Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Varer - 404566-2017

13/10/2017    S197

Danmark-København: Motorkøretøjer

2017/S 197-404566

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H. C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Maria Brøchner Tødt
E-mail: mbt@ski.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7e24af61-37bd-4637-87d5-56c208ed393b/homepage
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7e24af61-37bd-4637-87d5-56c208ed393b/homepage
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7e24af61-37bd-4637-87d5-56c208ed393b/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7e24af61-37bd-4637-87d5-56c208ed393b/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: indkøbscentral

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

50.86 Biler.

Sagsnr.: 50.86
II.1.2)Hoved-CPV-kode
34100000 Motorkøretøjer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

SKI udbyder et dynamisk indkøbssystem (50.86 Biler), der omfatter følgende kategorier:

1. Personbiler

2. Arbejdsbiler

3. Andre køretøjer

4. Operationel leasing (af køretøjer omfattet af kategori 1-3).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 470 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34110000 Personbiler
34120000 Motorkøretøjer til befordring af 10 personer eller derover
34130000 Motorkøretøjer til godstransport
34300000 Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil
34400000 Motorcykler, cykler og sidevogne
34900000 Diverse transportudstyr og reservedele
34200000 Karrosserier til motorkøretøjer; påhængsvogne eller sættevogne
66110000 Bankydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

SKI udbyder et dynamisk indkøbssystem vedrørende fabriksnye biler og andre køretøjer.

Et dynamisk indkøbssystem er en indkøbsmetode, hvor man som økonomisk aktør kan ansøge om optagelse i systemet, det sker ved, at man som økonomisk aktør bliver prækvalificeret som deltager i systemet. Når en økonomisk aktør er blevet prækvalificeret som deltager i systemet, kan deltageren afgive tilbud på konkrete indkøb, der måtte blive offentliggjort i det dynamiske indkøbssystem. Et dynamisk indkøbssystem skal være elektronisk understøttet og det er via denne elektroniske platform, at deltagerne vil modtage besked om konkrete indkøb i systemet.

Det dynamiske indkøbssystem er overordnet inddelt i 4 bil/køretøjstype kategorier: 1.) Personbiler, 2.) Arbejdsbiler, 3) Andre køretøjer og 4) Operationel leasing.

Systemets kategorier ligger fast og der kan ikke tilføjes yderligere kategorier i systemets løbetid. Indholdet af kategorierne er dog dynamisk, således at nye teknologier og lignende kan placeres i de fastsatte kategorier.

En økonomisk aktør kan ansøge om optagelse i 1, flere eller alle af de 4 nedenfor beskrevne kategorier.

Systemets kategorier er afgrænset i forhold til hinanden ud fra indregistreringskategorierne beskrevet i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 9316 af 3.3.2006 med undtagelse af følgende indregistreringskategorier M3, N2 og N3:

Kategori 1) Personbiler — indregistreringskategori M1.

Eksempelvis:

Mikrobiler

Minibiler

Små personbiler

Mellemklasse personbiler

Store personbiler

Små stationcars

Mellemklasse stationcars

Store stationcars

Mini MPV

Kompakt MPV

MPV 7-sæder

4X4

Kategori 2) Arbejdsbiler — indregistreringskategori M2 og N1.

Eksempelvis:

Korte vans

Lange vans

Mini busser

Firehjulstrukne ladvogne med enkeltkabine

Firehjulstrukne ladvogne med dobbeltkabine

Kassebiler med enkeltkabine

Chassisbiler med enkeltkabine

Chassisbiler med dobbeltkabine

Varebil

Varevogn

Kategori 3) Andre køretøjer — Køretøjer der ikke er omfattet af øvrige kategorier i systemet (kategori 1-2).

Eksempelvis:

Knallert

Scooter

Motorcykler

Snescootere

Traktor

Motorredskab

Påhængskøretøj

Traktorpåhængsvogn

Påhængsvogn

Kategori 4) Operationel leasing — Køretøjer omfattet af kategori 1-3:

Kategorien for operationel leasing angår biler- og køretøjstyper omfattet af kategori 1-3, men som operationelt leases.

Fælles for kategori 1-3 gælder at kategorien også indeholder miljøbiler dvs. biler med drivmidler som el, brint, gas, hybrid mv.

