Radovi - 410154-2019

02/09/2019    S168

Hrvatska-Varaždin: Građevinski radovi

2019/S 168-410154

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 114-278886)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Opća bolnica Varaždin
Nacionalni registracijski broj: 59638828302
Poštanska adresa: Ivana Meštrovića 1
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR044 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Darinka Čamić
E-pošta: javna.nabava@obv.hr
Telefon: +385 42406249
Telefaks: +385 42213380
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.obv.hr
Adresa profila kupca: www.obv.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Građ. radovi na izgradnji i energ. obnovi objekata, Grupa 1. Energetska obnova zgrade polik., psih., mikrobiol. i rentgena na lokac. Varaždin te zgr. paviljona, ležaone i labor. na lok. Klenovnik

Referentni broj: 17.1.-19-VV-2
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45000000 Građevinski radovi
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su Građevinski radovi na izgradnji i energetskoj obnovi objekata Opće bolnice Varaždin, a u ovom postupku provodi se nabava Grupe 1. Energetska obnova zgrade poliklinike, psihijatrije, mikrobiologije i rentgena na lokaciji Varaždin te zgrade paviljona, ležaone i laboratorija na lokaciji Klenovnik, a sve prema vrsti, količini, opisu i tehničkim specifikacijama navedenim u Troškovniku, kao Prilogu 1. Dokumentacije o nabavi (zipana mapa – Prilog 1.1. – 1.5.), projektnoj i tehničkoj dokumentaciji, objavljenoj na linku: https://drive.google.com/open?id=1DG42lCB3ORoswkbK9nimjNNO_P5PiL6w kao i svim ostalim zahtjevima koji su ovom Dokumentacijom o nabavi, s prilozima, traženi.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/08/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 114-278886

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 02/09/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 10/09/2019
Lokalno vrijeme: 09:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 02/09/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 10/09/2019
Lokalno vrijeme: 09:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: