Varer - 404421-2019

28/08/2019    S165    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Taastrup: Elementkøkkener

2019/S 165-404421

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Domea.dk s.m.b.a
CVR-nummer: DK
Postadresse: Oldenburg Allé 3
By: Taastrup
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Jacobsen
E-mail: pdj@domea.dk
Telefon: +45 21197357

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.domea.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cltduxblfh
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering og montering af køkken, bad og garderobe inventar

Sagsnr.: 19-105
II.1.2)Hoved-CPV-kode
39141400 Elementkøkkener
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten omhandler 2 delaftaler:

- Delaftale 1: levering og montering af køkken og garderobe inventar til Ordregiver,

- Delaftale 2: levering og montering af badeværelsesinventar til Ordregiver. Der kan afgives tilbud både på en delaftale eller på begge delaftaler, således der kan afgives tilbud alene for badeværelses inventar hvis det alene er den ydelse der ønskes rammeaftale indenfor.

Ved større udskiftninger på den kollektive råderet, vil Tilbudsgivere på skift blive kontaktet for udarbejdelse af tegninger og materialebeskrivelse dette arbejde udføres af Tilbudsgiver uden beregning for Ordregiver, materialet vil herefter blive brugt til afholdelse af miniudbud blandt de Tilbudsgivere der får tildelt en rammeaftale.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Levering og montering af køkken og garderobe inventar til Ordregiver

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39141400 Elementkøkkener
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1: levering og montering af køkken og garderobe inventar til Ordregiver.

Ved større udskiftninger på den kollektive råderet, vil Tilbudsgivere på skift blive kontaktet for udarbejdelse af tegninger og materialebeskrivelse dette arbejde udføres af Tilbudsgiver uden beregning for Ordregiver, materialet vil herefter blive brugt til afholdelse af miniudbud blandt de Tilbudsgivere der får tildelt en rammeaftale.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 65 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Levering og montering af badeværelsesinventar til Ordregiver

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44410000 Artikler til badeværelser og køkkener
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2: levering og montering af badeværelsesinventar til Ordregiver.

Ved større udskiftninger på den kollektive råderet, vil Tilbudsgivere på skift blive kontaktet for udarbejdelse af tegninger og materialebeskrivelse dette arbejde udføres af Tilbudsgiver uden beregning for Ordregiver, materialet vil herefter blive brugt til afholdelse af miniudbud blandt de Tilbudsgivere der får tildelt en rammeaftale.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Produkter:

Samtlige produkter skal være godkendte i henhold til alle til enhver tid gældende myndighedskrav, såvel EU’s som de danske.

Efterleve følgende eller tilsvarende: DS/EN 1116:2004 og DS/EN 14749:2005

Alle materialer og forarbejdninger skal overholde Indeklima mærkning.

CE-mærkning:

Hvis produktet er underlagt et af EU CE-mærkningsdirektiver, skal overensstemmelseserklæring og brugsanvisning indgå i leverancen.

Testet af Teknologisk Institut eller tilsvarende:

ISO 7170, 1993, Level 2, inden for kategorien bolig- og kontormøbler.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Årsomsætning på tilsvarende arbejder som dette udbud, levering og montering af køkken, bad og garderobe inventar med tilsvarende eller lignende anvendelsesformål som dette udbud på minimum 20 000 000 DKK for Delaftale 1 og 10 000 000 DKK for delaftale 2, beregnet som et gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår, og en positiv Egenkapital over de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Hvis der er sket væsentlige ændringer i ansøgers økonomiske situation siden seneste regnskabsaflæggelse, skal ansøger oplyse herom, dog kun i det omfang en sådan videregivelse af oplysninger ikke er i strid med børsetiske regler eller tilsvarende (jf. ESPD-dokumentet, pkt. IV.B). Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet, skal der indgives særskilt ESPD-dokument for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underentreprenøren, jf. ESPD-dokumentet, pkt. II.A,

Bemærk: Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet, skal ansøger og de(n) pågældende enhed, som ansøger baserer sig på, hæfte solidarisk på alle aftaler i Aftalekomplekset. Se i øvrigt afsnit 3.8 om solidarisk hæftelse.

Hvis ansøger ikke kan give alle oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi ansøger er etableret inden for de seneste år, skal ansøger anføre dette (jf. ESPD-dokumentet, pkt. IV.B).

Dokumentation [NB: Gælder alene den vindende tilbudsgiver/konsortiedeltagere/underentreprenører]:

Den vindende tilbudsgiver skal kunne dokumentere regnskabstallene i form af underskrevet revisorgodkendt årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte nøgletal samt en ledelseserklæring om, at der ikke siden sidste regnskabsaflæggelse er sket væsentlige ændringer i tilbudsgivers økonomiske situation.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Årsomsætning på tilsvarende arbejder som dette udbud, levering og montering af køkken, bad og garderobe inventar med tilsvarende eller lignende anvendelsesformål som dette udbud på minimum 20 000 000 DKK for Delaftale 1 og 10 000 000 DKK for delaftale 2, beregnet som et gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår, og en positiv Egenkapital over de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav pr. delaftale der afgives tilbud på:

Minimum 2 referencer pr. år for levering og montering af køkken og garderobeinventar med tilsvarende eller lignende anvendelsesformål som dette udbud, udført inden for de seneste 3 år.

Minimum 2 referencer pr. år for levering og montering af badeværelsesinventar tilsvarende eller lignende anvendelsesformål som dette udbud, udført inden for de seneste 3 år.

Referencerne skal indeholde:

1) beskrivelse af arbejdet/ydelsen;

2) beløb, tidspunkt for udførelsen (dato);

3) modtager af arbejdet/ydelsen;

4) kontaktoplysninger på modtager.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav pr. delaftale der afgives tilbud på:

Minimum 2 referencer pr. år for levering og montering af køkken og garderobeinventar med tilsvarende eller lignende anvendelsesformål som dette udbud, udført inden for de seneste 3 år.

Minimum 2 referencer pr. år for levering og montering af badeværelsesinventar tilsvarende eller lignende anvendelsesformål som dette udbud, udført inden for de seneste 3 år.

Referencerne skal indeholde:

1) beskrivelse af arbejdet/ydelsen;

2) beløb, tidspunkt for udførelsen (dato);

3) modtager af arbejdet/ydelsen;

4) kontaktoplysninger på modtager.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/09/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/09/2019
Tidspunkt: 23:59
Sted:

Offentlig åbning af de indkomne tilbud vil ikke finde sted.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Offentlig åbning af de indkomne tilbud vil ikke finde sted.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagevejledning:

Klagevejledningen skal iagttages ved indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud.

Klagevejledningen skal iagttages ved indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud.

Hvem kan klage?

Det er ikke alle, som kan indgive klage til Klagenævnet for Udbud. Kun virksomheder, som har en retlig

Interesse i at indgive klage, kan klage. Det vil typisk dreje sig om:

- Virksomheder, som har overvejet at give tilbud på opgaven, men som har undladt det f.eks. på grund af

Indholdet af udbudsbetingelserne,

- Virksomheder, som har anmodet om at blive prækvalificeret, men ikke blev det, eller

- Virksomheder, som har givet tilbud på opgaven, men som ikke har fået den.

DA Standardformular 02 - Udbudsbekendtgørelse 15 / 22.

Hertil kommer, at økonomi- og erhvervsministeren har tillagt visse organisationer og myndigheder klageadgang.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Klagefrister:

- Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation,

- Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

- - Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen,

- Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192),

Forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen,

- Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen,

- Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.),

- Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7, hvori der står:

”§ 7. Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/25/EU af 26.2.2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/08/2019