Fælles for kategori 1-4 gælder at kategorien også indeholder diverse aftaler om reservedele, reparation, service og opbygninger.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 470 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 31/12/2099
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 100
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Der er ingen begrænsning på antallet af ansøgere, der kan optages i systemet.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgere skal — for at blive erklæret egnet — opfylde følgende minimumskrav vedrørende økonomisk og finansiel formåen. Vær opmærksom på, at der er forskellige minimumskrav for operationel leasing og de øvrige kategorier:

Operationel leasing:

For at blive optaget i systemet skal ansøgere i hele systems løbetid leve op til følgende minimumskrav for så vidt angår kategorierne vedrørende operationel leasing:

Minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen:

— Ansøgere skal som minimum have en samlet omsætning på 10 000 000 DKK i seneste disponible regnskabsår.

— Ansøgere skal som minimum have en soliditetsgrad på 3 % i seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes af egenkapitalen divideret med balancesummen.

Øvrige kategorier:

For at blive optaget i systemet skal ansøgere i hele systems løbetid leve op til følgende minimumskrav for så vidt angår de øvrige kategorier:

Minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen:

— Ansøgere skal som minimum have en samlet omsætning på 5 000 000 DKK i seneste disponible regnskabsår.

— Ansøgere skal som minimum have en soliditetsgrad på 3 % i seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes af egenkapitalen divideret med balancesummen.

Ved seneste disponible regnskabsår forstås:

— Ved ansøgning i forbindelse med etablering af systemet: seneste disponible regnskabsår i forhold til datoen for udbuddets offentliggørelse.

— Ved ansøgning om optagelse i systemets løbetid: seneste disponible regnskabsår i forhold til datoen for ansøgningen om optagelse.

— Ved SKI's anmodning om et ajourført ESPD: seneste disponible regnskabsår i forhold til datoen fra SKI's anmodning.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit B, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 6.3 og punkt 7.2.1. Krav til dokumentationen for de ovenfor oplistede egnethedskrav er angivet i udbudsbetingelsernes punkt 17.

Såfremt en ansøger i relation til oplysningerne baserer sig på andre enheders økonomiske og faglige formåen henvises til udbudsbetingelsernes punkt 7.2.1 om ESPD og punkt 7.2.2 om støtteerklæring.

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) henvises til udbudsbetingelsernes punkt 7.2.1 om ESPD og punkt 7.4, andet afsnit.

Opfylder en ansøger ikke ovenstående krav til økonomisk og finansiel formåen, på de kategorier som ansøgeren anmoder om optagelse i, vil ansøgeren ikke blive optaget i systemet for den pågældende kategori. En ansøger kan dog på et hvilket som helst tidspunkt på ny ansøge om optagelse i 1, flere eller alle af systemets kategorier såfremt ansøgerens økonomiske forhold ændrer sig.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal — for at blive erklæret egnet — opfylde følgende minimumskrav vedrørende teknisk og faglig formåen.

Personbiler og Operationel leasing:

For at blive optaget i systemet skal ansøgere i hele systemets løbetid leve op til følgende minimumskrav:

Minimumskrav til teknisk og faglig formåen:

— Ansøgere skal som minimum have 3 referencer på, at denne har leveret 5 fabriksnye biler eller mere på en gang. Referencerne skal vedrøre produkter for den kategori, der ansøges om optagelse i.

Arbejdsbiler og Andre køretøjer:

For at blive optaget i systemet skal ansøgere i hele systemets løbetid leve op til følgende minimumskrav:

Minimumskrav til teknisk og faglig formåen:

— Ansøgere skal som minimum have 5 referencer på, at denne har leveret 1 fabriksnyt køretøj eller mere på en gang. Referencerne skal vedrøre produkter for den kategori, der ansøges om optagelse i.

Referencerne for levering skal have fundet sted i perioden 3 år forud for datoen angivet nedenfor:

— Ved ansøgning i forbindelse med etablering af systemet: 3 år forud for datoen for udbuddets offentliggørelse.

— Ved ansøgning om optagelse i systemets løbetid: 3 år forud for datoen for indlevering af ansøgning om optagelse.

— Ved SKI's anmodning om et ajourført ESPD: 3 år forud for datoen fra SKI's anmodning.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit C, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 6.3 og punkt 7.2.1. Krav til dokumentationen for de ovenfor oplistede egnethedskrav er angivet i udbudsbetingelsernes punkt 17.

Såfremt ansøger i relation til oplysningerne baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen henvises til udbudsbetingelsernes punkt 7.2.1 om ESPD og punkt 7.2.1 om støtteerklæring.

