Tjenesteydelser - 406829-2019

29/08/2019    S166    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-København: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer

2019/S 166-406829

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligkontoret Danmark
CVR-nummer: 31386616
Postadresse: Havneholmen 21
By: København V
NUTS-kode: DK013
Postnummer: 1561
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Jørgensen
E-mail: chaj@bdk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/111319205.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.boligkontoret.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/111319205.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/111319205.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rengøring i AB Hørsholm Kokkedal og Hejrevangens Boligselskab

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90911000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rengøring af trapper, kontorfaciliteter samt vinduespolering i Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal og Hejrevangens Boligselskab.

For at sikre en god kvalitet - kombineret med konkurrencedygtige priser til gavn for vores beboere, udbydes rengøringsydelser på basis af en 2-årig aftale med option på 2 x 1 års forlængelse. Kontraktopstart forventes at blive den 1.1.2020.

De første 6 måneder betragtes som en prøveperiode i hvilken, ordregiver er berettiget til at opsige aftalen med et skriftligt varsel på 4 uger. Aftalen er herefter uopsigelig for begge parter, med mindre en opsigelse skyldes misligholdelse eller væsentlige ændringer i aftalens grundlæggende forudsætninger.

Vær opmærksom på krav om deltagelse til besigtigelse den 23.9.2019.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rengøring i Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90911000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rengøring af trapper, kontorfaciliteter, vinduespolering mv. i Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal.

For at sikre en god kvalitet - kombineret med konkurrencedygtige priser til gavn for vores beboere, udbydes rengøringsydelser på basis af en 2-årig aftale med option på 2 x 1 års forlængelse. Kontraktopstart forventes at blive den 1.1.2020.

De første 6 måneder betragtes som en prøveperiode i hvilken, ordregiver er berettiget til at opsige aftalen med et skriftligt varsel på 4 uger. Aftalen er herefter uopsigelig for begge parter, med mindre en opsigelse skyldes misligholdelse eller væsentlige ændringer i aftalens grundlæggende forudsætninger.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 250 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på 2 x 1 års forlængelse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rengøring i Hejrevangens Boligselskab

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90911000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rengøring af trapper, vaskerier, selskabslokale samt vinduespolering i Hejrevangens Boligselskab.

For at sikre en god kvalitet - kombineret med konkurrencedygtige priser til gavn for vores beboere, udbydes rengøringsydelser på basis af en 2-årig aftale med option på 2 x 1 års forlængelse. Kontraktopstart forventes at blive den 1.1.2020.

De første 6 måneder betragtes som en prøveperiode i hvilken, ordregiver er berettiget til at opsige aftalen med et skriftligt varsel på 4 uger. Aftalen er herefter uopsigelig for begge parter, med mindre en opsigelse skyldes misligholdelse eller væsentlige ændringer i aftalens grundlæggende forudsætninger.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 250 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på 2 x 1 års forlængelse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Den økonomiske aktør skal oplyse sin egenkapital for det seneste offentliggjorte regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at den økonomiske aktør ved det seneste offentliggjorte regnskabsår, skal havde en positiv egenkapital.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Den økonomiske aktør skal være i besiddelse af de fornødne faglige forudsætninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at den økonomiske aktør har relevant erfaring i form af mindst 4 sammenlignelige referencer inden for de seneste 2 år.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 11/11/2019
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 09/10/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/08/2019