Tjenesteydelser - 404446-2020

28/08/2020    S167

Danmark-Brabrand: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 167-404446

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Karen Blixens Boulevard 7
By: Brabrand
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Vibeke Nielsen
E-mail: hevn@aarhus.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.aarhus.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://field.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-11537
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Rambøll Danmark
Postadresse: Oluf Palmes Alle 22
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Lotte Guldbæk
E-mail: lgu@ramboll.dk
Telefon: +45 51613217
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://dk.ramboll.com/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://field.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-11537
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: anlæg til offentlig transport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Elforsyning til bybusser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører totalrådgivning i forbindelse med etablering af elforsyning til ladestandere og tilhørende faciliteter for elbusser i Aarhus på adresserne:

- Jegstrupvej 5,

- Munkevejen 4

- Stokagervej 15.

Opgaven er en del af et større projekt om omlægning af alle bybusser i af Aarhus til Elbusser. Aarhus Byråd har besluttet, at alle bybusser skal være omstillet til eldrift i 2027. Derfor har forvaltningen igangsat arbejdet med anskaffelse af nye elbusser og forberedelse af etablering af ladeinfrastruktur på kommunens 3 busanlæg.

Busselskabet Aarhus Sporveje (BAAS) har gennemført de første 2 udbud (af flere) for anskaffelse af 29 nye el-ledbusser.

De første elbusser stationeres på 2 af kommunens busanlæg, (Jegstrupvej 5 og Munkevejen 4).

BAAS har ligeledes igangsat udbud på levering og montering af ladestandere.

Implementering af elforsyning, ladestandere og elbusser udføres i 3 etaper.

Det nærmere indhold af projektet fremgår af det øvrige udbudsmateriale.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
71247000 Byggeledelse
71313000 Rådgivning i forbindelse med miljøteknik
71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som begrænset udbud.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: CV'er / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Bygherre forventer at prækvalificere 5 ansøgere.

Ved udvælgelsen foretages indledningsvist en vurdering af ansøgernes økonomiske og tekniske egnethed. Såfremt, der findes flere egnede end de planlagte 5 aktører, vil bygherre blandt disse udvælge de ansøgere, som set i lyset af den udbudte opgave, har de mest relevante referencer.

Vurderingen af referencer vil ske på baggrund af det samlede ansøgerteams referencer. Ved vurderingen af referencer vil der blive lagt vægt på følgende forhold:

1) Type, funktion, rådgivningsform og ydelser som den udbudte opgave, lignende omfang og kompleksitet eller større, end den udbudte opgave.

2) Det vægter positivt, at referencen omhandler rådgivning og projektering vedr. kombinerede anlægs-, elinstallations-, miljø- og nedbrydningsarbejder.

2) Det vægter positivt, at ansøger gennem referencer kan dokumentere erfaring med lignende projekter vedr. rådgivning og projektering:

- af anlægsarbejde, herunder opbygning af jordbund

- af elinstallationer ifm. opstilling af elforsyning til elladestandere

- af nedbrydningsopgaver, herunder håndtering af miljøforhold.

4) Det vægter positivt, at ansøger tillige kan dokumentere erfaring med byggeledelse på lignende projekter.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Etape 2: Etablering af elforsyning til ca. 30 busser heraf 15 på Stokagervej.

(se nærmere i udbudsmaterialet).

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Til dokumentation for ansøgers økonomiske og finansielle formåen, skal ansøger oplyse økonomiske nøgletal for de seneste tre regnskabsår vedr.:

- Egenkapital.

Såfremt ansøger er en nystartet virksomhed og derfor ikke kan fremvise regnskab fra tidligere år, udfyldes pågældende felter med ”0”, og der gøres opmærksom på forholdet i ansøgningen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er fastsat følgende mindstekrav som gennemsnit af seneste 3 års regnskab:

- Positiv egenkapital.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Til dokumentation for ansøgers tekniske og faglige formåen, skal ansøger beskrive/vedlægge:

Referencer:

Maksimalt 5 referencer for sammenlignelige opgaver (for det samlede ansøgerteam). Med sammenlignelige forstås totalrådgivning vedr. anlægs-, elinstallations-, og nedbrydningsarbejder herunder også miljøundersøgelser, VVS og sprinklerarbejder samt byggeledelse på lignende anlægsopgaver.

Referencerne skal indeholde:

- en kort beskrivelse af opgaven samt oplysninger om rådgiverens ydelser

- ydelsesperioden

- kundens navn

- opgavens lokalisering og

- opgavens størrelse (opgivet i m2 og DKK).

Referencerne skal være fra igangværende projekter, eller projekter afleveret indenfor de sidste 3 år. Referencer fra ikke-vundne konkurrencer, eller fra vundne, men ikke realiserede opgaver, vil ikke blive taget til vurdering.

Oplysningerne kan afgives direkte i ESPD’et eller ved at henvise til et vedlagt bilag indeholdende oplysningerne.

Såfremt der afleveres flere referencer end det angivne maksimale, vurderes alene de første referencer, og der ses bort fra de resterende. Såfremt ansøger har afleveret referencer både som separat vedlagte og i ESPD, så vil de første 5 referencer blive identificeret på baggrund af de angivne referencer i ESPD'et først.

Såfremt der samlet set for ansøgerteamet er vedlagt/angivet mere end 5 referencer, så vil de første 5 blive identificeret på baggrund af de af den ansøgende parts angivne/vedlagte referencer først, og dernæst efter de øvrige deltageres/underrådgiveres angivne/vedlagte referencer i alfabetisk orden (efter deltager/underrådgivers navn).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles ingen mindstekrav vedr..teknisk og faglig kapacitet.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se udbudsmateriale.

Udkast til rådgiveraftale baseret på ABR18 med ordregivers tilføjelser og fravigelser. samt tilhørende CSR-bilag, indeholdende klausul om arbejdsvilkår og en uddannelsesklausul samt øvrige kontraktuelle CSR-krav.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/09/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/10/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
By: Viborg
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

"I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/08/2020