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) henvises til udbudsbetingelsernes punkt 7.2.1 om ESPD og punkt 7.4, tredje afsnit.

Opfylder en ansøger ikke ovenstående krav til teknisk og faglig formåen, på de kategorier som ansøger anmoder om optagelse i, vil ansøgeren ikke blive optaget i systemet for den pågældende kategori. En ansøger kan dog på et hvilket som helst tidspunkt på ny ansøge om optagelse i 1, flere eller alle af systemets kategorier.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

En sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal påtage sig at hæfte solidarisk, og der skal udpeges en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI.

Der gøres opmærksom på at aftalevilkårenes bilag III, der indeholder SKI's CSR krav, vil være gældende i hele systemets løbetid.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/11/2017
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger må ikke være omfattet af nogen af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som angivet i udbudslovens §§ 135 og 136. Samme må endvidere ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 5.

Ad I.3): Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via SKI's udbudssystem Ethics.

Ad II.1.5) og II.2.6): Fsva. det anførte beløb bemærkes, at der er tale om et skønnet forbrug over 4 år opgjort på baggrund af kundernes forventede forbrug. Leverandørerne vil ikke kunne støtte ret på disse tal, men bærer fuldt ud den kommercielle risiko i såvel opadgående som nedadgående retning.

Ad II.2.7): Den anførte varighed af det dynamiske indkøbssystem er ikke udtryk for systemet varighed, da det er uden ophørsdato, men der skal angives et datoformat i bekendtgørelsen.

Ad II.2.9): Antal ansøgere er angivet som 100. Tallet er ikke udtryk for en begrænsning på 100, men der skal angives et talformat i bekendtgørelsen. I et dynamisk indkøbssystem er der ikke en begrænsning på antallet af økonomiske aktører, der kan optages i systemet.

Ad III.2.2): En sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal afgive ansøgning under iagttagelse af konkurrencereglerne, herunder i relation til forbuddet om karteldannelse.

Ad IV.2.4): Det vil blive anført i opfordringsskrivelsen ved konkrete indkøb hvilket sprog (dansk og/eller engelsk) der skal anvendes ved tilbudsafgivelse.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgningen ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Elektronisk fælles europæisk udbudsdokument (ESPD):

Ansøger skal i forbindelse med afgivelse af ansøgning udfylde en elektroniske version af ESPD og der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 7.2.1. I øvrigt henvises til udbudsbetingelsernes punkt 6.3 og punkt 17.

Udbudssystemet Ethics:

Afgivelse af ansøgning kan kun ske via Ethics.

Adgangen til Ethics sker via SKI's hjemmeside www.ski.dk Her findes der i bunden af siden overskriften »For leverandører« et link til Ethics. I udbudsoversigten skal klikkes på ikonet til venstre for det udbud/udbudssystem du ønsker at få adgang til. På denne side klikkes på det grønne ikon ud for det pågældende udbud. Der er fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet.

Har man allerede en brugerprofil, skal man tilmelde sig ved at klikke på »Tilmeld eksisterende bruger«. Eksisterende brugere får ikke tilsendt en ny signatur, men skal anvende den signatur, som brugeren tidligere har modtaget fra Ethics. Såfremt signaturen er bortkommet, kan denne fornyes via brugerprofilen, som findes i øverste højre hjørne efter login.

Har man ikke i forvejen en bruger, sker tilmelding ved at klikke på »Opret og tilmeld ny bruger«. Herefter får man en mail indeholdende et aktiveringslink. Ved at følge linket, aktiveres man som bruger, og vil automatisk blive tilmeldt. Er den oprettede bruger underskriftsberettiget, vil man, efter succesfuld aktivering, få tilsendt en signatur, som skal anvendes til signering (Vær opmærksom på, at mailene indeholdende aktiveringslink og signatur i nogle tilfælde kan ende i ens spamfilter).

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal den befuldmægtigede virksomhed i sammenslutningen udfylde og indsende ansøgning og de til ansøgningen hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen.

SKI henleder opmærksomheden på, at servertiden i Ethics, der vises online, er den gældende tidsangivelse for modtaget ansøgning. Når ansøger uploader ansøgningsdokumenterne og signerer følgeskrivelsen, registreres denne tid på alle de uploadede dokumenter.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation, jf. § 7, stk. 1 lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer).

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen, jf. § 7, stk. 2, nr. 2 lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4.

Klageren skal angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på:

https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/10/2017