TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 394880-2022

Submission deadline has been amended by:  454693-2022
20/07/2022    S138

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2022/S 138-394880

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Landbrugsstyrelsen
CVR-nummer: 20814616
Postadresse: Nyropsgade 30
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Kontaktperson: Julian Alexander Bethencourt
E-mail: CAP-TAS.udbud.2022@lbst.dk
Telefon: +45 33958000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://lbst.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/356437
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=337289&B=LANDBRUGSSTYRELSEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=337289&B=LANDBRUGSSTYRELSEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om Drift, Support, Vedligehold og Udvikling af CAP-TAS

Sagsnr.: 22-03051-000002
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Der udbydes kontrakt om Drift, Support, Vedligehold, Udvikling af CAP-TAS.

Hovedydelsesområderne omfatter:

A. Drift,

B. Support,

C. Vedligehold,

D. Udvikling,

E. Samarbejde med Tredjepartsleverandører,

Hertil indgår

1.Test

2.Generel IT-faglig rådgivning

3.Projektledelse

4.Samarbejdsfora

5.Vurdering af System

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 335 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
48000000 Programpakker og informationssystemer
48100000 Branchespecifik programpakke
48610000 Databasesystemer
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
72232000 Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel
72250000 System- og supporttjenester
72253000 Help-desk og støttetjenester
72254000 Programmeltestning
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
72268000 Levering af programmel
72300000 Datatjenester
72420000 Internetudviklingstjenester
72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72800000 Revision og testning af computer
72900000 Computer backup og katalogkonvertering
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter:

A. Drift, forstået som levering af driftsydelser for Systemet, herunder installationer og opgraderinger, Drift af databaser og middleware, integrationer og grænseflader. Endvidere udarbejdelse og Vedligeholdelse af Driftsdokumentation, overvågning, rapportering, konfigurationsstyring, systemadministration, afvikling af batch- og jobkørsler, efterlevelse af ITIL-processerne for Systemet.

B. Support, primært forstået som 2. og 3. Line Support.

C. Vedligehold, blandt andet omfattende løbende og forebyggende Vedligeholdelse, herunder levering af fejlrettelser, kapacitet, ydelse, sikkerhed etc. samt evt. nødvendige opgraderinger af Systemet.

D. Udvikling, herunder løbende tilpasning som følge af ændrede lovgivningskrav og tilpasning til Kundens behov, samt gennemførelse af større projekter på baggrund af kravsspecifikation fra Kunden.

E. Samarbejde med Tredjeparts leverandører og Kunden, i forbindelse med Drift og Vedligehold af den samlede it-infrastruktur og Systemet, bl.a. i forhold til Incident-håndtering, ændringer/Changes, Service Requests og Servicevinduer.

Tredjeparts leverandørerne er:

(a) Statens IT for så vidt angår server- og infrastrukturdrift,

(b) Formpipe A/S for så vidt angår TAP i Kontraktens første periode,

(c) Leverandøren af IMK2.0 – pt. Netcompany,

(d) Leverandøren af TUS – pt. Netcompany.

(e) Leverandøren af TKS – pt. CGI A/S.

Endvidere skal Leverandøren i relation til ovennævnte hovedydelser bistå Kunden med:

1) Test, (jf. Bilag 8 ”Test og prøver”) herunder testplanlægning, testgennemførelse og udarbejdelse af testrapporter;

2) Generel IT-faglig rådgivning for eksempel vedrørende teknologiarkitektur, samt bistand i forbindelse med afvikling af Disaster Recovery-øvelser;

3) Projektledelse, herunder tilrettelæggelse af udviklingsprojekter (Udvikling);

4) Samarbejdsfora.

5) Input til vurdering af om Systemet skal udfases, omlægges eller moderniseres.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 335 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse af kontraktens varighed, maksimalt 3 gange á 1 år (12 måneders) varighed.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse af kontraktens varighed, maksimalt 3 gange á 1 år (12 måneders) varighed.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2, da der derved kan sikres ensartethed, stordriftsfordele og mere enkel kontraktadministration. Der er tale om både økonomiske og markedsmæssige hensyn bag vurderingen. Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) med angivelse af den økonomiske aktørs samlede nettoomsætning for de seneste 3 disponible regnskabsår i del IV, afsnit B.

Tilbudsgiver skal endvidere oplyse størrelsen på egenkapitalen for det seneste disponible regnskabsår. Som mindstekrav for egenkapitalen kræves at egenkapitalen er på DKK 25.000.000 Dog undtaget anden tilstrækkelig dokumentation, jf. udbudslovens § 154 stk. 2

Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge eller henvise til database med dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD Del IV, afsnit B, som omfatter erklæring om eller årsregnskab med virksomhedens samlede nettoomsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår virksomheden blev etableret eller startede, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Som mindstekrav for den økonomiske aktørs økonomiske og finansielle formåen kræves en samlet nettoomsætning på mindst DKK 250.000.000 pr. år i de seneste 3 disponible regnskabsår. Dog undtaget anden tilstrækkelig dokumentation jf. udbudslovens § 154 stk. 2.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

•Som mindstekrav for egenkapitalen kræves at egenkapitalen er på DKK 25.000.000. Dog undtaget anden tilstrækkelig dokumentation jf. udbudslovens § 154 stk. 2.

•Som mindstekrav for den økonomiske aktørs økonomiske og finansielle formåen kræves en samlet nettoomsætning på mindst DKK 250.000.000 pr. år i de seneste 3 disponible regnskabsår. Dog undtaget anden tilstrækkelig dokumentation jf. udbudslovens § 154 stk. 2.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) med angivelse af tilsvarende tjenesteydelser (referenceliste) i del IV, afsnit C.

Referencelisten skal omfatte de betydeligste leverancer af tilsvarende tjenesteydelser som den udbudte kontrakt, der er udført inden for de seneste 3 år regnet fra datoen for offentliggørelsen af Udbudsbekendtgørelsen. Dog undtaget anden tilstrækkelig dokumentation jf. udbudslovens § 154 stk. 2 fx i form af de pågældende medarbejderes referencer inden for lignende opgaver dem indeholdt i kontrakten.

Indhold:

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse inklusiv:

•Hvilke ydelser inden for drift, udvikling, vedligehold og support, leverancen har bestået af

•Karakteristika og bagvedliggende teknologiydelser i relation til nedenstående teknologiliste.

•Erfaring med at arbejde i et flerleverandørmiljø, herunder samarbejde med Statens IT

•Hvorfor erfaringen kan anvendes i forhold til opgaverne i denne kontrakt.

Informationer om referencerne:

•Den økonomiske værdi af leverancen (beløb, nedbrudt pr. ydelse (overslag)), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager), herunder kontaktperson hos modtager.

•Datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Vilkår for referenceliste:

Der kan højst fremlægges 5 referencer. Såfremt ansøger vedlægger mere end 5 referencer, vil alene de 5 nyeste blive taget i betragtning.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på datoen for offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen, vil blive tillagt betydning ved vurderingen. Der vil blive lagt vægt på hvor tæt op ad de af ordregiver stillede opgaver referencerne ligger både med hensyn til konkrete erfaringer samt bredt dækkende kompetencer relevante for opgaverne i sin helhed.

Der må gerne vedlægges højst en af evt. underleverandørs relevante referencer udført inden for de sidste tre år, tildelt af andre end leverandøren selv og lignende den konkrete opgave leverandøren ønsker at underleverandøren under denne kontrakt skal varetage, men det er ikke et krav.

Teknologiliste:

For at en reference kan forstås som relevant, er det et krav, at referencen vedrører drift, support, vedligehold og udvikling og demonstrerer at leverandøren kan foretage versionsopgraderinger og løfte opgaver inden for flere af teknologierne (eller tilsvarende) på følgende teknologiliste, der er oplistet efter væsentligste teknologier først.

Væsentligste teknologier for Systemet og ydelsen, (eller tilsvarende):

Windows Server 2008, 2012, 2016 R2

Oracle Database 11g, 12c, 19c og ExaCC

MS SQL server 2008, 2012, 2016, 2019 og SQL Server 2016 Reporting Services

BizTalk 2013 R2

RabbitMQ

Linuxdocker

Xamarin

Microsoft SharePoint 2013 og Microsoft Office Forms Server og DK language pack

Microsoft Internet Information Services (IIS)

Øvrige teknologier

Microsoft SharePoint 2013/2016 og Microsoft Office Forms Server og DK language pack

Microsoft Internet Information Services (IIS)

Microsoft .NET platform og ASP.NET

Microsoft InfoPath 2013/2016

Microsoft Office 2013 og 2019

Microsoft Windows Communication Foundation

Microsoft Windows Workflow Foundation

Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MS DTC)

Microsoft Active Directory Federation Services (ADFS)

Redis.io Redis Cache

Formpipe Lasernet 7 and Lasernet developer

Microsoft Team Foundation Server

Apache Web Server

MassTransit framework (SAGA)

Linux- server

Kubernetes

Govcloud (inkl. Toolset i Govcloud)

Angular

ELK-Stack

ElasticSearch

Microsoft .NET platform og ASP.NET

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For teknisk og faglig formåen skal der fremlægges minimum 3 relevante referencer inden for de seneste 3 år regnet fra datoen for offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen.

Dog undtaget anden tilstrækkelig dokumentation, jf. udbudslovens § 154 stk. 2, tilstrækkeligheden vil dog være op til ordregiver at vurdere.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers sociale klausuler i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/08/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 22/11/2022
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 22/08/2022
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbud skal være på dansk, dog accepteres tekniske termer, eksempler på teknisk dokumentation, eksempler på test, illustrationer, figurer og lignende samt CV’er på engelsk.

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: udbudslovens §§ 137, stk. 1, nr. 1 om overtrædelser på det miljø-, sociale eller arbejdsretlige område og nr. 2 om konkurs mv.. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

Se udbudsbetingelserne angående dokumentation punkt 7.1.

I relation til punkt II.1.5) og II.2.6) bemærkes, at det udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, baseret på et historisk forbrug samt forventet behov.

Ud over den anførte kontraktlængde punkt II.2.7) vil der ved kontraktens ophør være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase for at sikre en uforstyrret funktion af systemet ifm. evt. genudbud.

I relation til punkt III.1.2) og III.1.3) bemærkes det, at virksomheden kan basere sig på andre enheders formåen (fx moder/-søsterselskab eller underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem disse.

Virksomheden skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de nødvendige ressourcer, opfyldelse af kontrakten, fx. med erklæring/anden dokumentation med disse enheders tilsagn om at nødvendige ressourcer stilles til rådighed i kontraktperioden.

I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen.

Såfremt samme juridiske enhed er del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. selv indgiver egen tilbud, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der afgiver tilbud, skal tilbudsgiverne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode tilbudsgiver om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i § 159, stk. 5 i Udbudsloven (nr. 1564 af 15.12.2015), hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Udbudsforretningen gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/07/2022