Tjenesteydelser - 412134-2020

02/09/2020    S170

Danmark-Aalborg: Konsultation og behandling på kirurgisk afdeling

2020/S 170-412134

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Maj-Britt Madsen
E-mail: majbritt.madsen@rn.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/252785
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278145&B=REGIONNORD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278145&B=REGIONNORD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftaler om grå stær-operationer

Sagsnr.: 2020-025504
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85111100 Konsultation og behandling på kirurgisk afdeling
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af tre (3) rammeaftaler om forundersøgelser, operation og efterkontrol af grå stær operationer. De 3 rammeaftaler er opdelt på tre (3) delaftaler med hvert sit geografiske område.

Dog kan det være nødvendigt for Region Nordjylland at indgå op til to (2) parallelle rammeaftaler på et delområde, såfremt det forudsatte behov ikke vurderes at kunne blive dækket af én rammeaftale.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 57 600 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1: Rammeaftale om grå stær-operationer

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85111100 Konsultation og behandling på kirurgisk afdeling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalens ydelser skal kunne udføres i kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Jammerbugt eller Brønderslev.

Rammeaftalen omfatter øjenkirurgiske forløb ved grå stær-operationer. Se nærmere rammeaftalens pkt. 3.5 for ydelser omfattet af forløbet.

Rammeaftalen omfattet forventet 1 500 henvisninger i den ordinære kontraktperiode.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 28 800 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Option på forlængelse af rammeaftalen i 2 x 12 måneder.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2: Rammeaftale om grå stær-operationer

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85111100 Konsultation og behandling på kirurgisk afdeling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalens ydelser skal kunne udføres i kommunerne Thisted eller Morsø.

Rammeaftalen omfatter øjenkirurgiske forløb ved grå stær-operationer. Se nærmere rammeaftalens pkt. 3.5 for ydelser omfattet af forløbet.

Rammeaftalen omfattet forventet 750 henvisninger i den ordinære kontraktperiode.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 400 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Option på forlængelse af rammeaftalen i 2 x 12 måneder.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3: Rammeaftale om grå stær-operationer

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85111100 Konsultation og behandling på kirurgisk afdeling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalens ydelser skal kunne udføres i kommunerne Vesthimmerland, Aalborg, Rebild eller Mariagerfjord.

Rammeaftalen omfatter øjenkirurgiske forløb ved grå stær-operationer. Se nærmere rammeaftalens pkt. 3.5 for ydelser omfattet af forløbet.

Rammeaftalen omfattet forventet 750 henvisninger i den ordinære kontraktperiode.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 400 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 24
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Option på forlængelse af rammeaftalen i 2 x 12 måneder.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. den vedlagte tro- og loveerklæring (dokument 02).

Den virksomhedsansvarlige læge skal have gyldig autorisation som speciallæge.

Til brug for dokumentation af ovenstående skal tilbuddet/tilbuddene vedlægges:

- Underskrevet tro- og loveerklæring (dokument 02)

- Kopi af den virksomhedsansvarlige speciallæges autorisation.

Såfremt den virksomhedsansvarlige speciallæges autorisation ikke er udstedt af de danske myndigheder, skal tilbudsgiver vedlægge en kopi af såvel den originale autorisation som en dansk oversættelse heraf, samt dokumentation for, at autorisationen er godkendt af Sundhedsstyrelsen på lige vilkår med danske autorisationer.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se udkast til rammeaftale.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
Oplysninger om nationale udbud er tilgængelig på: https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Rammeaftalerne tildeles den/de tilbudsgivere, der for hver delaftale har afgivet tilbuddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet på grundlag af underkriterierne pris (85 %) og kvalitet (15 %). Tildelingen vil blive gennemført på grundlag af en pointmodel. Udbudsbetingelserne indeholder en nærmere beskrivelse af tildelingsproceduren.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 02/10/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

- Tilbudsgiver maksimalt må tilbyde en procentsats på 90 % af aktuel DUF-takst. Dvs. at tilbudsgiver skal tilbyde en rabat på minimum 10 % af aktuel DUF-takst.

- Tilbudsgiver skal senest 1 måned efter underskrift af rammeaftalen skal kunne udføre forundersøgelser og operationer inden for delaftalens geografiske område.

De opgjorte kontraktværdier er inkl. de for hver delaftale omfattede optioner på forlængelse af rammeaftalen med 2 x 12 måneder.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/08/2020