Hjælp os med at gøre TED-sitet bedre – deltag i vores lille spørgeundersøgelse!

Tjenesteydelser - 413460-2019

03/09/2019    S169    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-Hvidovre: Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse

2019/S 169-413460

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: AV Miljø
CVR-nummer: 25463242
Postadresse: Avedøreholmen 97
By: Hvidovre
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2650
Land: Danmark
Kontaktperson: Sebastian Greva
E-mail: seg@horten.dk
Telefon: +45 52344335

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a1a72fa0-d335-40ca-952b-42a5cc7c4ffd/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a1a72fa0-d335-40ca-952b-42a5cc7c4ffd/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a1a72fa0-d335-40ca-952b-42a5cc7c4ffd/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/a1a72fa0-d335-40ca-952b-42a5cc7c4ffd/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Deponi af affald

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale for indbygning, udgravning og læsning af industriaffald

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

AV Miljø (herefter "Ordregiver") ejes af Vestforbrænding og ARC. Vi driver et deponi af affald på Avedøre Holme og et mellemlager for forbrændingsegnet affald på Kalvebod Miljøcenter. På Avedøre deponi (Avedøreholmen 97) modtages deponeringsegnet affald fra et opland, der tæller omkring 1 450 000 indbyggere og ca. 80 000 større eller mindre virksomheder. På KMC mellemlager, mellemlagres affald egnet til forbrænding, når Vestforbrænding og ARC har behov for dette. Affaldet skal indbygges og ler dækkes eller rømmes for ler og udgraves for derefter at blive læsset på lastbiler, sædvanligvis sættevogne, fra KMC mellemlager (KMC), Selinevej 20, 2300 København S eller AV Miljø (AV), Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre, til henholdsvis I/S Vestforbrænding (VF) og Amager Ressource Center (ARC).

Ordregiver ønsker med den udbudte rammeaftale at tildele til 2 leverandører efter kaskade-modellen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90511000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Affaldet skal indbygges og ler dækkes eller rømmes for ler og udgraves for derefter at blive læsset på lastbiler, sædvanligvis sættevogne, fra KMC mellemlager (KMC), Selinevej 20, 2300 København S eller AV Miljø (AV), Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre, til henholdsvis I/S Vestforbrænding (VF) og Amager Ressource Center (ARC).

Affaldet ankommer i komprimatorbiler, containere eller på sættevogne og læsses af på pladsen. Herfra skal det indbygges i bunken af affald og dækkes til sidst med ler. Ved frakørsel skal det læsses på sættevogne med stålsider. Af hensyn til transportørerne sker dette i samarbejde med chaufførerne således at pauser holdes samtidig. Af hensyn til hurtig læsning opbygges der ramper af affaldet. Det kræver en erfaren og dygtig gravemaskinefører at fylde lastbilerne hurtigt og tilstrækkeligt.

Rammeaftalen omfatter samtlige ydelser, som er nødvendige i forbindelse med indbygning, udgravning og læsning af forbrændingsegnet industriaffald, herunder såvel mandskab som materiel. Der tildeles til de 2 leverandører, som afgiver de økonomisk mest fordelagtige tilbud.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen løber i 2 år, hvorefter Ordregiver har mulighed for at forlænge Rammeaftalens varighed med i alt 2 år (2 x 1 år). Forlængelse kan ske for 1 år ad gangen.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til rammeaftalen, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(6) blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til rammeaftalen, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

1) Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår;

2) Soliditetsgrad (egenkapital x 100/aktiver) på minimum 15% i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår, og

3) Gennemsnitlig omsætning på minimum 10 000 000 DKK i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

1) Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår;

2) Soliditetsgrad (egenkapital x 100/aktiver) på minimum 15% i hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår, og

3) Gennemsnitlig omsætning på minimum 10 000 000 DKK i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav vedrørende teknisk og faglig formåen:

Mindst én tilsvarende opgave, udført inden for de seneste 3 år.

Med "udført" forstås opgave, som enten er igangværende eller som er afsluttet inden for de seneste 3 år.

Med "tilsvarende opgave" forstås læsning og udgravning, eller indbygning af minimum 900 tons forbrændingsegnet industriaffald i gennemsnit pr. dag målt over mindst 14 dage.

Det er således et krav, at opgaven indeholder enten:

1) læsning og udgravning (begge dele) i ovenstående omfang (samlet set), eller

2) Indbygning i ovenstående omfang.

Det er alene et krav, at de 14 dage, som gennemsnittet er målt over, er indeholdt i referencekontrakten. Den tidsmæssige udstrækning (seneste 3 år) relaterer sig således til kontrakten, og ikke nødvendigvis de pågældende 14 dage.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav vedrørende teknisk og faglig formåen:

- Mindst én tilsvarende opgave, udført inden for de seneste 3 år.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen indeholder en arbejdsklausul.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/10/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/10/2019
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiverne er ikke berettiget til at være tilstede ved åbning af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver vil trække på rammeaftalen ved direkte tildeling under anvendelse af en rangorden af de 2 leverandører (kaskademodellen). Rangordenen fastlægges på baggrund af tilbudsevalueringen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De absolutte klagefrister følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/08/2019