Tjenesteydelser - 411610-2020

02/09/2020    S170

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2020/S 170-411610

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: KOMBIT A/S
CVR-nummer: 2452452345
Postadresse: Halfdansgade 8
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Carmen Woodman
E-mail: ciw@kombit.dk
Telefon: +45 33349464
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.kombit.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/128748
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278089&B=KOMBIT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278089&B=KOMBIT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: KOMBIT fungerer som indkøbscentral og indkøber it-ydelser med danske kommuner som den primære målgruppe.

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Konsulent rammeaftale 2021-2024: Projektledelse

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

KOMBIT samler landets kommuner om fælles it- og digitaliseringsløsninger, der fremmer effektivitet og kvalitet. Vi har en stor projektportefølje med projekter i alle faser fra foranalyse til udbud, leverance og kvalitet.

KOMBITs opgave er at styre processen og afklare forventningerne mellem interessenterne, mens alt softwareudvikling og drift foregår hos eksterne it-leverandører.

KOMBIT udbyder en rammeaftale som omfatter konsulentydelser indenfor projektledelse, hvor leverandørerne under nærværende udbud skal bistå KOMBIT med KOMBITs opgaver.

For en yderligere beskrivelse henvises til udbudsmaterialet (Bilag 1).

Opgørelsen af rammeaftalens anslåede værdi i pkt II.1.5) udgør et skøn for hele kontraktperioden inkl. option, og derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Der gøres opmærksom på, at ordregiver ikke har aftagerpligt på rammeaftalen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne aftale omfatter konsulentydelser, der relaterer sig til projektledelse.

Projektlederen i KOMBIT har ansvaret for den daglige ledelse af et it-projekt - fra start til slut. Projektlederen sammen med et team af dygtige specialister skal sikre, at der stilles de rigtige krav til leverandørerne, og under projekt leverance og forvaltning, at leverandørerne overholder kravene i it-kontrakten. Projektlederen indgår også i et tværfagligt samarbejde mellem de forskellige KOMBIT projekter i de enkelte forretningsfælleskaber.

For yderligere beskrivelse af aftalens indhold henvises der til bilag 1. Ordregiver har til hensigt at indgå aftalen med 3 leverandører.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Aftalen kan forlænges i op til 2 gange 12 måneder, såfremt den mulighed benyttes senest 3 måneder inden aftalens udløb.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

I forbindelse med udvælgelse på rammeaftalen, vil der maksimalt blive prækvalificeret 5 ansøgere. Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder ordregivers krav om egnethed, udvælger ordregiver de 5 ansøgere som er bedst egnet til at løse opgaver af den pågældende art.

Ved vurdering af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven, i forbindelse med ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C vil ordregiver i prioriteret rækkefølge lægge vægt på følgende:

— I hvor høj grad den enkelte reference påviser erfaring med levering af de ydelser, der fremgår af bilag 1.

— I hvor høj grad den enkelte reference påviser erfaring med komplekse og forretningskritiske it-løsninger. Med kompleksitet menes løsninger med mange integrationer og eksterne afhængigheder. Med forretningskritisk menes it-systemer og infrastruktur som understøtter samfundskritiske funktioner og kompleks lovgivning.

— Hvorvidt den enkelte reference påviser erfaring med levering til en offentlig myndighed.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse jf. pkt II.2.7).

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Opgørelsen af rammeaftalens anslåede værdi i pkt II.2.6) udgør et skøn for hele kontraktperioden inkl. option, og derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgeren skal i ESPD afsnit IV.B, oplyse følgende nøgletal for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår. Jf. udbudslovens paragraf 142:

a) Ansøger skal oplyse ansøgers gennemsnitlige årsomsætning for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

b) Ansøger skal oplyse ansøgers gennemsnitlige egenkapital for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

a) Ansøgers gennemsnitlige årsomsætning beregnet på grundlag af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår skal være på mindst 20 mio. DKK.

b) Ansøgers gennemsnitlige egenkapital beregnet på grundlag af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår skal være på mindst 7 mio. DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.C. der udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgeren skal i ESPD-ets afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende ansøgerens teknisk og faglig formåen jf. udbudslovens paragraf 143.

Ansøgers betydeligste leveringer af tjenesteydelser, der er udført inden for de seneste 3 år, jf. beskrivelsen i pkt. II.1.4) og pkt. II.2.4), jf. bilag 1.

Referencer, der er påbegyndt for mere end 3 år bagud, men hvor hele eller dele af ansøgers ydelser er leveret i perioden inden for de seneste 3 år, kan medtages.

Ansøger bør angive følgende pr. reference:

a) Datoer for leverancen. (Start og sluttidspunktet: hvis referencen endnu ikke er afsluttet beskrives kun den del af leverancen som allerede er udført)

b) Kontrakts værdi

c) Kunden - herunder kontaktperson med kontakt oplysninger

d) Beskrivelse af leverancen

Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

Uanset om ansøger er én virksomhed, et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen, kan der kun angives det maksimale antal referencer for den pågældende delaftale.

Såfremt ansøger har vedlagt flere end det maksimale antal referencer vil der alene blive lagt vægt på de første angivne referencer i anmodningen.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/09/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/10/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

For at modtage yderligere information om dette udbud, og for at kunne afgive ansøgning om prækvalifikation, skal ansøgere registrere sig på EU-Supply via følgende hjemmeside:

https://www.eu-supply.com/kombit.asp

Det bemærkes, at ansøger alene kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ansøgning om prækvalifikation skal afgives på:

https://www.eusupply.com/kombit.asp

Udbudsmaterialet findes på: https://www.eu-supply.com/kombit.asp under det konkrete udbud under ”Dokumenter”.

Det bemærkes, at ansøger skal anvende ESPD i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.1.2) og III.1.3). ESPD'et findes sammen med det øvrige udbudsmateriale på EU-Supply. Såfremt man ønsker at ansøge om at deltage i denne udbudsproces, skal man udfylde det offentliggjorte ESPD i EU-Supply.

Bemærk, at ansøger skal aflevere flere ESPD’er, hvis ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortium) eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet (støttende virksomhed).

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed, samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II.A).

Endvidere skal ansøger oplyse om navn og adresse(r) på den eller de personer, der måtte være beføjet til at repræsentere ansøger i forbindelse med denne udbudsprocedure med navn, stilling, postadresse, telefon, e-mail samt om nødvendigt detaljerede oplysninger om repræsentation (ESPD del II.B).

Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1 — 3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C).

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD.

Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke-konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet (støttende virksomhed), skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

Se i øvrigt ESPD vejledning i EU-supply.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (Lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden:

1) 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/08/2020