Hjælp os med at gøre TED-sitet bedre – deltag i vores lille spørgeundersøgelse!

Tjenesteydelser - 405184-2014

Vis forkortet udgave

28/11/2014    S230    Agenturer - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Finland-Helsingfors: Levering af it-tjenester til it-applikationer ved Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), herunder C&L-fortegnelse, C&L-platform, formidling, eChem-portal, portalinstrumentbræt samt andre beslægtede it-systemer

2014/S 230-405184

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
Postadresse: postboks 400
By: Helsingfors
Postnummer: FI-00121
Land: Finland
Att: Jaime Martin-Granizo
Mailadresse: procurement@echa.europa.eu
Telefon: +358 9686180

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.echa.europa.eu

Internetadresse for køberprofilen: http://echa.europa.eu/about-us/procurement

Elektronisk adgang til oplysninger: http://echa.europa.eu/about-us/procurement

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Levering af it-tjenester til it-applikationer ved Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), herunder C&L-fortegnelse, C&L-platform, formidling, eChem-portal, portalinstrumentbræt samt andre beslægtede it-systemer.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 7: Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: i kontrahentens og/eller ECHA's lokaler.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 4

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms: 5 200 000 EUR
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Kontrakten omfatter tjenester vedrørende udvalgte eksisterende it-systemer, hvoraf størstedelen er JEE-applikationer, der er kundetilpasset til ECHA, som følger: tjenester vedrørende udvikling, vedligeholdelse og support; opbygning, konfigurering og styring af miljøer (typisk test-, forproduktions- og produktionsmiljøer ved ECHA), der køres på ECHA's ikt-infrastruktur, udrulning af applikationer i målmiljøerne, herunder produktionsmiljøet; forvaltning af de applikationer og tilhørende miljøer, der anvendes i den ikt-infrastruktur, der leveres af ECHA.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

72000000, 72200000, 72500000, 72600000, 72300000, 72800000, 72900000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms: 5 200 000 EUR
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Som angivet i udbudsmaterialet (fase 2).
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Som angivet i udbudsmaterialet (fase 2).
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Som angivet i udbudsmaterialet (fase 1).
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Som angivet i udbudsmaterialet (fase 1).
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Som angivet i udbudsmaterialet (fase 1).
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Som angivet i udbudsmaterialet (fase 1).
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Som angivet i udbudsmaterialet (fase 1).
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Som angivet i udbudsmaterialet (fase 1).
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
ECHA/2014/86.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
5.1.2015 - 16:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
Udbudsmaterialet (fase 1) kan downloades fra adressen anført ovenfor i punkt I.1. Webstedet vil blive opdateret løbende, og det er ansøgernes ansvar at kontrollere, om der er opdateringer og ændringer i perioden for indgivelse af ansøgning om deltagelse.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18.11.2014