S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Ured za publikacije EU-a ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Roba - 405874-2015

Prikaži smanjeni prikaz

18/11/2015    S223    Roba - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Rezervni dijelovi za teretna vozila, furgone i automobile

2015/S 223-405874

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 62942134377
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Samostalni odjel za nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Ana Mamić
E-pošta: ana.mamic@hac-onc.hr
Telefon: +385 16009721
Telefaks: +385 14697307

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2015%2fS+002-0035760

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Isporuka rezervnih dijelova i usluga servisa i popravka teretnih vozila marke Mercedes.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Isporuka robe: Tehničke jedinice održavanja.
Izvršenje usluge: Servisna radionica izvršitelja usluga minimalno jedna po županijama: Osiječko-baranjska, Splitsko-dalmatinska županija i Zagrebačka županija ili županija Grada Zagreba.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata
Broj gospodarskih subjekata predviđenog okvirnog sporazuma: 3

Trajanje okvirnog sporazuma

Trajanje u godinama: 2

Procijenjena ukupna vrijednost nabave za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma

Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 400 000 HRK
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet nabave nije podijeljen na grupe.
Opis predmeta nabave nalazi se u Prilogu 5. i Prilogu 6. dokumentacije.
Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV): 34330000-9 Rezervni dijelovi za teretna vozila, dostavna vozila i automobile.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

