Varer - 402079-2019

27/08/2019    S164    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-København: Fjernsynsudstyr og av-udstyr

2019/S 164-402079

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Pædagogisk IT, Børne- og Ungdomsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Gyldenløvesgade 15, 6. sal
By: København V
NUTS-kode: DK
Postnummer: 1600
Land: Danmark
Kontaktperson: Jakob Svendsen
E-mail: js@falckekdahl.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/111962954.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://falckekdahl.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/111962954.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/111962954.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Offentligt udbud af IFP-Skærme, tilknyttet udstyr og serviceaftale for Københavns Kommune, Pædagogisk IT

II.1.2)Hoved-CPV-kode
32320000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Anskaffelse tidssvarende og moderne Interactive Flat Panels (IFP-Skærme) med tilhørende PC-Moduler, relevant tilbehør og service/supportaftale. Produkterne og services skal anvendes i Københavns Kommunes institutioner og skoler, hvilket stiller særlige krav til kvalitet og sikkerhed.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32321200
32321300
32322000
32350000
50300000
50340000
51312000
51610000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kunden ønsker med udbuddet at anskaffe tidssvarende og moderne Interactive Flat Panels (IFP-Skærme) med tilhørende PC-Moduler og relevant tilbehør, jf. nærmere udbudsmaterialets Bilag 2 og 3. Produkterne skal anvendes i Københavns Kommunes institutioner og skoler, hvilket stiller særlige krav til kvalitet og sikkerhed.

Endvidere udbydes der også en serviceaftale, jf. bilaget "Serviceaftale" på de tilbudte produkter med op til 8 års garanti og serviceaftale på en stor mængde af Kundens eksisterende udstyr, jf. nærmere udbudsmaterialets Bilag 10. Dette dels for at sikre, at Leverandøren kan indestå for de tilbudte produkters kvalitet og dels for at sikre Kundens budget, når alle omkostningerne i produkternes levetid tages i betragtning ifm. anskaffelsen.

Ordregiver ønsker at indgå en 2-årig Rammeaftale, og kan forlænges 2 gange á op til 12 måneder, senest 3 måneder før udløb af oprindelig periode.

Rammeaftalen kan opsiges af Ordregiver med 12 måneders varsel, dog tidligst 1 år efter aftaleindgåelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 80 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 gange á op til 12 måneder, senest 3 måneder før udløb af oprindelig periode.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

I Rammeaftalens løbetid er der for Ordregiver mulighed for at aftage følgende optioner, jf. nærmere Kravspecifikationens afsnit 3:

- Option 1: Serviceaftale i år 6,

- Option 2: Serviceaftale i år 7,

- Option 3: Serviceaftale i år 8.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der kan anføres op til 2 referencer vedr. leverancer af IFP/IWB-Skærme inkl. serviceaftale.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ordregiver stiller krav om mindst 1 reference med levering af mindst 20 IFP/IWB skærme inkl. serviceaftale til en kunde. Referencen skal være tilsvarende den leverede leverance til Ordregiver, herunder ift. både Produkter og ydelser.

Ordregiver stiller krav om mindst 1 reference med levering af den tilbudte IFP-Skærm (til vilkårlig ordregiver).

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/09/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 24/09/2019
Tidspunkt: 00:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Den økonomiske aktør skal i ESPD'et angive hvorvidt denne er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. udbudsbetingelserne, pkt. 3.4.

Den økonomiske aktør skal således erklære, hvorvidt denne er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § § 135-136, og følge følgende frivillig udelukkelsesgrund:

Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet eller det arbejdsretlige område.

Den økonomiske aktør skal i ESPD'ets del III, pkt. A-C, angive om denne er omfattet af de oplistede udelukkelsesgrunde. Den økonomiske aktør bliver således udelukket, hvis denne ikke kan svare "nej" i ESPD'et til de oplistede punkter.

Den økonomiske aktør kan dog fremlægge dokumentation for pålidelighed, jf. Udbudslovens § 138, eller hvis udelukkelsesgrunden vil være forældet på tidspunktet for beslutning om kontrakttildeling.

Vedrørende opfyldelse af kriterier for udelukkelse skal der fremlægges den dokumentation, der fremgår af udbudsloven § 153. Ved en sammenslutning af virksomheder skal dokumentationen fremlægges for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Den økonomiske aktør skal endvidere fremlægge dokumentation for ESPD'et, jf. udbudsbetingelserne, pkt. 5.5.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/08/2019