Usluge - 410173-2015

Prikaži smanjeni prikaz

20/11/2015    S225

Hrvatska-Varaždin: Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge

2015/S 225-410173

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Varaždinska županija
Nacionalni registracijski broj: 15877210917
Poštanska adresa: Franjevački trg 7
Mjesto: Varaždin
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije, Upravni odjel za proračun i javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Petra Martak; Anita Strniščak
E-pošta: petra.martak@vzz.hranita.strniscak@vzz.hr
Telefon: +385 42390546
Telefaks: +385 42390543

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2015%2fS+003-0036043

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Predmet nabave su usluge izrade master plana za integrirani prijevoz putnika na području Varaždinske, Međimurske i Koprivničko – križevačke županije.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 12: Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Izvršavanje usluge zahtijeva provođenje aktivnosti na području Varaždinske, Međimurske i Koprivničko – križevačke županije.

NUTS kod HR HRVATSKA

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Izrada master plana za integrirani prijevoz putnika na području Varaždinske, Međimurske i Koprivničko – križevačke županije.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

71000000 Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 3 091 250 HRK
S PDV-om. Stopa PDV-a (%) 25

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
02/04-2015/13
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2015/S 149-275567 od 5.8.2015

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 316/2015-AS Grupa br: 1 - Naziv grupe: Predmet nabave su usluge izrade master plana za integrirani prijevoz putnika na području Varaždinske, Međimurske i Koprivničko – križevačke županije.
V.1)Datum sklapanja ugovora :
2.11.2015
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Zajednica ponuditelja: GEKOM D.O.O.; MCRIT Sl.
Nacionalni registracijski broj: 96884271017
Poštanska adresa: Trg Senjskih uskoka 1-2
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 3 700 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 3 091 250 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 10
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: da
Vrijednost ili dio ugovora koji se daje u podugovor trećim stranama:
Vrijednost bez PDV-a 92 737,50 HRK
Kratak opis vrijednosti/dijela ugovora koji se daje u podugovor: Dio stavki 3., 4. i 5. troškovnika.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Uputa na projekt(e) i/ili program(e): Strukturni i Kohezijski fondovi EU u sklopu programa 2007. – 2013.
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.3.2)Podnošenje žalbe
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.4)Datum slanja ove objave:
17.11.2015