Varer - 395105-2020

Vis forkortet udgave

Denne bekendtgørelse er blevet annulleret af:  464923-2020
21/08/2020    S162

Danmark-København: Køretøjer med firehjulstræk

2020/S 162-395105

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Udenrigsministeriet
CVR-nummer: 43271911
Postadresse: Asiatisk Plads 2
By: København K
Postnummer: 1448
Land: Danmark
Kontaktperson: Niels Vilhelmsen
Mailadresse: nievil@um.dk
Telefon: +45 20960750

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: https://www.um.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=277386&B=KROMANNREUMERT

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=277386&B=KROMANNREUMERT

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja

Officielt navn: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
Postnummer: 2750
Land: Danmark

Officielt navn: Utenriksdepartementet
CVR-nummer: 972417920
Postadresse: 7. juniplassen 1
By: Oslo
Postnummer: NO-0251
Land: Norge

Officielt navn: Utrikesdepartementet
CVR-nummer: SE202100383101
Postadresse: S-103 39
By: Stockholm
Land: Sverige

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Køb og levering af armerede køretøjer, reservedele, serviceydelser og køreundervisning.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: København

NUTS-kode DK DANMARK

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 5

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms: 445 000 000 DKK
Hyppigheden og værdien af de kontrakter, der skal tildeles: De enkelte køb på rammeaftalen forventes at fordele sig over hele rammeaftalens varighed, idet der vil kunne være både større og mindre udsving i hyppigheden af køb samlet set, ligesom hyppigheden af de enkelte trækningsberettigede myndigheders køb vil kunne variere i større eller mindre grad.
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Udenrigsministeriet udbyder hermed på vegne sig selv og de øvrige trækningsberettigede myndigheder en rammeaftale om levering af armerede køretøjer med tilhørende reservedele, serviceoptioner og køreundervisning.
Udenrigsministeriet ønsker, at købe et antal civilt-udseende armerede køretøjer af typen SUV. I rammeaftalens løbetid forventes, at Udenrigsministeriet vil aftage minimum 15 køretøjer. Hovedparten af køretøjerne skal være certificerede BRV2009 VR7 eller dokumenteret tilsvarende beskyttet. De konkrete mindstekrav til ballistiske og sprængningsmæssige egenskaber fremgår af bilag 1.1, 1.2 og 1.3. De virksomheder/konsortier som prækvalificeres vil få udleveret supplerende bilag 1.1.1, 1.2.1 og 1.3.1, hvoraf de ballistiske og sprængningsmæssige egenskaber er yderligere uddybet.
Køretøjerne skal benyttes overalt i verden, og skal opfylde kravene til at kunne blive indregistreret i de konkrete brugslande. Udenrigsministeriet skal — i forbindelse med bestillingen af hvert enkelt køretøj — have mulighed for at vælge ekstraudstyr o.lign. på en række punkter, eksempelvis højre-/venstrestyring, diesel/benzin. De forskellige valgmuligheder vil være nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.
Kommende leverandør skal desuden påtage sig transporten fra fabrikken til brugslandet. Dette vil blive afregnet særskilt. Kommende leverandør skal kunne stå for vedligeholdelse og/eller teknisk on-site service af køretøjerne, samt i forbindelse med transporten fra fabrikken til opholdslandet at modtage køretøjet for kontrol af transportskader m.m. Kommende leverandør skal kommende leverandør påtage sig, at købe brugte køretøjer tilbage, herunder stå for transporten ud af brugslandet. Endelig skal kommende leverandør tilbyde de trækningsberettigede myndigheder køreundervisningskurser.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34113000 Køretøjer med firehjulstræk, 34114000 Specialkøretøjer, 35410000 Pansrede militærkøretøjer

II.1.7)Oplysninger om underentreprise
Tilbudsgiveren skal angive, hvilke dele af en kontrakt han har til hensigt at give i underentreprise til tredjemand, samt hvilke underentreprenører han foreslår, og for hvilke kontraktgenstande de foreslås
Tilbudsgiveren skal oplyse om enhver ændring på underentreprenørniveau under kontraktens udførelse
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Den anslåede mængde vil være op til 200 køretøjer og det samlede anslåede beløb for rammeaftalen inkl. vedligeholdelse, teknisk service, reservedele og køreundervisning, i den mulige 7 årige løbetid vil være op til 445 000 000 DKK.
Anslået værdi eksklusive moms: 445 000 000 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: De trækningsberettigede myndigheder kan gøre brug af den aftalte option og bestille køreundervisning i det omfang de ønsker dette.
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 060 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Leverandøren er underlagt en garantiperiode for køretøjerne på 2 år og for reservedelene på 3 måneder, der løber fra dagen for risikoens overgang.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4)Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten, især mht. forsyningssikkerhed og informationssikkerhed:
III.1.5)Oplysninger om sikkerhedsgodkendelse:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Personlige forhold
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet

