S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Ured za publikacije EU-a ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Usluge - 403399-2014

Prikaži smanjeni prikaz

27/11/2014    S229    Europska komisija - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: Studija o opasnim mješavinama deterdženata u topivim pakiranjima za jednokratnu uporabu

2014/S 229-403399

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija, Glavna uprava za poduzetništvo i industriju, Uprava F: Industrije temeljene na resursima, proizvodnji i potrošačkim dobrima, Odjel F2: Kemijska industrija
Poštanska adresa: BREY 12/088
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://ec.europa.eu/enterprise/dgs/index_en

Adresa profila kupca: http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=660

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Službeni naziv: Europska komisija, Glavna uprava za poduzetništvo i industriju, Uprava F, Odjel F.2: Kemijska industrija
Poštanska adresa: vidi poziv na nadmetanje
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Na pažnju (osoba za kontakt): vidi poziv na nadmetanje

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Studija o opasnim mješavinama deterdženata u topivim pakiranjima za jednokratnu uporabu
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 11: Usluge savjetovanja u menadžmentu (6) i srodne usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Mjesto izvršavanja zadataka su prostorije izvoditelja ili bilo koje drugo mjesto navedeno u ponudi, s iznimkom Komisijinih prostorija.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Krajem 2012., nekoliko država članica upozorilo je Komisiju i druge članice EU-a o povećanju incidenata vezanih za relativno novi oblik proizvoda deterdženata za pranje rublja. Spomenuti proizvodi su tekući deterdženti za pranje rublja upakirani u omot topiv u vodi za jednokratnu uporabu (u nastavku se također naziva i „kapsule tekućeg deterdženta za pranje rublja”). Došlo je do većih stopa nesreća nego s konvencionalnim oblicima deterdženata za pranje rublja (u obliku tekućina u boci, u prahu) kojima su osobito bila pogođena mlađa djeca. Također, ti incidenti (uzrokovani gutanjem i/ili dodirom s očima/kožom) su doveli do ozbiljnijih simptoma od onih koje su uzrokovali tradicionalni proizvodi.
Cilj je ugovora o uslugama:
1. pružiti tržišnu analizu opasnih mješavina koje se plasiraju na tržište u pakiranjima topivim u vodi;
2. pružiti detaljnu studiju o glavnim čimbenicima i uzrocima slučajnih izlaganja opasnim mješavinama deterdženata u topivim pakiranjima (u daljnjem tekstu „kapsule s tekućim deterdžentom”, LCD), posebice onih koji su uključivali dojenčad;
3. procijeniti učinkovitost predloženih sigurnosnih mjera u smanjivanju broja incidenata na razinu usporedivu s proizvodima na tržištu s tradicionalnim pakiranjem;
4. identificirati i procijeniti moguće dodatne sigurnosne mjere u svrhu prevencije takvoj izloženosti kako bi se utvrdila njihova učinkovitost, utjecaj na industriju, vrijeme provedbe i pravne posljedice.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79410000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Ugovor o pružanju usluga za provedbu studije: 350 000 EUR (bez PDV-a).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 350 000 EUR
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 18 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Vidi upute za nadmetanje.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Vidi upute za nadmetanje.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Vidi upute za nadmetanje.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Vidi upute za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Vidi upute za nadmetanje.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Vidi upute za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: da

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
406/PP/ENT/IMA/14/119429.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 23.1.2015
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
23.1.2015
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 2.2.2015 - 11:30

Mjesto:

Europska komisija, GU Poduzetništvo i industrija, soba BREY 12/ST01, avenue d'Auderghem 45, 1049 Bruxelles, BELGIJA.

Osobe ovlaštene sudjelovati na javnom otvaranju ponuda: da
Dodatne informacije o ovlaštenim predstavnicima naručitelja i javnom otvaranju ponuda: Ovlašteni predstavnik svakog ponuditelja može nazočiti otvaranju ponuda. Poduzeća koja žele prisustvovati otvaranju ponuda moraju o tome poslati obavijest elektroničkom poštom najmanje 48 sati unaprijed na adresu e-pošte navedenu u odjeljku 3.1. uputa za nadmetanje. Tu obavijest treba potpisati ovlašteni djelatnik ponuditelja i u obavijesti je potrebno navesti ime osobe koja će u ponuditeljevo ime biti nazočna otvaranju ponuda.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
Procijenjena vrijednost navedena pod točkom II.2. najveći je procijenjeni iznos.
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem žalbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
17.11.2014