Tjenesteydelser - 404897-2019

28/08/2019    S165    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-København: Porteføljeforvaltning

2019/S 165-404897

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Finansiel Stabilitet
35665897
Sankt Annæ Plads 13, 2. tv
København K
1250
Danmark
Kontaktperson: Asia Khan
Telefon: +45 46348957
E-mail: ask@fs.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fs.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=247950&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=247950&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af porteføljeforvaltning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
66140000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indgåelse af kontrakt om porteføljeforvaltning i form af køb og salg af danske realkredit- og statsobligationer for et samlet beløb på op til 10 000 000 000 DKK hidrørende fra en eller flere af Finansiel Stabilitets enheder, som defineret i punkt 1.1 i udkastet til kontrakt. Det initiale beløb til forvaltning estimeres af Finansiel Stabilitet at være ca. 3 000 000 000 DKK. Beløbet vil som udgangspunkt skulle indfases over 2 kvartaler. Finansiel Stabilitet kan dog ikke garantere det estimerede initiale beløb, ligesom Finansiel Stabilitet heller ikke i kontraktens løbetid kan garantere størrelsen af beløbet til forvaltning.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
66140000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

København K

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indgåelse af kontrakt om porteføljeforvaltning i form af køb og salg af danske realkredit- og statsobligationer for et samlet beløb på op til 10 000 000 000 DKK hidrørende fra en eller flere af Finansiel Stabilitets enheder, som defineret i punkt 1.1 i udkastet til kontrakt. Det initiale beløb til forvaltning estimeres af Finansiel Stabilitet at være ca. 3 000 000 000 DKK. Beløbet vil som udgangspunkt skulle indfases over 2 kvartaler. Finansiel Stabilitet kan dog ikke garantere det estimerede initiale beløb, ligesom Finansiel Stabilitet heller ikke i kontraktens løbetid kan garantere størrelsen af beløbet til forvaltning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det bemærkes, at varigheden af kontrakten ovenfor er angivet til 60 måneder, da feltet er obligatorisk at udfylde. Der er imidlertid ikke fastlagt en specifik varighed af kontrakten, men kontrakten kan af Finansiel Stabilitet opsiges med dags varsel. Der henvises til kontraktudkastet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Kravet til tilbudsgivers egnethed beror på, om tilbudsgiver er en dansk indregistreret virksomhed eller en virksomhed indregistreret i et andet EU/EØS-land. Såfremt tilbudsgiver er en dansk indregistreret virksomhed, skal tilbudsgiver være i besiddelse af en tilladelse fra Finanstilsynet i henhold til lov om finansiel virksomhed § 9. Såfremt tilbudsgiver er indregistreret i et andet EU/EØS-land, er det et krav, at tilbudsgiver har en tilsvarende lokal tilladelse, som gyldigt er "passportet" til Danmark i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed § § 30-31. Tilbudsgiver skal angive i det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD), at tilbudsgiver har den påkrævede tilladelse.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive sin kreditrating. Tilbudsgiver skal angive sin kreditrating i ESPD'et.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et krav, at tilbudsgiver har en kreditrating på minimum Baa1 hos Moody's (eller tilsvarende fra Fitch eller Standard & Poors).

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal have erfaring inden for tilsvarende porteføljeforvaltning, dvs. indenfor porteføljeforvaltning for institutionelle investorer for eksempel pensionskasser, andre offentlige institutioner eller offentligt ejede institutioner, og i relation til porteføljer indeholdende danske statsobligationer og realkreditobligationer. Tilbudsgiver skal angive oplysninger om sin erfaring inden for tilsvarende porteføljeforvaltning i ESPD'et, som nærmere beskrevet i det følgende.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal angive mindst to (2) referencer inden for porteføljeforvaltning for institutionelle investorer for eksempel pensionskasser, andre offentlige institutioner eller offentligt ejede institutioner. Der skal være tale om porteføljeforvaltning påbegyndt indenfor de seneste 5 år. Eksisterende porteføljeforvaltningsaftaler, dvs. porteføljeforvaltninger, der endnu ikke er afsluttet, accepteres som reference. Der skal endvidere være tale om porteføljer indeholdende danske statsobligationer og/eller realkreditobligationer. Der skal være tale om porteføljer indeholdende danske statsobligationer og/eller realkreditobligationer. Det er ikke et krav, at begge referencer vedrører porteføljer indeholdende danske statsobligationer og realkreditobligationer, men det er tilstrækkeligt, at den ene reference vedrører porteføljer indeholdende danske statsobligationer og den anden reference porteføljer indeholdende realkreditobligationer. For hver reference skal tilbudsgiver oplyse kundens navn (den institutionelle investor), aftalens varighed, herunder om den er eksisterende, at der er tale om portefølje indeholdende danske statsobligationer samt den forvaltede porteføljes størrelse. Det bemærkes, at oplysningerne alene vil blive anvendt af FS i relation til dette udbud, og at FS naturligvis ikke vil videregive oplysningerne.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/09/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/09/2019
Tidspunkt: 00:01
Sted:

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Det er endvidere en betingelse for deltagelse i udbudsproceduren, at tilbudsgiver ikke er omfattet af nogen af de obligatoriske udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § § 135-136 samt den frivillige udelukkelsesgrund nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (tilbudsgiver må ikke være erklæret konkurs, være under insolvens- eller likvidationsbehandling eller tvangsakkord eller have indstillet sin erhvervsvirksomhed).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/08/2019