Kriterier angående de økonomiske aktørers økonomiske og finansielle formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Udenrigsministeriet anvender de obligatoriske udelukkelsesgrunde samt følgende frivillige udelukkelsesgrunde:
- Direktivets artikel 39, stk. 2, litra a om at være under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs mv.
- Direktivets artikel 39, stk. 2, litra b om at være begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs mv.
- Direktivets artikel 39, stk. 2, litra d om i forbindelse med sit erhverv at have begået alvorlige fejl.
- Direktivets artikel 39, stk. 2 litra g om gæld til det offentlige, der overstiger 0 DKK.
Ansøger skal således fremsende dokumentation for ansøgers egenkapital de seneste 3 regnskabsår med angivelse af størrelsen i DKK.
Derudover skal ansøger fremsende dokumentation for ansøgers soliditetsgrad de seneste 3 regnskabsår.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår. Ved sammenslutninger af virksomheder (eksempelvis et konsortium) skal hver af de deltagende virksomheder have en positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår.
Det er endvidere et mindstekrav, at ansøger havde en soliditetsgrad på minimum 15 % de seneste 3 regnskabsår. Ved sammenslutninger af virksomheder (eksempelvis et konsortium) skal hver af de deltagende virksomheder have en soliditetsgrad på minimum 15 % de seneste 3 regnskabsår.
III.2.3)Teknisk og/eller faglig kapacitet

Kriterier angående de økonomiske operatørers tekniske og/eller faglige formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Ansøger skal fremsende dokumentation for referencer, hvor ansøger har leveret armerede køretøjer inden for de seneste 5 år. Om den enkelte reference skal oplyses følgende:
1) En beskrivelse af opgaven, herunder med angivelse af tekniske krav, som blev opfyldt, leveringsvilkår og eventuelle serviceforpligtelser.
2) Opgørelse over opgavens værdi og antal leverede køretøjer.
3) Oversigt over perioden hvor opgaven blev udført.
4) Navnet på referencen, herunder kontaktperson.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves
Det er et mindstekrav, at ansøger fremsender dokumentation for 3 forskellige referencer, hvor ansøger har solgt armerede køretøjer, der er certificeret i henhold til BRV2009VR7 eller tilsvarende. Ved sammenslutninger af virksomheder (eksempelvis et konsortium) skal de deltagende virksomheder tilsammen fremsende disse oplysninger og tilsammen opfylde dette mindstekrav.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Forhandling
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Udenrigsministeriet har besluttet, at antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud, begrænses til 3.
Modtager Udenrigsministeriet ansøgning om deltagelse i udbuddet fra mere end 3 ansøgere, vil Udenrigsministeriet reducere antallet af ansøgere, der kan deltage i den videre udbudsproces på baggrund af en vurdering af, hvilke ansøgere der har tilbudt de bedste og mest relevante referencer.
Der vil i den forbindelse blandt andet blive lagt vægt på, om den enkelte ansøger har fremlagt referencer, der vedrører mere end én af de 3 typer af køretøjer, som ønskes indkøbt med dette udbud, idet det vil blive vægtet mere positivt, jo flere typer af de ønskede køretøjer, som den enkelte ansøger har vedlagt referencer for. Derudover vil der blive lagt vægt på størrelsen af ordren på de enkelte ordrer, idet det vægtes mere positivt, jo flere køretøjer der er blevet eller vil blive leveret under den enkelte reference. Endelig vil Udenrigsministeriet i sin vurdering lægge vægt på, at de 3 prækvalificerede ansøgere sikrer en bred konkurrence.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles nej
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de nedenfor anførte kriterier

1. Pris. Vægtning 70

2. Egenkontrolprocedure og kvalitetssikringssystem. Vægtning 30

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
9.10.2020 - 14:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
23.10.2020
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
CVR-nummer: 37795526
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til bekendtgørelse nr. 892 af 17. august 2001 om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet § 11, stk. 1 og 2 gælder lov om håndhævelse af udbudsreglerne (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud) også for udbud efter forsvares- og sikkerhedsdirektivet.
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:
Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
CVR-nummer: 37795526
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17.8.2020