Bygge og anlæg - 412145-2019

03/09/2019    S169    Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Skive: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 169-412145

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Skive Kommune
CVR-nummer: 29189579
Postadresse: Torvegade 10
By: Skive
NUTS-kode: DK
Postnummer: 7800
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina Toft Bertelsen
E-mail: ctgr@skivekommune.dk
Telefon: +45 99156337

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/112035122.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.skive.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/112035122.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/112035122.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalentrepriseudbud - 39 Autismeboliger, servicecenter og aktivitetshus i Skive

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Skive Kommune udbyder bygge- og anlægsarbejderne i forbindelse med projektering og opførelse af 27 almene boliger på 1 755 m2, samt 4 §107 boliger på 260 m2. Alle til borgere med autisme spektrum forstyrrelser og med tilhørende administration på 308 m2, aktivitetshus på 707 m2 og tilhørende udearealer, samt et beskæftigelsesområde med brændeproduktion. Derudover indeholder projektet en kontraktoption på 8 almene boliger på 520 m2, som forventes at skulle etableres i en etape 2. Byggeriet er beliggende mellem Bilstrupvej og Jægervej, 7800 Skive.

Opgaven udbydes i totalentreprisekonkurrence efter reglerne om udbud evt. med forhandling efter forudgående prækvalifikation og gennemføres i omvendt licitation, idet der alene vurderes på, hvad bygherren kan få for de fastsatte totalentreprisesummer.

Tryk her https://permalink.mercell.com/112035122.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 100 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
45211340
71220000
71320000
71421000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Skive

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter alle entreprenør,- arkitekt-, landskabsarkitekt,- og ingeniørydelser i forbindelse med projektering og udførelse af byggeriet. Totalentreprisen omfatter således alle nødvendige ydelser fra overtagelsen af grunden som den henligger på kontrakttidspunktet, til aflevering af et fuldt færdigt, indreguleret, driftsafprøvet, funktionsdygtigt og myndighedsgodkendt byggeri med alle tilknyttede faciliteter og anlæg, som opfylder krav og specifikationer beskrevet i udbudsmaterialet. Herunder også al nødvendig projektering samt dialog og materiale for myndighedsbehandling.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 100 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

"Relevante referencer" forstås af Ordregiver som værende referencer for både totalentreprenør og dennes rådgivere, som er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder:

1) Projektering og byggeri af boliger udført i totalentreprise med tilhørende servicefunktioner (herunder eksempelvis aktivitetshuse) som er målrettet borgere med autisme spektrum forstyrrelser eller lignende beboergrupper som har særlige behov;

2) I øvrigt vægtes følgende positivt:

2A) Projektering af byggeri iht. anerkendt bæredygtighedscertificering (eksempelvis DGNB og/eller Cirkulær økonomi),

2B) Erfaringer med affaldsreduktion i byggeriet, LAR løsninger og/eller LCA/LCC,

2C) Udenoms arealer med faciliteter, som er målrettet borgere med autisme spektrum forstyrrelser eller andre sammenlignelige brugergrupper.

Ansøger bedes derfor i prækvalifikationsansøgningen vedlægge maksimum samlet 10 referencer, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med ovenstående emner. Referencerne må max være 5 år gamle regnet fra aflevering af byggeriet.

Vedlægger ansøger samlet flere end 10 referencer, vil det være de første 10 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen. Referencer angivet i ESPD indgår først, derefter virksomhedsreferencer vedlagt som bilag.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Projektet har en kontraktoption på projektering og opførelse af yderligere 8 almene boliger, som forventes at skulle etableres i en etape 2. Kontraktoptionen kan kaldes i overensstemmelse med kontraktudkastet.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilbudsgivere, der afleverer et konditionsmæssigt tilbud - og ikke får tildelt opgaven - vil modtage 100 000 DKK ekskl. moms i udregningstilskud/tilbudsvederlag.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at sikre, at ansøger har den tilstrækkelige finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøger i hvert af de seneste 2 regnskabsår som minimum har haft:

1) En omsætning på 18 000 000 DKK ekskl. moms,

2) En egenkapital på 8 000 000 DKK ekskl. moms i det seneste afsluttede regnskabsår.

Ovenstående oplysninger angives i ESPD.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgernes tekniske og faglige formåen i form af referencer fra udførelse af tidligere lignende og afleverede byggerier vil imidlertid danne grundlag for udvælgelse blandt flere egnede ansøgere, jf. prækvalifikationsmaterialets pkt. 0.2.7. Det kan afleveres referencer med byggeri, som endnu ikke er afleveret.

Nedenstående oplysninger bedes angivet enten ved udfyldelse i ESPD eller ved aflevering af særskilte referenceark:

- Type af byggeri,

- Entrepriseform,

- Egne ydelser,

- Honorar for ydelserne,

- Bruttoareal,

- Samlet anlægssum ekskl. moms,

- Dato for aflevering/Status for igangværende byggeri,

- Kunde / bygherres navn / Kundens kontaktoplysninger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles ikke mindste krav til teknisk og faglig formåen.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten er baseret på ABT 93 med Skive Kommune's tilføjelser og afvigelser. Kontrakten indeholder en dagbod, ligesom kontrakten indeholder sociale klausuler.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 04/10/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der henvises til udbudsmaterialet, herunder særligt til prækvalifikationsbetingelserne for oplysninger om prækvalifikationen. Eventuelle spørgsmål i prækvalifikationsfasen skal uploades på Mercell. Eventuelle spørgsmål i prækvalifikationsfasen skal være fremsendt senest den 18.9.2019. Ad. III.1.1) Ansøger skal ved udfyldelse af ESPD erklære, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrundene i Udbudsloven. Se tidsplan for hele udbuddet i dokumentet "Udbudsbetingelser". Ad III.1.2) og III.1.3) Oplysninger om ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet angives i ESPD-skemaet. Oplysninger om ansøgerens referencer angives i ESPD eller separat referenceliste.

Vejledning til udfyldelse findes på: www.bedreudbud.dk

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/08/2019