor
Vrijednost ili dio koji se vjerojatno daje u podugovor trećim stranama
Vrijednost bez PDV-a: 989 500.00 HRK
Dio: 45 %
Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:

Usluga tiska kompleta po fazama 1., 2. i 3. predmeta nabave.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/10/2017