Bygge og anlæg - 410662-2020

02/09/2020    S170

Danmark-Gistrup: Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter

2020/S 170-410662

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 167-401855)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU)
Postadresse: Hospitalsbyen 1
By: Gistrup
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9260
Land: Danmark
Kontaktperson: Mia Rosengaard Hansen
E-mail: mia.hansen@rn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Nyt Aalborg Universitetshospital. Opførelse af nyt Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45215140 Bygge-anlægsarbejder: sygehusfaciliteter
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet er på ca. 7 845 m2 hvoraf Steno Diabetes Center udgør 7 482 m2 og forhal til Steno 363 m2, der forbinder Steno med øvrige NAU hvor den nordlige hovedindgang findes. Forhal til Steno udføres i 3 etager, hvor øverste etage er en gangbro til sengetransport.

Bygningen opføres i 4 etager samt kælder.

I kælderetage etableres under anden entreprise en forsyningsgang fra NAU til SDCN, hvor der er plads til 2 baner for AGV- køretøjer og gangareal til persontransport ved siden af.

I hovedtræk omfatter byggeriet følgende arbejder:

- Kælderetage K1 indeholder forbindelsesgang, trafo, personalefaciliteter, teknik og motionsrum.

- Etage 00, 01 og 02 indeholder behandlingsrum, væreområder, undervisningskøkken hvor der vil være adgang for patienter og pårørende.

- Etage 03 indeholder kontorer, mødelokaler og personalekantine.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/08/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 167-401855

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: I.3)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Kommunikation
I stedet for:
Læses:
Afsnit nummer: II.2.9)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
I stedet for:

Hvis flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 mest egnede ansøgere.

Vurderes ud fra:

— økonomisk og finansiel kapacitet

— referencer

Hvor hovedvægten vil ligge i referencer.

Læses:

Hvis flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 mest egnede ansøgere på baggrund af ansøgernes referencer.

Der lægges ved vurderingen af referencerne vægt på, at referen-cerne er sammenlignelige i størrelse og kompleksitet med det ud-budte projekt, herunder at der er tale om sundhedsbyggerier udført i hoved- eller totalentreprise. Der lægges ved vurderingen desuden særligt vægt på, at der ved referencerne illustreres erfaring med udførelse af betonarbejder med flotte overflader, og hvor betonar-bejderne har indgået som en del af det arkitektoniske udtryk ved byggeriet.

Nyere referencer tillægges større vægt end ældre referencer.

Afsnit nummer: III.1.3)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Teknisk og faglig kapacitet
I stedet for:

Referencer med beskrivelse af de betydeligste opgaver, herunder sundhedsbyggeri, (opgaven skal være udført) i de seneste 10 år med angivelse af:

A) Entreprisesum

B) Udførelsesperiode

C) Ansøgers rolle og ydelse

D) Bygherre og kontaktperson hos bygherre

E) Entrepriseform (fag- stor, hoved- eller totalentreprise)

F) Kort beskrivelse af byggeriet. Følgende bør angives:

— Renovering, nybyggeri, ombygning mv.

— Antal m2 (brutto, netto)

— Type af byggeri

— Projektets bæredygtighed

— Yderligere oplysninger kan afgives hvis ansøgeren finder det relevant.

Hvis en reference mangler en/flere af de ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til ukonditionsmæssighed, men det kan få betydning ved vurdering af referencerne.

Der må maksimalt afgives 5 referencer inkl. referencer fra andre virksomheder, som ansøger har baseret sig på. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

Referenceprojekter skal være afleveret, og hver reference skal være overskueligt opstillet.

Der lægges vægt på de 5 nyeste referencer.

Det præciseres, at det er de i ESPD’et angivne referencer der kan beskrives supplerende i særskilt bilag.

Udvælgelse:

Hvis flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 mest egnede ansøgere.

Vurderes ud fra:

- Økonomisk og finansiel kapacitet

- Referencer.

Hvor hovedvægten vil ligge i referencerne.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er følgende mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet:

- Ansøger skal have mindst ét referenceprojekt som indeholder sundhedsbyggeri på mindst 5 000 m2 opført i hoved- eller total-entreprise.

- Ansøger skal have erfaring med udførelse af insitustøbt beton i flere etager, med særligt krav til kvalitet/overflade, der indgår som et arkitektonisk element i referencebyggeriet. Ved erfaring med skal forstås, at ansøger min 2 gange har udført sådanne arbejder.

- Der skal foreligge min.1 referenceprojekt (som en del af de 5 referencer) på insitustøbt betonarbejder, som dokumentation for at entreprenør har specialistviden om insitustøbt beton.

Læses:

Referencer med beskrivelse af de betydeligste opgaver, herunder sundhedsbyggeri, (opgaven skal være udført) i de seneste 10 år med angivelse af:

A) Entreprisesum

B) Udførelsesperiode

C) Ansøgers rolle og ydelse

D) Bygherre og kontaktperson hos bygherre

E) Entrepriseform (fag- stor, hoved- eller totalentreprise)

F) Kort beskrivelse af byggeriet. Følgende bør angives:

— Renovering, nybyggeri, ombygning mv.

— Antal m2 (brutto, netto)

— Type af byggeri

— Beskrivelse af de udførte in situstøbte betonarbejder, herunder en beskrivelse af betonens overflade og betonarbejdernes rolle i det arkitektoniske udtryk

— Yderligere oplysninger kan afgives hvis ansøgeren finder det relevant.

Hvis en reference mangler en/flere af de ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til ukonditionsmæssighed, men det kan få betydning ved vurdering af referencerne.

Der må maksimalt afgives 5 referencer inkl. referencer fra andre virksomheder, som ansøger har baseret sig på. Referencer herud-over vil ikke blive taget i betragtning.

Referenceprojekter skal være afleveret, og hver reference skal være overskueligt opstillet.

Indleveres der mere end 5 referencer, lægges alene vægt på de 5 nyeste referencer.

Det præciseres, at de i ESPD’et angivne referencer der kan beskrives supplerende i særskilt bilag.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er følgende mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet:

- Ansøger skal have mindst ét referenceprojekt som indeholder sundhedsbyggeri på mindst 5 000 m2 opført i hoved- eller totalentreprise.

- Ansøger skal have mindst ét referenceprojekt med udførelse af insitustøbt beton i flere etager.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: