Bygge og anlæg - 403991-2019

28/08/2019    S165    - - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Aarhus: Byggearbejde: lejligheder

2019/S 165-403991

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Boligforeningen 10. marts 1943
23096919
Tranekærparken 1
Aarhus
8240, Risskov
Danmark
Kontaktperson: Bjarne Wissing
E-mail: bw@vejlby-bf.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.10marts1943.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
P+P arkitekter a/s
26994829
Kystvejen 17, 5. sal
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Flemming Kirkegaard Madsen
E-mail: fkm@pplusp.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.pplusp.dk/

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Nybyggeri - Asmusgårdsvej - Aarhus

Sagsnr.: 1523.16
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45211341
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Hovedentreprisen omfatter opførelsen af 44 nye almene boliger med lodret og vandret boligskel. Bebyggelsen opføres med skalmuret formur, tung bagmur og 30 graders saddeltag beklædt med ståltag. Boligstørrelsen varierer fra 2- til 4-værelser/53 - 113 m2, og er fordelt på 9 solitære bygninger i 2 etager. Bygningerne ligger 'frit spredt ud' på en grund i en fredskov i Lystrup. Bebyggelsen samler sig om et fælles torv med ophold, parkering, haver og fælles kvarterhus. Fælles skure og cykelparkering opføres i bebyggelsen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 47 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Asmusgårdsvej 2, 8520 Lystrup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Hovedentreprisen omfatter opførelsen af 44 nye almene boliger med lodret og vandret boligskel. Bebyggelsen opføres med skalmuret formur, tung bagmur og 30 graders saddeltag beklædt med ståltag. Boligstørrelsen varierer fra 2- til 4-værelser/53 - 113 m2, og er fordelt på 9 solitære bygninger i 2 etager. Bygningerne ligger 'frit spredt ud' på en grund i en fredskov i Lystrup. Bebyggelsen samler sig om et fælles torv med ophold, parkering, haver og fælles kvarterhus. Fælles skure og cykelparkering opføres i bebyggelsen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 47 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Boligforeningen 10.3.1943 vælge de 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Følgende objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Boligforeningen 10.3.1943 opdeler ansøgerne i 2 grupper for at få en optimal konkurrencesituation idet der ønskes sammensat et felt af tilbudsgivere, der udviser variation, blandt andet tilbudsgiverens størrelse og sammensætning:

- Gruppe 1 består af mindre virksomheder her defineret som virksomheder med en årsomsætning på optil 300 000 000 DKK i det seneste regnskabsår (se minimumskrav under pkt. III.1.2),

- Gruppe 2 består af større virksomheder her defineret som virksomheder med en årsomsætning på over 300 000 000 DKK i det seneste regnskabsår.

Er der tale om et konsortium af virksomheder, eller en ansøger, som støtter sin økonomiske formåen på andre virksomheders økonomiske formåen, er det parterne i sammenslutningens samlede omsætning, der vil blive lagt til grund.

I gruppe 1 udvælges 3 ansøgere og i gruppe 2 udvælges 2 ansøgere. Udvælgelsen i de 2 grupper sker ud fra følgende udvælgelseskriterier.

Hvis Boligforeningen 10.3.1943 modtager konditionsmæssige ansøgninger fra mere end 5 egnede ansøgere, vil Boligforeningen 10.3.1943 begrænse antallet af ansøgere til 5. Til brug for vurderingen af hvilke virksomheder, der skal udvælges, skal ansøger derfor i prækvalifikationsansøgningen vedlægge maksimalt 8 referencer fra de sidste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med tilsvarende opgaver. Oplysninger som referencer skal ske ved udfyldelse af e-ESPD-dokumentets del IV. I det omfang ansøger har brug for at angive flere oplysninger, end hvad rubrikkerne i e-ESPD-dokumentet tillader (fx ved beskrivelse af referencer med andet end ord), kan ansøger anvende separate bilag til e-ESPD-dokumentet samt i den relevante rubrik i e-ESPD-dokumentet angive bilagsnummeret.

Ved vurderingen vil Boligforeningen 10.3.1943 lægge vægt på følgende kriterier:

- I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave ift. opførelse af almene tæt/lave boliger,

- I hvor høj grad referencerne minder om den udbudte opgave ift. opførelsen af boliger med lodret og/eller vandret lejlighedsskel,

- I hvor høj grad referencerne viser erfaring med opførelse af lignende boliger, hvor ansøger har haft rollen som hovedentreprenør.

Referenceprojekter med stor sammenlignelighed med den udbudte opgave vægtes højere end andre referenceprojekter. Referenceprojekter, som er afsluttet vægtes højere end referenceprojekter, som endnu ikke er afsluttet. Vurderingen af de angivne kriterier sammenfattes i en helhedsvurdering.

Hvis ansøger støtter sin tekniske og faglige formåen på andre virksomheders formåen, herunder evt. underentreprenørers formåen, kan der stadig maksimalt vedlægges 8 referencer i alt inkl. referencer fra disse andre virksomheder. Vedlægger ansøger flere end 8 referencer, vil det være de første 8 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.

Følgende oplysninger bør fremgå af referencerne:

- Bygherre (inkl. kontaktdata),

- Entrepriseform,

- Byggeriets størrelse (bruttoareal samt anlægssum ekskl. moms),

- Beskrivelse af byggeriet og af egne ydelser og ansvar i forbindelse med projektet,

- Udførelsesperiode (status, herunder om byggeriet er afleveret til bygherre).

Såfremt der i en af de 2 grupper ikke modtages henholdsvis 3 og 2 egnede ansøgninger, forbeholder Boligforeningen 10.3.1943 sig ret til at udvide antallet af ansøgere i den ene gruppe, hvor der er modtaget flere end de anførte henholdsvis 3 og 2 ansøgninger således, at der i alt stadig prækvalificeres 5 ansøgere.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

For nærmere oplysninger om krav til prækvalifikationsansøgning, spørgsmål til prækvalifikation samt aflevering af prækvalifikaiton henvises til prækvalifikaitonsmaterialet. Adgang til udbudsmaterialet på RIB-Byggeweb.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de i udbudsloven § 137, stk. 1, nævnte frivillige udelukkelsesgrunde. Der stilles ikke i øvrigt særlige krav til egnethed.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøger i hvert af de seneste 3 regnskabsår som minimum har haft:

— en omsætning på 50 000 000 DKK,

— en egenkapital på 5 000 000 DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/09/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/10/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der udbetales ikke vederlag til tilbudsgiverne

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: nh@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/08/2019