34330000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Količine predmeta nabave određuju se sukladno članku 6. st. 4. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje – dalje u tekstu: Uredba (NN, br. 10/12).
Za rezervne dijelove i potrošni materijal čije količine naručitelj može procijeniti određuje predviđene količine za razdoblje od 2 godine koje se nalaze u Prilogu 6.: troškovnik.
Naručitelj se ne obvezuje na realizaciju navedenih količina u cijelosti. Stvarno nabavljena količina robe/izvršenih usluga na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma je ovisna o potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima naručitelja te može biti veća ili manja od predviđene količine.
Prilikom sklapanja pojedinačnog ugovora o nabavi temeljem okvirnog sporazuma, naručitelj samostalno određuje količinu kao i raspored (dinamiku) isporuke.
Naručitelj za rezervne dijelove i drugi potrošni materijal čije količine uopće ne može procijeniti, određuje objedinjeni iznos.
Sukladno čl. 6. st. 4. Uredbe, objedinjeni iznos odnosi se na moguća ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju svih ugovora sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma za rezervne dijelove i drugi potrošni materijal koja ne smiju prelaziti 50 % procijenjene vrijednosti nabave.
Točan iznos objedinjenog iznosa izračunat će se na način da će se od procijenjene vrijednost oduzeti iznos ponude gospodarskog subjekta s kojim će se sklopiti pojedinačni ugovor. Preostali iznos je objedinjeni iznos i ne smije prelaziti 50 % procijenjene vrijednosti nabave odnosno 1 200 000 HRK.
Sukladno članku 5. Uredbe, ukupna plaćanja bez PDV-a na temelju svih ugovora sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave ili procijenjenu vrijednost grupe.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 400 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 24 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
Jamstvo za uredno ispunjenje pojedinačnog ugovora
Odabrani ponuditelj će zajedno sa potpisanim primjercima ugovora, dostaviti naručitelju Jamstvo za uredno ispunjenje pojedinačnog ugovora u slučaju raskida ugovora koje mora biti u obliku garancije banke, u iznosu 20 % prihvaćenog ugovornog iznosa. Garancija banke mora biti bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi pisani poziv. Period važenja ove garancije banke mora biti do ugovorenog roka izvršenja usluge + 30 dana respiro.
Novčani polog za uredno ispunjenje pojedinačnog ugovora
Umjesto tražene bankarske garancije za uredno ispunjenje pojedinačnog ugovora, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu i isti uplatiti na račun kod Privredne Banke Zagreb broj: IBAN: HR84 2340 0091 5107 2298 6; SWIFT code: PBZGHR2X; Poziv na broj: OIB ponuditelja; Opis plaćanja: Broj ugovora.
U tom slučaju ponuditelj ili natjecatelj dokaz o uplati dostavlja zajedno sa potpisanim primjercima ugovora.
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Ako naručitelj ne plati isporučitelju/izvršitelju u roku navedenom u ugovoru, isporučitelj/izvršitelj ima pravo na zateznu kamatu koja će se obračunavati primjenom važeće eskontne stope Hrvatske narodne banke.
Ukoliko isporučitelj/izvršitelj svojom krivnjom ne izvrši ugovorne obveze u roku navedenom u ugovoru, za svaki dan prekoračenja ugovornog roka naručitelj će zaračunati isporučitelju/izvršitelju ugovornu kaznu u iznosu od 0,25 % ukupno ugovorne cijene, koja ugovorna kazna ne može prekoračiti 5 % ukupno ugovorne cijene.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Razlozi isključenja natjecatelja ili ponuditelja
Javni naručitelj obvezan je isključiti natjecatelja ili ponuditelja iz postupka javne nabave:
Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (NN, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Za potrebe utvrđivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja izjavu.
Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
U Prilogu 2. nalazi se Obrazac izjave o nekažnjavanju, koji gospodarski subjekti mogu koristiti prilikom podnošenja ponude.
U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice će pojedinačno dostaviti ovaj dokaz.
Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe utvrđivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja:
1. potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave; ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta; ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovoga stavka.
U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice moraju pojedinačno dostaviti ovaj dokaz.
3.3. Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno odjeljku 4. Zakona.
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz predmetnog postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata traženim u točkama 3. i 4. dokumentacije.
Naručitelj zadržava pravo provjere istinitosti podataka iz dostavljenih dokumenata sukladno članku 67. stavak 4. i 5. Zakona.
U slučaju zajednice ponuditelja, postojanje razloga isključenja utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno.
Odredbe o sposobnosti natjecatelja ili ponuditelja
Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti natjecatelja ili ponuditelja te dokumenti kojima dokazuju sposobnost
Gospodarski subjekt mora dostaviti sljedeći dokaz sposobnosti:
Izvod o upisu u sudski registar, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Ukoliko se Izvod ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Ovaj izvod, odnosno izjava ne smiju biti stariji od 3 mjeseca od dana početka postupka javne nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, svi članovi zajednice ponuditelja su obvezni pojedinačno dokazati ovu sposobnost.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj mora, kao sastavni dio ponude, dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 120 000 HRK.
Jamstvo za ozbiljnost ponude može se dostaviti u obliku garancije banke ili ponuditelj može umjesto bankarske garancije uplatiti novčani polog u traženom iznosu sukladno točki 17.2. ove dokumentacije.
Ukoliko ponuditelj dostavlja Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku garancije banke ista mora imati rok valjanosti sukladan roku valjanosti ponude.
Naručitelju kao korisniku garancije mora se omogućiti da poziv na naplatu garancije može dostaviti na bilo koji dokaziv način (putem faksa ili e-pošte) unutar gore navedenog roka.
Garancija banke mora biti sadržajno u obliku Priloga 3. dokumentacije.
Jamstvo se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji i čini sastavni dio ponude uvezane u cjelinu. Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.). Plastična folija može biti zalijepljena samoljepljivom naljepnicom na način da se onemogući vađenje jamstva iz folije bez kidanja ili rezanja naljepnice. Plastična folija mora biti s vanjske strane označena rednim brojem stranice na način kao i sve stranice ponude.
