Varer - 401996-2017

12/10/2017    S196

Italien-Ispra: Levering af fødevarer (frisk fisk, frossen fisk og fiskekonserves) til kantinen og klubhuset ved Det Fælles Forskningscenter i Ispra (Varese), Italien

2017/S 196-401996

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen
By: Ispra VA
NUTS-kode: ITC41 Varese
Postnummer: 21027
Land: Italien
Kontaktperson: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2961
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af fødevarer (frisk fisk, frossen fisk og fiskekonserves) til kantinen og klubhuset ved Det Fælles Forskningscenter i Ispra (Varese), Italien.

Sagsnr.: OIB.02/PO/2017/056/780.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
03310000 Fisk, krebsdyr og andre akvatiske produkter
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten omfatter levering af frisk fisk, frossen fisk og fiskekonserves til alle cateringtjenester ved Det Fælles Forskningscenter i Ispra. Dette omfatter levering af fisk til de 2 selvbetjeningsrestauranter, 1 restaurant med bordservering, cafeteriet samt klubhuset beliggende uden for JRC.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
15240000 Fisk på dåse og på anden vis tilberedt eller konserveret
15220000 Frossen fisk, fiskefileter og andet fiskekød
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ITC41 Varese
Hovedudførelsessted:

Ispra, Varese.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter levering af frisk fisk, frossen fisk og fiskekonserves til alle cateringtjenester ved Det Fælles Forskningscenter i Ispra. Dette omfatter levering af fisk til de 2 selvbetjeningsrestauranter, 1 restaurant med bordservering, cafeteriet samt klubhuset beliggende uden for JRC.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: EU's administrative bevillinger.
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiveren skal vedlægge sit bud samtlige dokumenter og oplysninger, der kræves i punkt III.1 »Betingelser for deltagelse« i denne bekendtgørelse, og som er angivet i bilag I »Tjekliste for dokumenter, som skal udfærdiges og fremlægges« til udbudsmaterialet.

Tilbudsgiveren skal vedlægge en højtidelig erklæring, der er behørigt underskrevet og dateret, om, at vedkommende ikke befinder sig i nogen af de situationer, som ville udelukke denne fra deltagelse i en kontrakt tildelt af Den Europæiske Union. Den højtidelige erklæring skal have form som nedenstående skabelon i sin helhed: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

NB: Den valgte tilbudsgiver skal, for at undgå udelukkelse, vedlægge følgende dokumentation til støtte for den højtidelige erklæring inden underskrivelse af kontrakten.

NB: Sammenslutninger skal for hver individuel deltager vedlægge den højtidelige erklæring samt støttedokumenter og oplysninger i tilfælde af, at de tildeles kontrakten.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiverne skal fremlægge:

— kopi af regnskaber (balancer og driftsregnskaber) for de seneste 3 regnskabsår, hvor det årlige overskud før skat fremgår. Hvis tilbudsgiveren med gyldig grund ikke kan fremlægge disse, skal vedkommende vedlægge en erklæring om det årlige overskud før skat for de seneste 3 år. Hvis regnskabet eller erklæringen viser et gennemsnitligt tab over de 3 seneste år, skal tilbudsgiveren fremlægge anden dokumentation som bevis for sin finansielle og økonomiske kapacitet, såsom behørig garanti fra tredjepart (f.eks. moderselskabet), erklæringer fra revisorer, statsautoriserede revisorer eller tilsvarende

— en erklæring om den specifikke omsætning for de seneste 3 regnskabsår på området omfattet af denne kontrakt.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiverne skal fremlægge:

— en fortegnelse over de vigtigste leverancer udført i de seneste 3 år på området omfattet af denne udbudsbekendtgørelse

— bevis for, at tilbudsgiverne overholder gældende national lovgivning og fællesskabslovgivning om HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Godtaget dokumentation: kopi af HACCP-manual eller lignende certifikater

— bevis for, at tilbudsgiveren har et pålideligt system til egenkontrol og sporbarhed (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002). Godtaget dokumentation: kopi af registeret over partierne og ingrediensernes oprindelse

— bevis for, at tilbudsgiver efterlever bestemmelser om affaldsregistre. Godtaget dokumentation: kopi af registre over læsning og aflæsning af affald og identifikationsskemaer for affaldet

— bevis for, at tilbudsgiver ikke benytter køle- og frostrum, der benytter CFC og HCFC, til opbevaring af kølede og frosne fødevarer. Godtaget dokumentation: anvisningerne på anvendelse og vedligeholdelse af køle- og frostrum med oplysning om anvendt kølemiddeltype.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/11/2017
Tidspunkt: 17:30
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/11/2017
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Buddene åbnes i: OIB, CSM1, cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIEN. Åbningen vil blive sendt via videokonference til Det Fælles Forskningscenter i Ispra på følgende adresse: via E. Fermi 2749, bâtiment 66 — TP 660, 21027 Ispra VA, ITALIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Ved budåbningen kan der deltage 1 behørigt bemyndiget repræsentant pr. tilbudsgiver (pas eller id-kort skal forevises). Tilbudsgivere med ønske om at deltage skal skriftligt underrette afdeling OIB.02.002 Offentlige indkøb (jf. kontaktoplysninger anført i punkt I.1) senest 2 hverdage inden budåbningen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

36 måneder efter tildeling.

VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Udbudsmaterialet og yderligere dokumenter (herunder spørgsmål og svar) kan downloades fra følgende internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2961

Interesserede parter bedes registrere sig via webstedet. De vil derpå blive underrettet af det offentlige indkøbssystem online om eventuelle tilgængelige opdateringer vedrørende denne opfordring til afgivelse af bud. Parter, som ikke er registrerede på webstedet, anmodes om at holde øje med det jævnligt. Kommissionen kan ikke gøres ansvarlig for tilbudsgivernes manglende opmærksomhed på de yderligere oplysninger om udbuddet på dette websted.

Webstedet vil blive opdateret jævnligt, og det er tilbudsgivernes ansvar at konsultere webstedet for opdateringer og ændringer i løbet af udbudsperioden.

Yderligere oplysninger om kontraktvilkår, kontraktforlængelser, betingelser for deltagelse, minimumskrav til kapacitetsniveau, samlet anslået omfang af kontraktværdi osv., kan findes i udbudsmaterialet, som er tilgængeligt på det førnævnte websted. Der vil ikke blive udsendt en trykt udgave. OIB er »EMAS«-certificeret siden 2005 og anvender en miljøvenlig adfærd. EMAS er ordningen for miljøledelse og miljørevision, der er EU's frivillige ordning og bruges af organisationer til forbedring af deres miljøresultater.

2) Den multiple rammekontrakt med højst 2 kontrahenter vil blive indgået for en indledende periode på 12 måneder og kan fornys ved stiltiende aftale for 3 perioder af 12 måneder.

3) Besøg på stedet: Et frivilligt besøg på stedet er planlagt i overensstemmelse med procedurerne fastlagt i den skriftlige opfordring til afgivelse af bud.

4) For yderligere oplysninger om deltagelse i udbud og om rækkefølgen af procedurer omkring offentlige indkøb ved OIB, se venligst »Vejledning for tilbudsgivere« og pjecen »Europa-Kommissionen som forretningspartner« tilgængelig via følgende link:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Yderligere oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåder ved åbning af bud: Ved budåbningen kan der deltage 1 behørigt bemyndiget repræsentant pr. tilbudsgiver (pas eller id-kort skal forevises) enten i Bruxelles eller Ispra.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dato, sagen er taget til efterretning. En klage indgivet til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/10/2017