Tjenesteydelser - 404353-2020

28/08/2020    S167

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 167-404353

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Køge Boligselskab
CVR-nummer: 18234947
Postadresse: langelandsvej 32
By: Køge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4600
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Møller Gormsen
E-mail: smg@bdo.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kbs.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1633-Koege_Boligselskab_-_Solbakken_ll
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Begrænset EU-udbud af totalrådgivning til Køge Boligselskab på renoveringsarbejder, Solbakken II

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud omhandler totalrådgivning i forbindelse med renovering af Solbakken II i Køge. Renoveringssagen gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15.12.2015).

Det er udbuddets formål at indhente tilbud på totalrådgivning (ingeniør- og arkitektydelser) med henblik på efterfølgende projektering og EU-udbud i hovedentreprise.

Se det samlede prækvalifikations- og udbudsmateriale inkl. bilag hertil, for yderligere information om udbuddet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører totalrådgivning (ingeniør- og arkitektydelser) vedrørende projektering, udbud og gennemførelse af renovering af afdelingen Solbakken II, beliggende på Kløvervej 1-23 og 2-24, Astersvej 30-36 og Primulavej 4-18.

De nuværende boliger i afdeling Solbakken II er alle af ældre dato – bygget i perioden 1957- 1964. For at sikre såvel afdeling som boligorganisation i forhold til at boligerne findes attraktive for fremtidens lejere, blev der derfor iværksat udredning omkring afdelingens i alt 220 almene familieboliger.

Denne udredning og efterfølgende Landsbyggefonds ansøgning om støtte til renoveringen af afdelingen har ført til, at det har været muligt at fremlægge en endelig renoveringsplan for organisationsbestyrelsen.

Den fremlagte plan, som samtidig har været afstemt med de normer og krav som Landsbyggefonden stiller til sådanne projekter indebærer, at det vil være muligt at foretage en renovering, der i større eller mindre omfang indbefatter samtlige lejemål i afdelingen.

Den samlede renovering er ensbetydende med, at der kan etableres nye tilgængelighedsboliger i relevante/udvalgte blokke i afdelingen, ligesom der i de resterende boliger vil blive renoveret i form af udskiftning af vinduer og terrassedøre, der lever op til gældende standarder, etablering af mekanisk ventilation samt for de lejligheder - der i dag har indvendige altaner - en udskiftning til nye og udvendigt påmonterede altaner.

Samlet areal inden renovering udgør 17 463 m2 og forventes efter renovering at være øget med ca. 200 m2 som følge af ombygning af et antal altaner, hvor arealet inddrages i boligarealet.

Renoveringen omfatter blandt andet:

— etablering af nye opgange med elevator

— nye gavle med isolering

— nye køkkener og badeværelser i alle tilgængelighedsboliger

— nye døre og vinduer i forbindelse med tilgængelighed

— mekanisk ventilationsanlæg

— nye altaner

— udbedring af fugtskader

— ombygning af el-, vand-, varme- og afløbsinstallationer indenfor gældende maksimum

— friarealer omfattende beplantning, flisebelægninger, belysning, borde, bænke mv.

— etablering af nyt fælleshus – i samarbejde med 2 andre afdelinger (etableres som selvstændig afdeling).

Den vindende totalrådgiver skal, som første fase i rådgiveropgaven foretage en detaljeret granskning og kvalitetssikring af det samlede eksisterende projektmateriale. Herunder udkast til byggeprogram med tilhørende budgetark, mængdeopgørelser, bygningsundersøgelser m.v., med henblik på en vurdering og indarbejdelse af eventuelle nødvendige ændringer og/eller tilføjelser til projektet, som måtte udledes heraf.

Som led i den indledende granskning gennemføres grøn energiscreening jf. LBF´s endelige vejledning i forbindelse med aktivering af grøn screening, herunder udarbejdelse af screening, redegørelse og beregning af energibesparelser for de relevante tiltag samt foretage indberetning til LBF.

Herfra skal der udarbejdes endeligt byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, og udførelsesprojekt samt byggeledelse, fagtilsyn og projektopfølgning i udførelsesfasen.

Se desuden bilag 2 – totalrådgiveraftale med tilhørende ydelsesbeskrivelser (bilag 4 og 5) for uddybning af rådgiverydelsens omfang.

Tilbudsgiver skal forvente, at entreprisearbejderne skal udbydes i EU-udbud i hovedentreprise på baggrund af udbudsformen begrænset udbud, jf. udbudslovens kapitel 7 (§ § 58-60).

Se det samlede prækvalifikations- og udbudsmateriale inkl. bilag hertil, for yderligere information om udbuddet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 27/11/2020
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil iblandt de indkomne ansøgninger, som opfylder ovenstående dokumentationskrav, på et objektivt og sagligt grundlag udvælge og prækvalificere op til 5 ansøgere, som opfordres til at afgive til-bud. Dette dog forudsat at ordregiver modtager 5 konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i den samlede bedste egnethed, set i forhold til den konkrete op-gave. Ansøgningerne bliver vurderet på baggrund af de adspurgte informationer i prækvalifikationsmaterialets punkt 6.3.1).

Ordregiver vil udvælge tilbudsgivere ud fra en samlet vurdering af ansøgernes tekniske og faglige formåen, samt økonomiske og finansielle formåen.

Ordregiver udvælger på baggrund heraf, de 5 ansøgere, som vurderes at have fremvist de bedst sammenlignelige referencer og derfor skønnes bedst egnede til at løse opgaven ud fra en samlet vurdering.

Skønnes flere ansøgere på grundlag af denne bedømmelse for lige kvalificerede, vælges de ansøgere som efter ordregivers skøn, forventes at ville give det tilbudsgiverfelt, der giver den bedste konkurrence ved tilbudsgivningen.

Hvis der ikke findes 5 egnede ansøgere, kan ordregiver vælge at fortsætte med et lavere antal ansøgere.

Se det samlede prækvalifikations- og udbudsmateriale inkl. bilag hertil, for yderligere information om udbuddet.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se det samlede prækvalifikations- og udbudsmateriale inkl. bilag hertil, for yderligere information om udbuddet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/09/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Se det samlede prækvalifikations- og udbudsmateriale inkl. bilag hertil, for yderligere information og oplysning om udbuddet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

- Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

- Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

- Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

- Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

- Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.).

- Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse indgives til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Reglerne om klagefrister findes i § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/08/2020