Ukoliko ponuditelj dostavlja elektroničku ponudu, traženo bankovno jamstvo koje u ovom trenutku nije moguće slati i primati kao elektronički dokument, zainteresirani gospodarski subjekt u roku za dostavu ponuda dostavlja naručitelju u zatvorenoj poštanskoj omotnici na adresu za dostavu ponuda.
Javni naručitelj obvezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti sukladno člankom 104. ovoga Zakona.
Jamstvo za ozbiljnost ponude naručitelj će zadržati i naplatiti u slučaju:
1. odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti;
2. dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi;
3. nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi;
4. odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, javni naručitelj mora tražiti njihovo produženje. U tu svrhu ponuditelju se daje primjereni rok.
1 novčani polog za ozbiljnost ponude
Umjesto tražene bankarske garancije za ozbiljnost ponude, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu i isti uplatiti na račun kod Privredne Banke Zagreb broj: IBAN: HR44 2340 0091 5105 9605 4; SWIFT code: PBZGHR2X; Poziv na broj: OIB ponuditelja; Opis plaćanja: H 231/15.
U tom slučaju ponuditelj ili natjecatelj dokaz o uplati prilaže u svojoj ponudi.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Popis ugovora o isporuci robe/izvršenju usluge izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini, a ako je potrebno radi osiguranja odgovarajuće razine natjecanja naručitelj može odrediti i duže razdoblje. Popis ugovora sadrži iznos, datum isporuke robe/izvršenju usluge i naziv druge ugovorne strane.
Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci/izvršenju sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj isporuci/izvršenju sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke:
— naziv i sjedište ugovornih strana,
— predmet ugovora,
— vrijednost ugovora,
— vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora,
— navod o uredno ispunjenim ugovorima.
Lokacije minimalno jedne servisne radionice na području: Osječko-baranjske županije, Splitsko-dalmatinske županije, Primorsko-goranske županije i Zagrebačke županije ili Grada Zagreba.
Traženo dokazuje popisom lokacija servisnih radiona sa adresama i kontakt osobama (točka 1.1. tehničkih uvjeta).
BER certifikat (europski) za sve proizvođače zamjenskih (jednakovrijednih) rezervnih dijelova ili ispitni izvještaj izdan od priznatog tijela kojim se potvrđuje istovjetnost karakteristika ponuđenog dijela prema dijelu proizvedenom od strane proizvođača vozila te da ponuđeni jednakvovrijedni rezervni dijelovi odgovaraju po kvaliteti, dimenzijama i funkcionalnosti dijelovima proizvođača vozila ili potvrdu proizvođača da je ponuđeni zamjenski proizvod jednakovrijedan originalnom proizvodu.
Traženi dokaz može osim hrvatskog, biti na engleskom ili njemačkom jeziku.
Priznata tijela su ispitni i umjerni laboratoriji te provedbena inspekcijska tijela u Republici Hrvatskoj ili u državama članicama Europske zajednice koja zadovoljavaju primjenjive europske norme (točka 2.2. tehničkih uvjeta).
Ponuditelj mora imati na raspolaganju minimalno 3 kvalificirana automehaničara (po servisnoj radionici).
Traženo dokazuje dostavom preslike:
a) svjedodžbe ili diplome; i
b) potvrde o zaposlenju ili ugovora o ustupanju za djelatnike (točka 3.1. tehničkih uvjeta).
Ponuditelj mora imati na raspolaganju minimalno 1 autoelektričara (po servisnoj radionici).
Traženo dokazuje dostavom preslike:
a) svjedodžbe ili diplome; i
b) potvrde o zaposlenju ili ugovora o ustupanju za djelatnike (točka 3.2. tehničkih uvjeta).
Ponuditelj mora imati na raspolaganju minimalno 1 kvalificiranog automehaničara ili djelatnika sa VŠS tehničke struke koji je obučen/školovan od strane proizvođača teretnih vozila marke Mercedes (na razini ponuditelja).
Traženo dokazuje dostavom preslike:
a) svjedodžbe ili diplome;
b) potvrde o zaposlenju ili Ugovora o ustupanju za djelatnike; i
c) potvrde/certifikata (na hrvatskom, njemačkom ili engleskom jeziku) o završenom stručnom usavršavanju za djelatnike (točka 3.3. tehničkih uvjeta).
Ponuditelj mora imati na raspolaganju minimalno 1 kvalificiranog autoelektričara ili djelatnika sa VŠS tehničke struke koji je obučen/školovan od strane proizvođača teretnih vozila marke Mercedes (na razini ponuditelja).
Traženo dokazuje dostavom preslike:
a) svjedodžbe ili diplome;
b) potvrde o zaposlenju ili Ugovora o ustupanju za djelatnike; i
c) potvrde/certifikata (na hrvatskom, njemačkom ili engleskom jeziku) o završenom stručnom usavršavanju za djelatnike (točka 3.4. tehničkih uvjeta).
Dokaz o najmanje 1 stručnoj obuci (vezano za održavanje teretnih vozila) za minimalno 3 osobe (na razini ponuditelja).
Traženo dokazuje dostavom preslike:
a) potvrde (diplome ili certifikata na hrvatskom, njemačkom ili engleskom jeziku); i
b) potvrde o zaposlenju ili ugovora o ustupanju za djelatnike (točka 3.5. tehničkih uvjeta).
Izjavu (vlastita izjava) da će ponuditelj primjenjivati normu sati sukladno uvjetima i uputama proizvođača (točka 4. tehničkih uvjeta).
Ponuditelj mora posjedovati jedno opremljeno servisno vozilo (za svaku traženu županiju) za terenske intervencije.
Traženo dokazuje preslikom prometne dozvole servisnog vozila (točka 5.2. tehničkih uvjeta).
Gospodarski subjekt može se, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
Ako se radi dokazivanja minimalnog traženog iskustva gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, potrebno je priložiti Izjavu o stavljanju resursa na raspolaganje.
Izjava o stavljanju resursa na raspolaganje mora minimalno sadržavati:
— naziv i sjedište gospodarskog subjekta,
— jasno i točno navedene resurse koje stavlja na raspolaganje u svrhu izvršenja ugovora,
— vrstu i opis radova ili usluga (predmet i količinu) koje će taj gospodarski subjekt izvoditi u sklopu ugovora koji je predmet ove nabave,
— potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta koji stavlja resurse na raspolaganje.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Ponuditelj mora u svrhu dokazivanja sposobnosti iz točke 4.2.1. priložiti najmanje 1 potvrdu o urednom ispunjenju ugovora kojom/ima će dokazati da je po vrsti isporučivao iste ili slične robe/izvršavao usluge kao što je predmet ove nabave, a čiji je iznos razmjeran procijenjenoj vrijednosti podijeljenoj s brojem godina za koje se sklapa okvirni sporazum ili brojem ugovora za koje se predviđa da će se sklopiti na temelju okvirnog sporazuma, odnosno, isti ili veći od 1 200 000 HRK.
Naručitelj ima pravo izravno od druge ugovorne strane provjeriti istinitost potvrde.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
H 231/15
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
23.12.2015 - 10:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 23.12.2015 - 10:00

Mjesto:

Zagreb, Koturaška cesta 43.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
12.11.2015