Roba - 410956-2020

02/09/2020    S170

Hrvatska-Samobor: Multimedijska oprema

2020/S 170-410956

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Javna ustanova Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje
Nacionalni registracijski broj: 11528798664
Poštanska adresa: Slani Dol 1
Mjesto: Samobor
NUTS kod: HR042 Zagrebačka županija
Poštanski broj: 10430
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Lovorka Jakopec
E-pošta: motrocak@apsolon.com
Telefon: +385 13327660
Telefaks: +385 13327661
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr
Adresa profila kupca: www.pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0031444
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Unutrašnje uređenje - Posjetiteljski centar Sošice

Referentni broj: JN001/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
32322000 Multimedijska oprema
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je opremanje i uređenje Centar za posjetitelje ‘Sošice - Zeleni vugel’ sve sukladno Troškovniku prema suvremenim standardima kako bi zadovoljili potrebe buduće namjene, a naročito u pogledu korištenja multimedijalnih pomagala i IT tehnologije u prostorijama namijenjenim za predavanja i stručne prezentacije. Uređenje izložbenog postava tematski obuhvaća sve prirodne i kulturne vrijednosti koje se nalaze na području Parka. Interpretiraju se specifične i zaštićene vrste ali i općenito vrijednosti parkovne bioraznolikosti u svrhu približavanja vrijednosti Parka budućim posjetiteljima. Od ponuditelja/ugovaratelja se očekuje aktivno surađivanje s ugovarateljem iz postupka Nadzor implementacije projekta unutrašnjeg uređenja (JN 002/20) te međusobna koordinacija tijekom cijelog trajanja ugovora do potpunog izvršenja unutarnjeg uređenja u skladu s Projektnom dokumentacijom.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 734 746.25 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
32322000 Multimedijska oprema
32321200 Audiovizualna oprema
79823000 Usluge tiskanja i isporuke
92521100 Usluge muzejskih izložbi
39133000 Izložbene jedinice
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR042 Zagrebačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sošice k.č.br. 1647, k.o. Sošice, prostor budućeg Centar za posjetitelje ‘Sošice - Zeleni vugel’.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je opremanje i uređenje Centar za posjetitelje ‘Sošice - Zeleni vugel’ sve sukladno Troškovniku prema suvremenim standardima kako bi zadovoljili potrebe buduće namjene, a naročito u pogledu korištenja multimedijalnih pomagala i IT tehnologije u prostorijama namijenjenim za predavanja i stručne prezentacije. Uređenje izložbenog postava tematski obuhvaća sve prirodne i kulturne vrijednosti koje se nalaze na području Parka. Interpretiraju se specifične i zaštićene vrste ali i općenito vrijednosti parkovne bioraznolikosti u svrhu približavanja vrijednosti Parka budućim posjetiteljima. Od ponuditelja/ugovaratelja se očekuje aktivno surađivanje s ugovarateljem iz postupka Nadzor implementacije projekta unutrašnjeg uređenja (JN 002/20) te međusobna koordinacija tijekom cijelog trajanja ugovora do potpunog izvršenja unutarnjeg uređenja u skladu s Projektnom dokumentacijom.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: 2) Iskustvo angažiranih stručnjaka 3) Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku / Ponder: 30,00 b 10,00 b
Cijena - Ponder: 60,00 b
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 5 734 746.25 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 9
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt „Posjetiteljski centar Sošice“ KK.06.1.2.01.0015 (Projekt) sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Svaki gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1.1. gospodarski subjekt dužan je ispuniti e-ESPD obrazac kao sastavni dio ponude, i to Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, točka 1).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno DoN

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 05/10/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 05/10/2020
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje”, Slani dol 1, Samobor HR-10430

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili Dokumentacije o nabavi

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

— objave izmjene Dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene Dokumentacije o nabavi

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: http://dkom.hr/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/08/2020